Taloudellinen vastuu

Toimimme taloudellisesti vastuullisesti matkallamme kohti hiilineutraaliutta.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuullisuus on toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme arvoa niin asiakkaillemme ja yhteiskunnalle kuin omistajallemme Helsingin kaupungille.

Tavoitteenamme on kasvattaa nykyisten tuotteidemme markkinaosuutta kannattavasti ja tuoda markkinoille uusia ja innovatiivisia energiaratkaisuja ja -palveluita Lisäksi tavoitteenamme on tehostaa toimintaamme, jotta varmistamme palveluidemme kilpailukyvyn ja toimintamme jatkuvuuden.

Helen saavutti poikkeuksellisissa olosuhteissa erinomaisen tuloksen hyvän kaupallisen toiminnan ansiosta, vaikka vuotta 2020 leimasivatkin koronapandemia ja normaalia lämpimämpi talvi, jotka pienensivät liikevaihtoa. Yhtiön asiakasmäärä kasvoi ennätykseen sähkösopimus- ja lämpöasiakkaissa. Ratkaisuliiketoiminnan liikevaihto kaksinkertaistui ja teimme 4 miljoonan euron sijoitukset kasvuyhtiöihin.

Toimintavuoden aikana jatkoimme mittavan investointiohjelman suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteenamme on tehdä päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi investointeja vaiheittain ja hyödyntää kaikki uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet matkalla kohti hiilineutraaliutta.

Helen investoi erityisesti uusiutuvan energian lisäämiseen kaukolämmöntuotannossa, energian kierrätykseen lämpöpumppujen avulla sekä toimitusvarmuuteen energiaverkoissa. Vuonna 2020 investoimme 59,3 miljoonaa euroa päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen (v. 2019: 55,6 milj. euroa). Suurimmat investointimme olivat tuulivoima, Mustikkamaan luolalämpövarasto, lämpöpumput, Vuosaaren biolämpökeskus sekä vesivoimalaitosten ja Lassilan lämpölaitoksen modernisointi. Teimme investointipäätöksiä yhteensä 350 miljoonan euron edestä hiilineutraaliin tuotantoon.

Vuonna 2020 Helen Oy maksoi osinkoja omistajalleen Helsingin kaupungille vuoden 2019 tuloksesta 68 miljoonaa euroa (2019: 51 milj. euroa).

Verojalanjälki

Verojalanjälki kuvaa vaikutustamme ympäröivään yhteiskuntaan. Helen Oy ja sen tytäryhtiöt Oy Mankala Ab, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Energiatunnelit Oy, Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja siirtoyhtiö on Kristinestad Tupaneva Oy maksoivat vuonna 2020 erilaisia veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä 116 miljoonaa euroa (2019: 139 milj. euroa). Lähes 1000 ihmisen työllistämisen kautta vaikutamme myös välillisesti valtion ja useiden kuntien verotuloihin.

Helen Oy ja sen tytäryhtiöt maksavat kaikki veronsa Suomeen.

Vero ja veroluonteiset maksut 2020

Vero %
Yhteisöverot 8
Polttoaineverot 80
Kiinteistövero 1
Työnantajamaksut 11

Helen-konsernin maksamat verot ja veroluonteiset maksut olivat yhteensä 116 miljoonaa euroa.

Tilitetyt verot 2020

Vero %
Sähkövero 39
Verottajalle
tilitetty alv
54
Palkkaverot 7

Helen-konsernin asiakkaiden maksamia sähköveroja, työntekijöiden palkkojen ennakkopidätyksiä ja arvonlisäveroa tilitettiin yhteensä 229 miljoonaa euroa.

Kestävät hankinnat

Meille toimittajat ja vastuullinen kumppaniverkosto on tärkeä. Edellytämme, että palveluiden ja tavaroiden toimittajat sitoutuvat yhdessä Helenin kanssa vastuulliseen toimintaan taloudellisessa, sosiaalisessa ja ekologisessa mielessä.

Edistämme aktiivisesti hankintojemme kestävyyttä. Otamme huomioon kestävän kehityksen koko hankintaprosessissa aina, kun se on mahdollista. Pyrimme ottamaan Otamme huomioon myös tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren. Teemme hankinnat lain ja määräysten sekä omien eettisten toimintaperiaatteidemme mukaisesti ja hyvää liiketoimintapaa noudattaen. Varmistamme hankintaprosessissa, että eturistiriidat eivät vaikuta hankintojen käsittelyyn ja päätöksentekoon sekä lisäämme toimitusketjumme läpinäkyvyyttä. Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa toimittajayhteistyössä ja toimimme eettisten periaatteidemme mukaisesti.

Pyydämme kilpailutusten yhteydessä kaikilta tarjoajilta selvityksen siitä, miten he huomioivat kestävän kehityksen toiminnassaan ja lisäksi sitoutamme toimittajamme noudattamaan Helen-konsernin yritysvastuuvaatimuksia. Lisäksi, hankinnan luonne huomioon ottaen, arvostamme tarjouskilpailuiden vertailuperusteissa kestävän kehityksen näkökohtia. Lisäksi pyydämme hankintakohtaisia lisätietoja esimerkiksi tuotteiden valmistukseen, käyttöön ja hävittämiseen tai palvelun tuottamiseen liittyvistä kestävän kehityksen näkökohdista. Edellytämme urakoitsijoidemme toimivan vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti.

Emme hyväksy harmaata taloutta missään muodossa. Tarkistamme, että palveluntoimittajamme ovat rekisteröityneet kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitämme myös, onko yritys hoitanut verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen sekä täyttänyt alaa koskevat työehtosopimukset tai työehtojen keskeiset sisällöt ja järjestänyt työterveyshuollon.

Lisäksi valvomme yhteistyössä toimittajiemme kanssa, että sovitut asiat toteutuvat myös alihankkijoiden kohdalla.

Valvomme toimittajiemme vastuullisuutta tarvittaessa auditoinneilla ja olemme mukana HSEQ-klusterissa. Klusterissa arvioimme yhteistyössä muiden teollisuuden tilaajayritysten kanssa palvelutoimittajiemme työterveys- ja työturvallisuusasioita, ympäristövastuullisuutta ja laaduntuottokykyä. Lisäksi Arvioidaksemme toimittajien vastuullisuusriskejä eri näkökulmista pyydämme toimittajiamme vastaamaan vastuullisuuskyselyymme, jonka tavoitteena on parantaa koko toimitusketjumme vastuullisuutta. Jos ne eivät vastaa vastuullisuuden osalta Helenin tavoitteita, edellytämme toimittajilta korjaavia toimenpiteitä ja kehityssuunnitelmia vastuullisuuden parantamiseksi.

Katso myös


Vastuullisuuden johtaminen

Tavoitteenamme on olla markkinoiden vastuullisin toimija. Kehitämmekin asiakkaillemme uusia, entistä kestävämpiä energiaratkaisuja.


Ympäristövastuu

Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiantuotanto.


Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa moniin ihmisiin. Haluamme luoda ja ylläpitää avointa keskusteluyhteyttä sidosryhmiimme.

Jaa: