Vastuullinen työnantaja

Teemme Helenissä merkityksellistä työtä: huolehdimme asiakkaidemme energiatarpeista ja kehitämme kestävämpää energiajärjestelmää.

vastuullinen työnantaja 2019

Työllistämme suoraan noin 960 ammattilaista sähkön, lämmön ja jäähdytyksen myynnin, siirron, tuotannon, kehityksen sekä kunnossapidon parissa. 

Henkilöstöjohtamisemme perustuu yhdessä laadittuihin arvoihin ja vastuullisiin toimintaperiaatteisiin. 

Henkilöstöjohtamisen pääperiaatteemme ovat:

  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • Tavoitteellinen ja vastuullinen johtaminen ja esimiestyö
  • Strategiaa toteuttava henkilöstösuunnittelu
  • Kannustava ja oikeudenmukainen palkkaus ja palkitseminen
  • Osaamisen kehittäminen ja osallistaminen
  • Innostava ja idearikas työyhteisö
  • Terveellinen ja turvallinen työpaikka

Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n henkilöstö tehtäväryhmittäin 2019

  %
Esimies- ja johtotehtävät 15
Asiantuntijatehtävät 56
Ammattitehtävät 29

Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n henkilöstömäärä

  Henkilöstö
2015 1172
2016 1122
2017 996
2018 936
2019 957

Energia-ala elää voimakasta murrosta, mikä vaikuttaa myös johtamiseen ja henkilöstöön. Teemme uudistuksia pysyäksemme kilpailukykyisenä yrityksenä. Valmistaudumme muutoksiin mahdollisimman hyvissä ajoin, erityisesti henkilöstövaikutukset huomioiden. Käsittelemme muutokset aina henkilöstön edustajien kanssa.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Helenissä on maailmanluokan osaamista. Henkilöstömme osaaminen ja hyvinvointi on meille tärkeää. Panostamme tarkkaan valittujen strategisten kyvykkyyksien kehittämiseen unohtamatta operatiivisen toimintakyvyn ylläpitämistä.

Helenissä on mahdollista kehittää osaamista erilaisissa työtehtävissä muun muassa työssäoppimisen, koulutusten, verkko-oppimisen ja ohjauksen avulla. Tavoitteenamme on myös edistää sisäistä liikkuvuutta ja uramahdollisuuksia laajasti, esimerkiksi jo olemassa olevan osaamisen syventämisenä ja laajentamisena.

Helenin strategian mukaisesti panostamme esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen muun muassa säännöllisen esimiesviestinnän sekä esimiesvalmennusten keinoin. Lisäksi tuemme esimiesten verkostoitumista.

Vuonna 2019 toteutimme PeoplePower-henkilöstötutkimuksen. Arvioinnin kokonaistulos parani merkittävästi verrattuna vuoteen 2016 ja oli energia-alan verrokkiaineistoa parempi. Kehitystä tapahtui kaikilla arvioiduilla osa-alueilla. Henkilöstömme jalosti tulosten perusteella omille ryhmilleen kehittymissuunnitelmat toiminnan ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. 

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Tavoitteenamme on tapaturmaton Helen, jossa kaikki osallistuvat työturvallisuuden kehittämiseen. Hyvällä työturvallisuuden tasolla haluamme vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin sekä työn tuottavuuden ja laadun paranemiseen. Pienetkin työturvallisuuden kehittämistoimet ovat Helenissä arvokkaita.

Vähennämme työtapaturmia ja pyrimme poistamaan tapaturmariskit mm. hyvällä perehdyttämisellä, töiden riskien arvioinnilla ja koko henkilöstön aktiivisella ja positiivisella työturvallisuusasenteella. Työmaillamme huolehdimme jokaisen työntekijän, myös urakoitsijoiden, työturvallisuudesta. Vuonna 2019 työtapaturmataajuus eli työtapaturmia per miljoona työtunti oli 15,97.

Vuonna 2019 tutkimme työturvallisuustoimintamme valmiutta ottaa käyttöön ISO 45001, työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä. Toiminnan taso todettiin hyväksi ja järjestelmän sertifikaatin hakemista ruvettiin valmistelemaan loppuvuodesta 2019.

Turvallisuushavaintojen tarkoituksena on edistää työympäristön turvallisuutta. Kannustamme henkilöstöämme turvallisuushavaintojen tekemiseen, jotta voimme kehittää toimintaamme esimerkiksi ennaltaehkäisemällä vaaratilanteita sekä ottamalla käyttöön hyväksi havaittuja toimintatapoja. Vain tunnistettuja vaaroja voidaan ehkäistä ja hallita sekä tieto ilmoitetuista onnistumisista välittää eteenpäin. Vuonna 2019 erilaisia turvallisuushavaintoja tehtiin ennätyksellisesti yli 2000 kappaletta.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen toimintatapa on meillä osa arkea. Yhdenvertaisessa työyhteisössä moninaista osaamista, kokemusta sekä erilaisia ominaisuuksia ja taitoja hyödynnetään laajasti. Johtaminen on oikeudenmukaista, osallistavaa ja kaikkia palvelevaa. Moninaisuus huomioidaan ja osaamista arvostetaan ja kehitetään tasavertaisesti sukupuoleen ja taustaan katsomatta. Toimimme aktiivisesti syrjintää vastaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelmamme tarkoituksena on varmistaa henkilöstömme tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Seuraamme yhdenvertaisuuden toteutumista mm. henkilöstötilastojen ja henkilöstötutkimusten avulla sekä joka toinen vuosi tehtävällä palkkakartoituksella.

Vuoden 2019 aikana naisten osuus koko henkilöstössä kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä.

Sukupuolijakauma tehtäväryhmittäin 2019, % 
Helen Oy ja Helen Sähköverkko Oy

  Mies Nainen
Esimies- ja johtotehtävät (144 hlöä) 79 21
Asiantuntijatehtävät (507 hlöä) 66 34
Ammattitehtävät (285 hlöä) 70 30
Koko henkilöstö (936 hlöä) 69 31

  

YHTEISTYÖTÄ OPISKELIJOIDEN KANSSA

Haluamme varmistaa ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden myös tulevaisuudessa nostamalla energia-alan ja Helenin houkuttelevuutta työpaikkana. Teemme yhteistyötä opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa. Järjestämme teknisen ja kaupallisen alan opiskelijoille vierailuja voimalaitoksillemme. Otamme monialaisesti opiskelijoita kesätyöntekijöiksi ja harjoittelijoiksi ja pyrimme tarjoamaan lopputyöntekijöille mielenkiintoisia aiheita energia-alalta.

Katso myös


Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa moniin ihmisiin. Haluamme luoda ja ylläpitää avointa keskusteluyhteyttä sidosryhmiimme.


Erinomaista palvelua

Energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen, tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittäminen ja mutkaton palveluasenne ovat toimintamme perusta. 


Kaupunkilaiset

Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan vuorovaikutukseen ja yhteiseen toimintaan kanssamme.

Jaa: