Virtuaaliakku-palvelun yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä ”Yleiset Ehdot”) sovelletaan Helen Oy:n (jäljempänä ”Helen”) virtuaaliakku-palveluun (”Palvelu”) ja sitä koskevaan Helenin ja asiakkaan (”Asiakas”) väliseen sopimukseen (”Sopimus”).

Helenistä ja Asiakkaasta käytetään yhdessä jäljempänä nimitystä ”Sopijapuolet” ja erikseen ”Sopijapuoli”.

2. Määritelmät

Näissä Yleisissä Ehdoissa:

Asiakas tarkoittaa pientuottajaa eli kuluttajansuojalain mukaista  luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Käyttöehdot tarkoittavat Helenin sähköisten palvelujen käyttöehtoja, jotka löytyvät osoitteesta: www.helen.fi.

Pientuotantojärjestelmä tarkoittaa Asiakkaan omistamaa järjestelmää (kuten aurinkosähköjärjestelmä), joka tuottaa sähköä  ja joka on kooltaan enintään 100kW.

Sopimuskaudella tarkoitetaan Vuosimaksua vastaavaa kahdentoista (12) kuukauden ajanjaksoa.

Sopimusvahvistus tarkoittaa Asiakkaalle toimitettavaa kirjallista vahvistusta Sopimuksen voimaantulosta.

Tietosuojalainsäädäntö tarkoittaa Suomen tietosuojalakia (1050/2018; muutoksineen) sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016) sekä muuta kulloinkin voimassaolevaa ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä sekä tietosuojaviranomaisten ohjeita ja sitovia määräyksiä.

Virtuaaliakku tarkoittaa näissä Yleisissä Ehdoissa tarkemmin kuvattua virtuaalista varastoa, jonne Asiakas voi varastoida Ylijäämätuotantonsa.

Vuosimaksu tarkoittaa Palvelusta etukäteen maksettavaa kahdentoista (12) kuukauden palvelumaksua.

Ylijäämätuotanto tarkoittaa Pientuotantojärjestelmän yli Asiakkaan oman sähkönkäyttötarpeen tuottamaa sähköenergiaa, jonka Helen vastaanottaa Asiakkaalta, ja joka varastoituu Virtuaaliakkuun näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti.

3. Palvelun sisältö

Sopimuksen kohteena on Palvelu, jossa Helen vastaanottaa Asiakkaan Pientuotantojärjestelmän Ylijäämätuotannon ja jossa Ylijäämätuotanto varastoituu Virtuaaliakkuun myöhemmin hyödynnettäväksi.

Virtuaaliakku toimii kuin tili, johon varastoidun kilowattitunnin arvo on 13 senttiä. Asiakas voi käyttää Virtuaaliakun saldoaan muissa Helenin palveluissa. Toisin sanoen Virtuaaliakkuun varastoidun ja sieltä käytetyn Ylijäämätuotannon arvo hyvitetään Asiakkaalle eli Ylijäämätuotannon arvo vähennetään Asiakkaan muista palveluista ja tuotteista Helenille maksettavista maksuista esim. Asiakkaan sähkölaskulla näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti.

Palvelu sisältää Virtuaaliakun lisäksi sen seurantaan tarkoitetun näkymän Helenin verkkopalvelun kautta (”seurantapalvelu”). Seurantapalvelu sisältää tiedon Virtuaaliakkuun varastoidun Ylijäämätuotannon määrästä sekä Asiakkaan verkosta ostaman sähkön määrästä. Mikäli Asiakas on hankkinut Pientuotantojärjestelmänsä Heleniltä, seurantapalvelussa pyritään esittämään  tietoa myös  Pientuotantojärjestelmän kokonaistuotannosta Palvelua koskevan Sopimuksen voimaantulosta eteenpäin.

Helen kehittää jatkuvasti Palvelua ja sen ominaisuuksia ja Palvelu toimitetaan Asiakkaalle ”sellaisena kuin se on” ilman takuita sen sisällöstä ja toimivuudesta. Helen toimittaa Palvelua (esimerkiksi esittää Virtuaaliakun seurantaa ja sisältöä) parhaaksi katsomallaan tavalla. Helenillä on oikeus muuttaa Palvelun toiminnallisuuksia ja sisältöä ilman Asiakkaan erillistä hyväksyntää. Palveluun ei sisälly Asiakkaan tai Palvelussa esitettyjen tietojen varmuuskopiointia. Ellei toisin ole sovittu, Helen toimittaa Palvelua Suomen kielellä. Helen ei vastaa siitä, että Palvelu soveltuu Asiakkaan käyttötarkoitukseen.

Tilatessaan Palvelun, Asiakas valitsee Virtuaaliakkunsa koon. Koko määrittää, kuinka paljon Asiakas voi Sopimuskauden aikana varastoida Ylijäämätuotantoaan yhteensä Virtuaaliakkuun.  Mikäli Virtuaaliakku tulee täyteen Sopimuskauden aikana, Helen hyvittää Asiakkaalle ylimenevästä osasta spot-hinnan mukaan lasketun korvauksen näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti. Asiakas voi myös laajentaa Virtuaaliakkunsa kokoa Sopimuskauden aikana maksamalla Helenille suuremman kokoluokan Vuosimaksun ja alkuperäisen jo maksetun Vuosimaksun erotuksen. Tällöin Virtuaaliakun kokoluokka kasvaa, mutta alkuperäinen Sopimuskauden aloituspäivämäärä säilyy samana.

Mikäli Asiakas saa Virtuaaliakun käyttöönsä Sopimuskaudeksi ilman Vuosimaksun maksamista kohdan 7 mukaisesti, Virtuaaliakussa ei ole vuosittaista kokorajoitusta, eli Asiakas voi varastoida maksuttomaan Sopimuskauden aikana Virtuaaliakkuun rajattoman määrän Ylijäämätuotantoa.

4. Sopimuksen tekeminen ja voimaantulo

Sopimus tehdään sähköisesti joko Helenin verkkosivuston kautta tai Pientuotantojärjestelmän tilauksen yhteydessä. Sopimus syntyy  sen jälkeen, kun Asiakas on tilannut Palvelun ja samalla hyväksynyt Palvelua koskevat sopimusehdot osaksi Sopimusta Helenin verkkosivuston kautta tehdyn tilauksen yhteydessä tai Pientuotantojärjestelmää koskevan tarjouksen hyväksymisen yhteydessä.

Sopimus tulee voimaan Asiakkaalle lähetetyssä sopimusvahvistuksessa mainittuna ajankohtana. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

5. Sopimuksen voimaantulon ja voimassaolon yleiset edellytykset

Sopimus voidaan tehdä vain sellaisen Asiakkaan kanssa, jonka Pientuotantojärjestelmän koko on enintään 100 kW, ja jolla on voimassa oleva sähkön myyntisopimus Helenin kanssa Pientuotantojärjestelmän käyttöpaikkaan.

Sopimuksen tekeminen ja voimassaolo sekä Palvelun mukaisen hyvityksen maksaminen Asiakkaalle edellyttävät myös sitä, että Helenillä on oikeus lähettää Asiakkaalle laskuja kuukauden välein. Tilaamalla Palvelun Asiakas antaa Helenille oikeuden muuttaa Asiakkaan sähkön myyntisopimuksen laskutusvälin yhdeksi (1) kuukaudeksi.

Mikäli Helenin ja Asiakkaan välinen sähkön myyntisopimus päättyy tai Asiakas ei suostu kuukauden laskutusväliin, päättyy tämän Sopimuksen voimassaolo automaattisesti ja välittömästi ilman erillisiä toimenpiteitä.

6. Palvelun käyttöönoton ja käyttämisen yleiset edellytykset

Sopimuksen soveltaminen ja Palvelun toimittaminen edellyttävän ensinnäkin sitä, että jakeluverkon haltija on aloittanut  Ylijäämätuotantoa koskevien tuntimittaustietojen toimittamisen Helenille.

Palvelun käyttöönotto ja / tai käyttäminen edellyttävät myös:
a) tuntimittausta Pientuotantojärjestelmän käyttöpaikassa
b) rekisteröitymistä Helenin asiointipalveluun
c) Käyttöehtojen hyväksymistä ja niiden noudattamista
d) toimivaa langatonta internetyhteyttä Asiakkaalta. Helen ei vastaa Asiakkaan internetyhteyden toimivuudesta tai siitä aiheutuvista kustannuksista.

7. Palvelumaksu ja maksuehto

Asiakas maksaa Palvelusta Sopimuskausittain Helenille etukäteen Vuosimaksun, jonka määrä perustuu Virtuaaliakun kokoon. Sopimuksen mukainen Sopimuskauden Vuosimaksu laskutetaan Asiakkaalta ensimmäisen kerran Sopimuksen voimaantuloa seuraavan kuun aikana. Seuraavien Sopimuskausien Vuosimaksu laskutetaan Asiakkaalta tämän jälkeen kerran vuodessa kahdentoista (12) kuukauden välein lähetettävällä laskulla.

Palvelun Vuosimaksu määritellään tarkemmin Helenin kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa.  Vuosimaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä lain ja viranomaisen mahdollisesti määräämät muut välilliset verot ja maksut.

Mikäli Asiakas ostaa uuden Pientuotantojärjestelmän Heleniltä, saa Asiakas Palvelun ensimmäiseksi Sopimuskaudeksi käyttöönsä ilman Vuosimaksun maksamista.

Mikäli Asiakas Sopimuskauden aikana laajentaa joko Heleniltä tai kolmannelta aiemmin hankkimaansa Pientuotantojärjestelmää ostamalla laajennuksen Heleniltä, saa Asiakas Palvelun käyttöönsä ilman Vuosimaksun maksamista seuraavaksi Sopimuskaudeksi.

Aurinkosähköjärjestelmän laajennuksen osalta Palvelun saaminen seuraavaksi Sopimuskaudeksi käyttöön ilman Vuosimaksun maksamista edellyttää sitä, että Asiakas laajentaa Pientuotantojärjestelmäänsä vähintään kuudella (6) aurinkopaneelilla.

Ellei toisin ole sovittu, laskun eräpäivä on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä.

Mikäli Asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä, Helenillä on oikeus periä laskun eräpäivästä lukien korkolain mukaista viivästyskorkoa Asiakkaalta. Helenillä on myös oikeus veloittaa Asiakkaalta ne kohtuulliset kulut, jotka aiheutuvat maksamattomien laskujen perimisestä.

Helenillä on oikeus pidättäytyä Palvelun toimittamisesta kunnes Asiakas on maksanut erääntyneet saatavat viivästyskorkoineen kokonaisuudessaan.

8. Asiakkaalle maksettava hyvitys

Virtuaaliakkuun varastoidun Ylijäämätuotannon arvo lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: Ylijäämätuotannon määrä x kWh * 13 c/kWh.

Toisin sanoen, Asiakkaan Ylijäämätuotannon arvo lasketaan seuraavasti:

  • Jakeluverkkoon kuukausittain siirretty, jakeluverkonhaltijan Asiakkaan käyttöpaikasta mittaama sähköenergiamäärä kerrotaan alla mainitulla Energiamaksulla.
  • Saadusta tulosta vähennetään sähköenergiamäärään sidottu Toimitusmaksu (c/kWh).
  • Laskutoimitusten mukainen kuukausittainen varastoitu arvo hyvitetään Asiakkaalle vähentämällä Ylijäämätuotannon arvo Asiakkaan sähkölaskun tai muun Helenille maksettavan laskun loppusummasta jälkikäteen.

Tällä hetkellä Toimitusmaksu 0,00 c/kWh. Helen varaa oikeuden muuttaa Toimitusmaksun määrää näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti. Kaikki hinnat ovat alv 0 %. Mikäli Asiakas on alv-velvollinen, lisätään hintoihin kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Toimitusmaksu (c/kWh)  0,00
Energiamaksu (c/kWh) 13,00

9. Asiakkaalle maksettava hyvitys Virtuaaliakun täytyttyä

Mikäli Asiakkaan Virtuaaliakku täyttyy, eikä Asiakas laajenna Virtuaaliakun kokoa, Helenin Asiakkaalle maksama Ylijäämätuotannon hyvitys lasketaan seuraavasti:

  • Jakeluverkkoon tunneittain siirretty, jakeluverkonhaltijan mittaama sähköenergiamäärä kerrotaan tunneittain toteutuneella Spot-pörssihinnalla. Spot-pörssihinta tarkoittaa pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool Spot) ilmoittamaa tuntikohtaista Suomen hinta-alueen hintaa.
  • Jakeluverkkoon kuukauden aikana siirretyn sähköenergiamäärän Spot-pörssihintaan perustuvasta yhteishinnasta vähennetään sähköenergiamäärään sidottu Toimitusmaksu (c/kWh).
  • Laskutoimitusten mukainen kuukausittainen ostohinta maksetaan Asiakkaalle hyvittämällä eli vähentämällä ostohinta Asiakkaan sähkölaskun tai muun Helenille maksettavan laskun loppusummasta jälkikäteen.
Toimitusmaksu (c/kWh)  0,00
Energiamaksu (c/kWh) Spot-pörssihinta

Tällä hetkellä Toimitusmaksu 0,00 c/kWh. Helen varaa oikeuden muuttaa Toimitusmaksun määrää näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti. Kaikki hinnat ovat alv 0 %. Mikäli Asiakas on alv-velvollinen, lisätään hintoihin kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

10. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Molemmilla Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva Sopimus päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen ennen Vuosimaksua koskevan laskun eräpäivää, ei Asiakkaalle ole velvollisuutta maksaa Vuosimaksua Helenille.

Helen ei palauta Asiakkaalle Palvelusta etukäteen maksettua Vuosimaksua tai käyttämättä jäänyttä osuutta siitä, mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen muusta kuin kohdassa 18 mainitusta syystä johtuen.

Mikäli Helen irtisanoo Sopimuksen muusta kuin seuraavassa kappaleessa mainituista syistä, Helen hyvittää Asiakkaan etukäteen maksamasta Vuosimaksusta käyttämättä jääneen osuuden.

Mikäli ilmenee, että a) Asiakas on Vuosimaksusta vapaan Sopimuskauden aikana laajentanut Pientuotantojärjestelmää  tai b) Pientuotantojärjestelmän koko ylittää 100 kW Helenillä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Helenillä ei ole oikeutta irtisanoa Sopimusta tämän kohdan perusteella, jos Pientuotantojärjestelmän laajennus on hankittu Heleniltä.

Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen tai Asiakkaan ja Helenin välinen sopimus sähkön toimituksesta päättyy, hyvitetään Virtuaaliakkuun varastoitu Ylijäämätuotannon arvo Asiakkaan viimeisellä sähkölaskulla tai muulla Helenin palvelusta tai tuotteesta maksettavalla laskulla. Mikäli Virtuaaliakkuun tallennetun Ylijäämätuotannon arvo on suurempi kuin Asiakkaan viimeisen sähkölaskun tai muun Helenille maksettavan maksun määrä, ei tätä ylimenevää arvoa makseta tai muutenkaan hyvitetä Asiakkaalle rahana.

Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, Helenillä on oikeus purkaa Sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas rikkoo olennaisesti Sopimuksen ehtoja (esimerkiksi jättämällä laskun maksamatta eräpäivään mennessä), eikä korjaa laiminlyöntiään kohtuullisessa ajassa Helenin kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, Asiakkaalla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Helen rikkoo olennaisesti Sopimuksen ehtoja, eikä korjaa sopimusrikkomustaan kohtuullisessa ajassa Asiakkaan kirjallisen huomautuksen jälkeen.

11. Helenin yleiset vastuut ja velvollisuudet

Helenin velvollisuutena on hyvittää Ylijäämätuotannon arvo Asiakkaalle sekä toimittaa Palvelua huolellisesti näiden Yleisten Ehtojen, Käyttöehtojen ja muiden sopimusehtojen mukaisesti.

Helen pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä Asiakkaan saatavilla. Helen ei kuitenkaan takaa Palvelun katkotonta toimintaa. Palvelun käytettävyydessä voi Käyttöehdoissa mainittujen ylivoimaisten esteiden lisäksi ilmetä katveaikoja, tilapäisiä katkoksia ja puutteita tietoliikenneverkoissa johtuvista häiriöistä, verkon ylikuormittumisesta, sähkökatkoksesta tai Palveluun liittyvän ohjelmiston päivityksistä johtuen. Palvelun saatavuudessa voi esiintyä katkoksia myös teknisten syiden, kuten huoltokatkojen vuoksi.

Helen vastaa Pientuotantojärjestelmän tuotantoon liittyvästä tasevastuusta.

12. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Sopijapuolet ovat velvolliset korvaamaan toisilleen Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa laiminlyönneistä tai rikkomisesta aiheutuneet vahingot.

Helen on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle vain tuottamuksellaan aiheuttamat, Asiakkaan osoittamat ja ennakoitavissa olevat välittömät kulut ja vahingot. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, Helenin Sopimukseen perustuva kumulatiivinen korvausvastuu rajoittuu Vuosimaksun määrään.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Helen ei vastaa jakeluverkkopalvelun toimimattomuuden johdosta toteutumatta jääneestä Ylijäämätuotannon ostosta ja/tai muista välittömistä vahingoista, joita jakeluverkkopalvelun toimimattomuus Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttaa.

Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, Helen ei missään tapauksessa ole vastuussa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä, epäsuorista tai muista vastaavista vaikeasti ennakoitavissa olevista vahingoista.

Tässä kohdassa mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

13. Asiakkaan yleiset vastuut ja velvollisuudet

Asiakas huolehtii mahdollisista verotukseen liittyvistä ilmoitustarpeista ja vastaa itse Sopimuksesta mahdollisesti syntyvistä veroseuraamuksistaan. Asiakas vastaa myös kaikista Pientuotantojärjestelmän jakeluverkkoon liittämisestä aihetuvista tai muista jakeluverkkoon mahdollisesti liittyvistä kustannuksista.

Asiakas vastaa siitä, ja että Pientuotantojärjestelmän tuotantokäyttöpaikalle on voimassa oleva liittymä- ja siirtosopimus paikallisen jakeluverkon haltijan kanssa sisältäen toimituksen edellyttämän aktivoidun tuntimittauslaitteiston koko tämän Sopimuksen voimassaoloajan.

Ellei Asiakkaan ja Helenin välillä ole toisin sovittu, Asiakas vastaa kaikilta osin Pientuotantojärjestelmästä ja siitä, että Pientuotantojärjestelmä on voimassa olevien määräysten mukainen. Asiakas vastaa myös siitä, että Pientuotantojärjestelmä on liitetty jakeluverkkoon paikallisen jakeluverkonhaltijan ohjeiden mukaisesti, ja että Asiakas on sopinut paikallisen jakeluverkon haltijan kanssa tuntimittaustietojen toimittamisesta Helenille sähkömarkkinoiden ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

Ellei Asiakkaan ja Helenin välisessä, Pientuotantojärjestelmän toimitussopimuksessa ole toisin sovittu, Asiakas vastaa myös siitä,  että tarvittavat ilmoitukset Pientuotantojärjestelmän käyttöönotosta on tehty paikalliselle jakeluverkonhaltijalle.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Helenille välittömästi ilmoittamiensa tietojen muuttumisesta sekä muista Palvelun toimittamiseen olennaisesti liittyvistä asioista. Mikäli Asiakas havaitsee Palvelun käytettävyydessä ongelmia tai puutteita, tulee Asiakkaan ilmoittaa viipymättä asiasta Helenille Palvelussa ilmoitettujen yhteystietojen kautta.

14. Riitojen ratkaiseminen ja sovellettava laki

Mahdolliset Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Ellei tämä ole mahdollista, kummallakin Sopijapuolella on oikeus saattaa erimielisyys Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiakas voi saattaa erimielisyyden ratkaistavaksi myös Asiakkaan asuinpaikan käräjäoikeuteen.

Asiakkaalla on oikeus saattaa Sopimusta koskevat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäviksi.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta Suomen lain valintasäännöksiä.

15. Henkilötietojen käsittely

Helenillä on oikeus käsitellä Asiakkaan sekä muita asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja Tietosuojalainsäädännön ja Helenin henkilötiedon käsittelyä koskevan selosteen mukaisesti. Seloste löytyy Helenin Internet-sivuilta osoitteesta: www.helen.fi.

16. Muut sopimusehdot

Palvelusta tehtävään Sopimukseen sovelletaan näiden Yleisten Ehtojen lisäksi Käyttöehtoja.

Mikäli sopimusehdot ovat keskenään ristiriitaisia sovelletaan ensin näitä Yleisiä ehtoja ja sen jälkeen Käyttöehtoja.

17. Kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus Asiakkaalle

Kuluttajasuojalain mukaan Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä Sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua Sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Asiakkaan on ilmoitettava Helenille (nimi ja, mikäli saatavilla, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) päätöksestä peruuttaa Sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse osoitteeseen: Helen Oy, Asiakaspalvelu, Kampinkuja 2, 00090 HELEN tai sähköpostilla osoitteeseen: peruutus@helen.fi, otsikolla ”PERUUTUS”). 

Asiakas voi käyttää näiden Yleisten Ehtojen liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että Asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Kun Helen on vastaanottanut peruuttamisilmoituksen, Sopimus raukeaa.

Jos Asiakas peruuttaa Sopimuksen, Helen palauttaa Asiakkaalle kaikki Asiakkaalta saadut suoritukset viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Helen suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jota Asiakas on käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei Asiakas nimenomaisesti suostu muuhun, ja joka tapauksessa siten, että Asiakkaalle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Jos Asiakas on pyytänyt Palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, Asiakkaan on maksettava Helenille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä Sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus.

18. Yleisten Ehtojen voimassaolo ja sopimusehtojen muuttaminen

Nämä Yleiset Ehdot tulevat voimaan 7.5.2020 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Helenillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoja - ja hintoja ilmoittamalla muutoksista kirjallisesti Asiakkaalle 30 päivää ennen niiden voimaantuloa. Aika lasketaan ilmoituksen lähettämisestä.

Helenillä on oikeus muuttaa sopimusehtoja ja hintoja muutoksen voimaantulosta alkaen, jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen.

Asiakkaalla on neljäntoista (14) päivän ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa Sopimus päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin muutetut ehdot eivät koske Asiakasta, ellei muutos johdu viranomaisen päätöksestä tai lainsäädännön muuttumisesta.

19. Yhteystiedot

Helenin vaihde: puh. 09 6171; aurinko@helen.fi; tai www.helen.fi

Liitteet

Peruuttamislomake