Vastuullisuusraportti

Ihmiset

Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan ilmastoneutraalin tulevaisuuden luomiseen.

Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa ympäristön lisäksi ihmisiin. Lämpö ja sähkö mahdollistavat elämän kylmässä pohjolassa, mutta voimalaitokset muuttavat maisemaa, kaupungissa risteileviä energiaverkkoja täytyy huoltaa ja korjata, sekä polttoainetta kuljettaa. Energiantuotanto kiinnostaa monia ja herättää jopa intohimoja.

Tavoitteenamme on kertoa toiminnastamme ja keskustella sen ympäristöön ja yhteiskuntaan aiheuttamista vaikutuksista avoimesti sidosryhmiemme kanssa. Esittelemme toimintaamme asiakaslehden ja verkkosivujen lisäksi muun muassa voimalaitosvierailuilla sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapaamissa.

Toimiaksemme vastuullisesti meidän täytyy tuntea sidosryhmämme ja niiden odotukset. Selvitämme sidosryhmiemme näkemyksiä tutkimusten ja tapaamisten avulla. Lisäksi saamme paljon palautetta eri kanavien kautta, mikä auttaa meitä toiminnan kehittämisessä. Keskitämme sidosryhmävuorovaikutuksen erityisesti ajankohtaisten teemojen ympärille ja meistä kiinnostuneisiin sidosryhmiin.

Sidosryhmille toimitusvarmuus ja fossiilisista polttoaineista luopuminen tärkeää

Vuonna 2018 selvitimme sidosryhmiemme näkemyksiä Helenin vastuullisuustyöstä verkkodialogin avulla. Dialogiin osallistuttiin yli 500 kertaa. Yli 70 prosenttia kyselyyn osallistuneista ulkoisten sidosryhmien edustajista piti Heleniä vastuullisena toimijana. Kysyimme samaa asiaa vuonna 2014, jolloin tyytyväisten osuus oli 44 prosenttia.

Dialogin avulla selvitimme sidosryhmiemme näkemyksiä siitä, miten voisimme toimia entistä vastuullisemmin. Osallistujat vastasivat kysymykseen omin sanoin ja priorisoivat muiden osallistujien jättämiä ehdotuksia sen mukaan, mikä on kaikkein tärkeintä Helenin vastuullisuudessa. Eniten spontaaneja ajatuksia herätti fossiilisista polttoaineista luopuminen – yli 560 avovastauksesta reilu viidennes käsitteli fossiilienergian käytön vähentämistä. Seuraavaksi  eniten kommentteja kirvoittivat uusiutuvien energianlähteiden, erityisesti aurinkoenergian, käytön lisääminen sekä päästöjen vähentäminen.

Tärkeimmäksi teemaksi äänestettiin toimitus- ja huoltovarmuus. Kommenttien mukaan Helenin tulee huolehtia Helsingin ja osittain myös muun Suomen toimitusvarmuudesta sekä sähkön omavaraisuudesta. Myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton yhteydessä toimitusvarmuudesta huolehtiminen nähtiin tärkeänä.

Selvityksen tulokset vaikuttavat toimintamme kehittämiseen. Käytimme selvityksen tuloksia Helenin olennaisten vastuullisuusteemojen valintaan sekä viestinnän, kuten vastuullisuusraportin, kehittämiseen.

Keskustelua kivihiilestä ja bioenergiasta

Vuonna 2018 sidosryhmiämme keskustelutti erityisesti kivihiilen energiakäytön kieltäminen, bioenergian kestävyys sekä Tattarisuon biolämpölaitoksen vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Hallitus julkisti keväällä 2018 esityksen laista kivihiilen energiakäytön kieltämiseksi. Ehdotus herätti paljon kysymyksiä ja keskustelua muun muassa kivihiilen korvaamisen aikatauluista ja keinoista Helsingissä. Osallistuimme keskusteluun tuomalla esiin Helenin ratkaisuja kivihiilen korvaamiseen.

Keskustelu bioenergian kestävyydestä jatkui muun muassa EU:n bioenergian kestävyyskriteerit sisältävän uusiutuvan energian direktiivin käsittelyn myötä. Bioenergian riittävyys, luonnon monimuotoisuus, hiilen sidonta ja elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset keskusteluttivat.

Tattarisuon lämpölaitoksen suunnittelu jatkui vuoden 2018 aikana. Lämpölaitoksesta tehtiin lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi, jossa arvioitiin biolämpölaitoksen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Sidosryhmäpalautteen myötä otimme suunnitteluun mukaan toisen sijoitusvaihtoehdon Tattarisuon eteläpuolelta. Lämpölaitossuunnitelmat herättivät huolta lähialueiden asukkaissa, joten kävimme paljon keskustelua lämpölaitoksen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Järjestimme ympäristövaikutusten arviointiin liittyvien tilaisuuksien lisäksi ylimääräisen asukastilaisuuden sekä tapaamisia asukkaiden kanssa. Ympäristövaikutusten arviointiprosessi päättyy vuonna 2019, jonka jälkeen päätetään laitoksen kaavoituksen ja lupaprosessien käynnistämisestä. Investointipäätöstä Tattarisuon lämpölaitoksesta ei ole tehty.

Järjestimme vuoden 2018 aikana sidosryhmillemme keskustelutilaisuudet Helenin bioenergiasuunnitelmista, tulevaisuuden energiajärjestelmästä ja lämpömarkkinoiden uudistumisesta. Jatkamme keskustelutilaisuuksien järjestämistä vuonna 2019.

Tunnustusta brändin vastuullisuudesta

Vuonna 2018 saimme positiivista palautetta: Sustainable Brand Index -selvityksen perusteella olemme jo toistamiseen energiayhtiöiden vastuullisin brändi. Sustainable Brand Index on Pohjoismaiden laajin vastuullisuusnäkökotiin keskittyvä bränditutkimus, jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä yritysten vastuullisuudesta. Helen oli kokonaistuloksissa sijalla 32 (2017: 28.).

Helen-brändi sai myös kansainvälistä menestystä, kun se palkittiin yhtenä maailman parhaista energia-alan brändeistä energia-alan CHARGE-brändikilpailussa. Palkitut brändit valittiin asiantuntijapaneelin, asiakastutkimuksen ja riippumattoman analyysin tulosten perusteella. Olimme mukana kilpailun suurimmassa, tunnettujen brändien sarjassa.  

Jaa: