Ajankohtaista

Itä-Helsingin voimajohto

Pääkaupunkiseudun verkkoyhtiöt ja Fingrid Oyj suunnittelevat sähköverkon vahvistamista Itä-Helsingissä. Sähköverkon kehittämistä tarvitaan, koska seudun sähkön ja lämmön kulutus kasvaa jatkuvasti.

Itäisen pääkaupunkiseudun sähkönjakelua vahvistetaan

Verkkoa vahvistetaan yhdistämällä Vuosaaren B-voimalaitos 400 kV (kilovoltin) johtoyhteydellä Vantaan Länsisalmeen. Tarkoitus on muuttaa Helen Sähköverkko Oy:n nykyinen 110 kV voimajohto 400 kV johdoksi. Toisena vaihtoehtona selvitetään kuuden kilometrin pituisen johtoyhteyden rakentamista maakaapelina.

Kehitysratkaisu mahdollistaa myöhemmin tarvittavat sähköasemien laajentamiset itäisellä pääkaupunkiseudulla.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on valmistunut

Hankkeesta laaditussa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa kuvataan eri vaihtoehtojen rakentamista, merkittävimpiä vaikutuksia ihmisiin, luontoon ja maankäyttöön sekä haitallisten vaikutusten lieventämistä.

Arviointiselostuksen mukaan avojohdon nykyistä korkeammilla pylväillä on jonkin verran haitallisia maisemavaikutuksia mm. Västerkullan kulttuurimaisemassa.

Kaapelivaihtoehdon rakentamistöiden arvioidaan aiheuttavan kohtalaista haittaa liikenteelle ja viljelylle. Avojohdon luontovaikutukset arvioidaan puolestaan kaapelia vähäisemmiksi, koska rakentaminen tapahtuu pääosin nykyisellä johtoalueella. Kaapelivaihtoehdossa johtoalue levenee hieman ja lisäksi tarvitaan tilapäistä työaluetta 12 - 17 metriä. Kaapelivaihtoehdon arvioidaan olevan myös yli 10 kertaa kalliimpi kuin vastaavan avojohdon. Aikatauluarvio hankkeen toteuttamiselle on noin vuosi 2015.

Lisätietoja YVA-menettelystä ja voimajohtohankkeesta löytyy Fingrid Oyj:n sivuilta sekä helen.fi:stä sekä ympäristöhallinnon YVA-sivuilta ja Uudenmaan ympäristökeskuksen hankesivuilta.

Arviointiselostuksen kappaleet 1-7

Arviointiselostuksen kappaleet 8-17

Lisätietoja

Fingrid Oyj, vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen, puh. 030 395 5259
Helen Sähköverkko Oy, yksikön päällikkö Markku Hyvärinen, puh. 09 617 2418
Vantaan Energia Sähköverkot Oy, kehityspäällikkö Kari Vehmainen, puh. 09 829 0314

Toteuttajat

Paikalliset verkonhaltijat Helen Sähköverkko Oy ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sekä kantaverkon kehittämisestä vastaava Fingrid Oyj.

Jaa: