• Helen on varautunut sähkön ja lämmön toimittamiseen myös poikkeustilanteissa. Lue lisää
Sopimusehdot ja rekisterit

Helen Oy:n markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Helen Oy
Postiosoite: 00090 Helen
Puh: 09 6171
Y-tunnus 2630573-4

Rekisterin nimi

Helen Oy:n markkinointirekisteri ja Helen  Oy:n väliaikainen markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19§

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain 19§:n mukaisesti Helen Oy:n suoramainontaan, etämyyntiin, sähköpostimarkkinointiin tai muuhun suoramarkkinointiin, tekstiviestikyselyihin tai muihin asiakaskyselyihin taikka muihin näihin rinnastettaviin toimiin.

Helen Oy:n toimeksiannosta toimivilla suoramarkkinointi- ja etämyyntikumppaneilla on oikeus käsitellä Helen Oy:n markkinointirekisterin tietoja Henkilötietolain 8§ 1 mom. 7 kohdan mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: nimi ikä tai syntymävuosi sukupuoli äidinkieli puhelinnumerot sähköpostiosoite ja muu osoitetieto asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot sekä yksi rekisteröityä koskeva tunnistetieto asiakkaan luokitteluun liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään mm. hänen osallistuessaan Helen Oy:n kilpailuihin, tapahtumiin, arpajaisiin ja muihin niihin rinnastettaviin vuorovaikutuksiin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös  Helen Oy:n asiakasrekisteristä, Väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastiedon rekisteristä, puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä, muilta henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Helen Oy:n markkinointirekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Helen Oy:n yhteistyökumppaneille, tytäryhtiöille, palveluntuottajille tai alihankkijoille. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Osa asiakastietojen hallinnoinnissa käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Markkinointirekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Helen Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Helen Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää Helen Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Helen Oy, Asiakaspalvelu, Kampinkuja 2, 00090 Helen tai asiakaspalvelu@helen.fi.

16.2.2017

Jaa: