Vastuullisuusraportti

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuullisuus on toimintamme perusedellytys.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuullisuus on toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme arvoa niin asiakkaillemme ja yhteiskunnalle kuin omistajallemme Helsingin kaupungille.

Tavoitteenamme on kasvattaa nykyisten tuotteidemme markkinaosuutta kannattavasti ja tuoda markkinoille uusia ja kasvavia energiaratkaisuja ja -palveluita. Lisäksi tavoitteenamme on tehostaa toimintaamme, jotta varmistamme palveluidemme kilpailukyvyn ja toimintamme jatkuvuuden. 

Helenin liiketoimintavuosi 2018 toteutui tuloksellisesti erinomaisesti. Pohjoismaisen sähkön markkinahinta oli koko vuoden korkealla tasolla ja nousi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla vähäsateisen loppuvuoden sekä nousseiden polttoaine- ja päästöoikeuskustannusten seurauksena. Sähkön tuotantomäärä lisääntyi hinnan myötä selvästi normaalitasosta. 

Toimintavuoden aikana jatkoimme mittavan investointiohjelman suunnittelua. Tavoitteenamme on tehdä päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi investointeja vaiheittain ja hyödyntää kaikki uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet.

Vuonna 2018 investoimme 14 miljoonaa euroa päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Suurimmat investointimme 2017–2018 olivat Salmisaaren pellettilämpölaitos ja Esplanadin lämpöpumppulaitos.

Vuonna 2018 Helen Oy maksoi osinkoja omistajalleen Helsingin kaupungille vuoden 2017 tuloksesta 31 miljoonaa euroa (2017: 20 milj. euroa).

Verojalanjälki

Verojalanjälki kuvaa vaikutustamme ympäröivään yhteiskuntaan. Helen Oy ja sen tytäryhtiöt Oy Mankala Ab, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Energiatunnelit Oy ja Suomen Energia-Urakointi Oy maksoivat vuonna 2018 erilaisia veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä 137 miljoonaa euroa (2017: 118 milj. euroa). Lähes 1100 ihmisen työllistämisen kautta vaikutamme myös välillisesti valtion ja useiden kuntien verotuloihin.

Helen Oy ja sen tytäryhtiöt maksavat kaikki veronsa Suomeen.

Vero ja veroluonteiset maksut 2018

Vero %
Yhteisöverot 16
Polttoaineverot 73
Kiinteistövero 1
Työnantajamaksut 10

Helen-konsernin maksamat verot ja veroluonteiset maksut olivat yhteensä 137 miljoonaa euroa.

Tilitetyt verot 2018

Vero %
Sähkövero 40
Verottajalle
tilitetty alv
54
Palkkaverot 7

Helen-konsernin asiakkaiden maksamia sähköveroja, työntekijöiden palkkojen ennakkopidätyksiä ja arvonlisäveroa tilitettiin yhteensä 237 miljoonaa euroa.

Kestävät hankinnat

Tavoitteenamme on edistää hankintojemme kestävyyttä. Vuonna 2018 valitsimme toimitusketjun vastuullisuuden yhdeksi olennaisista vastuullisuusnäkökohdistamme, joten keskitymme tulevina vuosina toimitusketjun vastuullisuuden kehittämiseen. 

Otamme huomioon vastuullisuuden koko hankintaprosessissa silloin, kun se on mahdollista. Pyrimme ottamaan huomioon myös tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren. Teemme hankinnat lain ja määräysten sekä omien eettisten toimintaperiaatteidemme mukaisesti ja hyvää liiketoimintapaa noudattaen. Varmistamme hankintaprosessissa, että eturistiriidat eivät vaikuta hankintojen käsittelyyn ja päätöksentekoon. Emme hyväksy lahjontaa toimittajayhteistyössä. Vuonna 2018 päivitimme sisäisen ohjeen vastuullisuusnäkökohtien huomioimisesta hankinnoissa. 

Pyydämme kilpailutusten yhteydessä kaikilta tarjoajilta selvitystä siitä, miten he huomioivat kestävän kehityksen toiminnassaan ja lisäksi hankinnan luonne huomioon ottaen arvostamme tarjouskilpailuiden vertailuperusteissa vastuullisuusnäkökohtia. Lisäksi pyydämme hankintakohtaisia lisätietoja esimerkiksi tuotteiden valmistukseen, käyttöön ja hävittämiseen tai palvelun tuottamiseen liittyvistä kestävän kehityksen näkökohdista. Edellytämme urakoitsijoidemme toimivan vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti.

Emme hyväksy harmaata taloutta missään muodossa. Tarkistamme, että palveluntoimittajamme ovat rekisteröityneet kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitämme myös, onko yritys hoitanut verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen sekä täyttänyt alaa koskevat työehtosopimukset tai työehtojen keskeiset sisällöt ja järjestänyt työterveyshuollon. Lisäksi valvomme yhteistyössä toimittajiemme kanssa, että sovitut asiat toteutuvat myös alihankkijoiden kohdalla.

Valvomme toimittajiemme vastuullisuutta tarvittaessa auditoinneilla ja olemme mukana HSEQ-klusterissa. Klusterissa arvioimme yhteistyössä muiden teollisuuden tilaajayritysten kanssa palvelutoimittajiemme työterveys- ja työturvallisuusasioita, ympäristövastuullisuutta ja laaduntuottokykyä.

Jaa: