Ilmastovaikutukset

Tavoitteenamme on vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastovaikutukset

Hiilineutraali energiantuotanto tarkoittaa tuotantoa, joka ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä eikä siten lämmitä ilmastoa. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta, lisätä uusiutuvan energian osuus 25 prosenttiin ja puolittaa kivihiilen käyttö. Valmistaudumme luopumaan kivihiilestä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti.

Vuonna 2020 fossiilisen energiantuotantomme hiilidioksidipäästöt, 2,7 miljoonaa tonnia, laskivat edellisvuoden (3,3 miljoonaa tonnia) tasolta.

Hiilidioksidipäästöt

  Mt CO2
toteuma 1990 3.4
toteuma 2020 2.7
tavoite 2025 2.0

Hiilidioksidin ominaispäästöt

g C02/kWh*

  g C02/kWh
2016 250
2017 250
2018 250
2019 250
2020 220

Hiilidioksidipäästöt, yhteensä

ktC02

  kt
2016 3300
2017 3300
2018 3500
2019 3300
2020 2700

*Hiilidioksidin ominaispäästöt g/kWh lasketaan jakamalla energiantuotantomme ja osuustuotantomme päästöt myydyllä kokonaisenergialla. Tuotetun energiamäärän laskemisessa on huomioitu tuotannon ja siirron häviöt. Vuonna 2017 laskentaa tarkennettiin ottamalla lämpöpumppujen ja kaukolämmön pumppauksen sähkö päästölaskentaan mukaan.

**Graafiin oli vuoden 2018 raportoinnissa eksynyt virheellisesti pelkän oman tuotannon päästöt sisältävä luku 3,3 Mt kun oikea koko energianhankinnan kokonaispäästöt, ostot huomioiden, vuoden 2018 osalta on 3,5 Mt. Hiilidioksidin ominaispäästöt raportoitiin vuonna 2018 oikein 250 g/kWh.

Kuulumme EU:n päästökauppaan ja teemme sen puitteissa päästövähennyksiä joko itse tai ostamalla päästöoikeuksia sieltä, missä päästöjen vähentäminen on kustannustehokkaampaa. Päästökauppajärjestelmä takaa toivotut päästövähennykset EU-tasolla.

Helenille on myönnetty päästöoikeuksia kaudelle 2013–2020 yhteensä 6,9 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Mittaamme itse päästöjämme viranomaisten hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaan. Ulkopuolinen todentaja varmistaa polttoainemäärien, lämpöarvojen, päästökertoimien ja hiilidioksidipäästöjen oikeellisuuden.

Muut kasvihuonepäästöt

Hiilidioksidin lisäksi toiminnastamme voi aiheutua vuotojen tai muiden poikkeuksellisten tilanteiden seurauksena myös muita kasvihuonekaasupäästöjä, kuten F-kaasupäästöjä, ilokaasua ja metaania. Muiden kasvihuonekaasupäästöjen ilmastovaikutukset ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihimme verrattuna.

Käytämme F-kaasuja jäähdytys- ja sähkölaitteistoissa. Pidämme kirjaa F-kaasujen määrästä ja estämme laitteistojen vuodot asianmukaisella kunnossapidolla ja tarkastuksilla. Vuonna 2020 kylmäainevuotoja oli 138 kilogrammaa.

Käytämme SF6-kaasua eli rikkiheksafluoridia sähkölaitteistoissa eristysaineena sekä valokaaren sammutusaineena. Käytämme kaasua vain suljetuissa systeemeissä. Huolehdimme SF6-laitteistojen tiiviydestä, kaasun talteenotosta ja kierrätyksestä sekä seuraamme kaasutasetta säännöllisesti. Tavoitteenamme on, että SF6-päästöt kojeistoista ovat alle 0,25 prosenttia kaasun kokonaismäärästä. Vuonna 2020 saavutimme tavoitteet, sillä päästöt olivat 0,02 prosenttia kokonaismäärästä (2019: 0,24 prosenttia).

Katso myös


Ympäristövastuu

Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiantuotanto.


Hiilineutraali energia

Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.


Ympäristövaikutukset

Energiantuotannon savukaasupäästöt ovat merkittävin ympäristövaikutuksemme.


Energian alkuperä ja kestävyys

Energian alkuperä ja toimitusketju vaikuttavat ympäristöön ja kestävyyteen.