Vuosaaren biolämpölaitos

Helen luopuu kivihiilen käytöstä viimeistään vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Hanasaaren voimalaitos suljetaan 1.4.2023 mennessä.Sen lämmöntuotanto korvataan ylijäämälämmön kierrättämisellä lämpöpumpuilla, lämmön varastoinnilla ja biomassalla. Rakennamme uuden biolämpölaitoksen Vuosaaren voimalaitosalueelle, rakentaminen käynnistyi keväällä 2020.

Biolämpölaitos täydentää Vuosaaren voimalaitosaluetta

Uusi biolämpölaitos on päätetty rakentaa Vuosaaren voimalaitosalueelle nykyisten, 1990-luvulla käyttöön otettujen maakaasuvoimalaitosten pohjoispuolelle. Biolämpölaitoksen kaukolämpöteho on noin 260 MW. Se ei tuota sähköä.

Biolämpölaitoksen pääpolttoaineena on metsätalouden sivutuotteena syntyvä metsähake, joka ei ole muutoin hyödynnettävissä. Hankittava polttoaine on kestävyyssertifioitua tai muulla tavoin alkuperävalvottua.

Biolämpölaitoksen savukaasujen hukkalämpö otetaan talteen kahdesti. Poltosta syntyvät savukaasut menevät ensin lämmöntalteenottolaitokselle ja sieltä vielä erillisiin lämpöpumppuihin. Näin saamme hyödynnettyä polttoaineen mahdollisimman tehokkaasti, ja kaksinkertaisen lämmöntalteenoton ansiosta savupiippuun päätyvä savukaasu on enää 10–20 asteen lämpöistä.

Havainnekuva

Havainnekuva biolämpölaitoksesta.

Työmaa etenee aikataulussa

Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2020 maansiirtotöillä, ja ne etenevät aikataulussa. Maanalaiset rakenteet, esim. kaukolämpöverkko, ovat jo valmiit. Lämpölaitos valmistuu lämmityskaudella 2022 - 2023 eli jo noin vuotta ennakoitua aiemmin.

Biolämpölaitoksen rakennustyömaa näkyy jo kauas Vuosaaressa. Betoninen porrastorni on saavuttanut 60 metrin korkeuden. Biolämpölaitoksen teräsrakenteet ovat nousseet 25 metriin. Rakenteiden korkeus on kesäkuussa 2021 jo samaa suuruusluokkaan kuin olemassa oleva kaasuvoimalaitos.

Kysymyksiä ja vastauksia Vuosaaren biolämpölaitoksesta

Miksi Helen haluaa käyttää biomassaa?

Helen valmistautuu kivihiilestä luopumiseen. Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Hanasaaren lämmöntuotanto tullaan korvaamaan energian laajamittaisessa kierrättämisellä lämpöpumpuilla, energian varastoilla sekä biomassalla. Nyt toteutettava Vuosaaren lämpölaitos on Hanasaaren korvaavan lämpökapasiteetin viimeinen osanen. Noin neljäsosa Hanasaaren kivihiilestä tullaan korvaamaan biomassalla. Hanasaaren lämmöntuotannosta Vuosaaren biolämpölaitos korvaa yli puolet.

Paljonko biomassan käyttö tulee lisääntymään?

Vuosaaren biolämpölaitos korvaisi noin neljänneksen suljettavan Hanasaaren voimalaitoksen kivihiilen käytöstä, lämmöntuotantoa korvautuu myös lämpöpumpuilla ja varastoinnilla. Laitoksen osuus Helenin polttoainekulutuksesta on noin 15 %.

Mihin perustuu oletus, että Hanasaaren osalta kivihiiltä korvautuu biomassalla vain neljännes?

Hanasaarta ei korvata kokonaan biomassalla. Lämmöntuotantoa korvautuu biolämpölaitoksen lisäksi muulla tuotannolla: energian kierrättämisellä lämpöpumpuilla ja energian varastoinnilla, lisäksi nykyisen kapasiteetin käyttöä tehostetaan. Sähköntuotannnon osuus Hanasaaresta on kolmasosa, sitä ei nyt korvata.  

Riittääkö biomassa Suomessa?

Suomessa bioenergia perustuu pääosin erilaisiin metsätalouden ja metsäteollisuuden sivuvirtoihin. Suomessa on elinvoimainen metsäteollisuus, joten sieltä saatavat sivuvirrat riittävät. Metsähakkeen teknistä korjuupotentiaalia sekä harvennushakkuurästejä on enemmän kuin tällä hetkellä käytetään/tehdään. Kysynnän lisääntyminen vaikuttaa bioenergian hintaan, mutta toisaalta silloin kannattamattomat korjuukohteet tulevat kannattavaksi ja tarjonta lisääntyy. Hankinta-alueemme on koko Itämeren alue, joten emme ole täysin kotimaisen tarjonnan varassa.

Mistä biomassa/metsähake on tarkoitus tuoda? Käytetäänkö ulkomaista polttoaineitta?  Kaadetaanko metsää Helsingin lämmittämiseen?

Tavoitteemme on, että 100 % hankkimastamme biomassasta on kestävää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankkimamme puupolttoaineet ovat joko kestävyyssertifioituja (esim. PEFC, FSC tai SBP) tai muulla tavoin alkuperävalvottuja. Tavoitteemme on hyödyntää biomassahankinnoissa metsäteollisuuden sivuvirtoja.

Metsähaketta valmistetaan hakkuiden sivutuotteista, kuten oksista ja pieniläpimittaisesta harvennuspuusta. Metsäteollisuuden sivutuotteita ovat mm. puun kuori ja puru ja kiertotalousjakeita taas esimerkiksi kierrätys- ja purkupuu. Valtaosa käyttämästämme biomassasta (tällä hetkellä puupelletit) on toistaiseksi ollut kotimaista, mutta sitä on tuotu myös muista Itämeren maista.

Kerromme vuosittain vastuullisuusraportissamme hankkimamme polttoaineen alkuperän. https://www.helen.fi/yritys/vastuullisuus/vastuullisuusraportti/hiilineutraali-tulevaisuus/energian-alkupera-ja-kestavyys/

Mihin Helenin oletus biomassan nollapäästöisyydestä perustuu?

Kestävästi tuotettua bioenergiaa pidetään hiilineutraalina, koska sitä poltettaessa ilmaan vapautuu saman verran hiilidioksidia kuin biomassa on kasvaessaan sitonut. Hiilidioksidi siis kiertää ilmakehän ja biomassan, kuten puiden, välillä.

Biomassan nollapäästöisyys ei ole Helenin oma käytäntö, vaan YK:n ilmastosopimuksessa yhteisesti ja maailmanlaajuisesti sovittu asia. Biomassan nollapäästöisyys energiantuotannossa perustuu EU-tasolta tulevaan lainsäädäntöön, mm. päästökauppalakiin ja uusiutuvan energian direktiiviin. Euroopan laajuisen päästökaupan ideana on, että teollisuuden käytössä olevien päästöoikeuksien määrä on rajattu ja oikeudet vähenevät ajan myötä ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Lainsäädännön mukaan kestävä biomassa siis katsotaan päästökaupassa päästöttömäksi. Päästökaupan piirissä olevien laitosten päästöjen laskentaa valvoo Energiavirasto.

Biomassan hiilidioksidipäästöjä ei kuitenkaan jätetä huomioimatta kokonaispäästöjä laskettaessa. Ne lasketaan mukaan mm. Pariisin ilmastosopimuksen seurannassa ja maiden päästötaseessa. Selkeyden vuoksi biomassan kaikki päästöt lasketaan ns. LULUCF-sektorilla, eli maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorilla. Käytännössä kun puu metsässä kaatuu, se merkitään tilastoissa päästöksi kokonaisuudessaan riippumatta siitä, miten ja millä sektorilla puu ja sen eri osat käytetään.

Biomassan käyttö siis vaikuttaa Suomen nettopäästöihin, mutta kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi metsäbiomassan päästöt lasketaan maankäyttösektorilla, ei energiasektorilla.

Kuinka paljon polttoaineen kuljettaminen tuo lisää liikennettä? Entä päästöjä?

Tällä hetkellä arvioimme, että Vuosaaren biolämpölaitokselle tarvitaan noin 60 rekkakuormaa polttoaineitta päivittäin (pois lukien sunnuntait) silloin, kun voimalaitos käy täydellä teholla. Jos alueelle ajetaan Niinisaarentien kautta, kasvaisi liikenne hiljaisimmalla pätkällä vajaa 4 %, jos Vuosaaren Satamatien kautta, liikennemäärät kasvaisivat noin 1 %. Kuljetusten päästöksi on arvioitu muutama prosentti polttoaineen elinkaaripäästöistä.

Milloin Vuosaaren laitoksen rakentaminen alkoi?

Helenin hallituksen investointipäätöksen mukaisesti linjauksen mukaisesti rakentaminen alkoi maansiirtotöillä maaliskuussa 2020.

Mikä vaikutus biolämpölaitosinvestoinnilla on kaukolämmön hintaan?

Suunniteltu laitosinvestointi ei nosta kaukolämmön hintaa. Kivihiilen ja maakaasun verotusta on viime vuosina kiristetty, myös päästöoikeuksien hinta on noussut, ja nämä ovat vaikuttaneet kaukolämmön hintaan nostavasti. Lämmöntuotannossa biopolttoaineet ovat tänä päivänä kivihiileen ja maakaasun verrattuna kilpailukykyinen polttoaine.

Mitä Vuosaaresta tehty päätös tarkoittaa muiden aiemmin suunniteltujen biolämpölaitosten, Tattarisuon ja Patolan osalta?

Myös uusia energiantuotantoalueita, tuotantomuodosta riippumatta, tarvitaan. Selvityksiä jatketaan edelleen Tattarisuon ja Patolan alueiden osalta, Tattarisuolla on edetty alueen kaavoitukseen. Alueilla voidaan toteuttaa energiantuotantoratkaisuja, mutta Helenin tavoitteena on etsiä ratkaisuja, jotka eivät perustu polttamiseen.

Millaista savukaasujen puhdistusteknologiaa Vuosaaren biolämpölaitoksella käytetään?

Vuosaaren Biolämpölaitoksella savukaasujen puhdistus toteutetaan koko EU:n alueella sovellettavien suurten polttolaitosten BAT-päätelmien mukaisesti (BAT = Best available techniques). BAT-päätelmät määrittävät, että polttolaitoksessa syntyvien päästöjen vähennyksessä on käytettävä markkinoilla olevia parhaita mahdollisia savukaasujen puhdistusteknologioita.

Vuosaaren biolämpölaitoksella biomassaa poltetaan kiertoleiju-, eli CFB-kattilassa, joka on laadultaan vaihtelevan biomassan polttoon parhaiten soveltuvia kattilateknologioita. Ja näin ollen biomassalle soveltuvan kattilateknologian avulla primääripäästöjen syntyminen on minimoitu. Palamisilman syöttöä ja tulipesän lämpötilaa säädetään jatkuvasti automaatiojärjestelmän avulla ja varmistetaan se, että tulipesässä palaminen tapahtuu aina optimaalisissa oloissa, jolloin epätäydellisestä palamisesta johtuvien häkän, hiilivetyjen, PAH-yhdisteiden sekä palamattomien (mustan hiilen) syntyminen voidaan minimoida.

Palamisessa syntyvät pölypäästöt suodatetaan savukaasuista letkusuotimen avulla. Letkusuotimessa savukaasut johdetaan sopivalla nopeudella erittäin tiheiden suodatinkangasletkujen läpi, jolloin pöly jää kankaan toiselle puolelle ja puhdas kaasu menee läpi. Letkusuotimen jälkeen pölystä puhdistetut savukaasut johdetaan savukaasupesurille, jossa savukaasusta otetaan lämpöä talteen kaukolämpöverkkoon savukaasua lauhduttamalla. Savukaasupesurissa, savukaasusta veteen siirtyy/liukenee lämmön lisäksi savukaasun viimeiset epäpuhtaudet. Pesurin jälkeen puhdistettu kaasu johdetaan savupiippuun, josta ulos tulee lähes päästötöntä savukaasua. Vuosaaren biolämpölaitoksen päästöjä valvotaan savupiippuun sijoitetuin jatkuvatoimisin mittauksin.

Savukaasupesurissa syntyvä lauhde/jätevesi otetaan kokonaisuudessaan hyötykäyttöön ja puhdistetaan biolämpölaitoksen omalla vedenkäsittelylaitoksella, niin puhtaaksi, että vettä voidaan käyttää kaukolämpöverkon lisävetenä sekä kattilavetenä.

Kysy Vuosaaren biolämpölaitoksesta

Jätä kysymyksesi alla olevalla lomakkeella, vastaamme mahdollisimman pian.

Katso myös


Uudet energiantuotantoalueet

Tavoitteenamme on tuottaa energiaa toimitusvarmasti ja vähäpäästöisesti. Siihen tarvitsemme hajautettua lämmöntuotantoa. Suunnittelemme biolämpölaitoksien rakentamista Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle.


Meriveden lämmöntalteenotto

Helenin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Kivihiilikielto astuu voimaan vuonna 2029, johon mennessä on korvattava Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilen käyttö. Helen on tehnyt esiselvitystä eri vaihtoehdoista hyödyntää merivettä teollisen kokoluokan lämpöpumppujen lämmönlähteenä Helsingissä. Hanke etenee nyt ympäristövaikutusten arviointiin.


Ruskeasuon geolämpölaitos

Helen käynnistää Helsingin ensimmäisen keskisyvän geotermisen lämpökaivon poraamisen Ruskeasuolla syyskuussa 2021. Geolämpölaitos toimii Helenin pilottikohteena, jossa testataan ja kehitetään poraustekniikkaa ja muita teknisiä ratkaisuja uusille geolämpökohteille.


Kilpilahden hukkalämpöjen hyödyntäminen

Helenin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Helen on tehnyt esiselvitystä eri vaihtoehdoista hyödyntää Porvoon Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämpöjä Helsingin kaukolämmön tuotannossa lämpöpumppujen avulla. Hankeen vaatiman lämmönsiirtoyhteyden osalta edetään nyt ympäristövaikutusten arviointiin.