Vastuullisuusraportti

Vastuullisuuden johtaminen

Meidän tehtävämme on tuottaa asiakkaillemme ja ympäristöllemme puhtaampaa energiaa.

Tavoitteenamme on olla markkinoiden vastuullisin toimija. Vastuullinen toiminta edellyttää meiltä sidosryhmien vaatimuksien huomioimista. Asiakkaat, kaupunkilaiset ja muut sidosryhmät vaativat meiltä muun muassa luotettavaa ja kilpailukykyistä energiantuotantoa sekä päästöjen vähentämistä.

Sidosryhmien vaatimuksiin vastataksemme kehitämme uusia ratkaisuja entistä puhtaampaan energiantuotantoon ja kestävämpään kulutukseen. Vastuullisuus lähtee meistä kaikista, kehittyy yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

Vastuullisuustyön johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen perustuu Helenin strategiaan ja arvoihin, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään sekä konsernin politiikkoihin ja niitä täydentäviin toimintaperiaatteisiin. Strategiset teemamme kaudelle 2016–2020 ovat menestymme yhdessä, kasvu, ilmastoneutraali energia, parantunut kannattavuus ja vastuullisuus kilpailuetuna. Päivitämme strategiamme vuoden 2019 aikana.

Helenin vastuullisuustyötä ohjaa strategian ja arvojen lisäksi erityisesti vastuullisuuspolitiikka ja eettiset toimintaperiaatteet. Eettiset toimintaperiaatteet ovat kaiken toimintamme lähtökohta. Koko henkilöstön tulee sitoutua noudattamaan toimintaperiaatteita työssään ja ne ovat osa uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa. Jokaisen heleniläisen velvollisuutena on ilmoittaa toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta. Vuonna 2018 otimme käyttöön ulkopuolisen ilmoituskanavan täydentämään muita ilmoitusmahdollisuuksia. Uuden ilmoituskanavan myötä eettisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta ilmoittaminen on mahdollista myös nimettömänä. Epäillyt väärinkäytökset ja mahdolliset toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle.

Vastuullisuustyötämme koordinoi johdon vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet -ryhmä. Käytännön vastuutyö tehdään liiketoiminta-alueilla ja palvelutoiminnoissa.

Ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet ovat osa Helenin yhteistä mittaristoa. Seuraamme tavoitteiden toteutumista kuukausittain Helenin johtoryhmässä sekä liiketoiminta-alueiden ja palvelutoimintojen johtoryhmissä.

Käytännön vastuullisuus- ja ympäristöjohtamista toteutamme toimintajärjestelmien ja ympäristöohjeiden avulla. Helen Oy:n sähkön tuotanto sekä lämmön ja jäähdytyksen tuotanto ja jakelu on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesti. Helen Sähköverkko Oy:ssä ollaan siirtymässä ISO 55000 -omaisuudenhallintastandardin mukaiseen toimintajärjestelmään, joka on jatkossakin OHSAS 18001 -työturvallisuussertifioitu. Toimistojen ympäristövaikutuksia vähennämme WWF:n auditoiman Green Office -ohjelman avulla. Sekä Helen Oy:n että Helen Sähköverkko Oy:n pääkonttorilla on Green Office -merkki.

Vastuullisuus kytkeytyy myös Helenin kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan. Riskienhallinta tarkoittaa meille järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaamme liittyviä epävarmuuksia. Helen-konsernissa riskienhallintaa ohjaa riskienhallintapolitiikka, joka kuvaa riskienhallinnan tavoitteet, toimintatavat, vastuut ja raportoinnin. Kartoitamme ja arvioimme säännöllisesti toimintaympäristömme merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Olennaiset vastuullisuusteemat

Valitsimme vuoden 2018 aikana Helenille tärkeimmät vastuullisuusteemat. Teimme valinnan ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten sekä sidosryhmien toiveiden ja odotusten perusteella.

Teema Tavoite Tilanne 2018
Ilmastoneutraali energia Tavoitteemme on ilmastoneutraali energiajärjestelmä. Tuottamamme uusiutuvan energian osuus oli 12 prosenttia ja päästöttömän tuotannon osuus 22 prosenttia. Uusi pellettilämpölaitos ja lämpöpumppulaitos valmistuivat.
Energian alkuperä ja kestävyys Tunnemme tuottamamme energian alkuperän ja koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Keskityimme erityisesti puupelletin alkuperään ja kestävyyteen sekä hankinnan kehittämiseen. Asetimme tavoitteen 100-prosenttisesti kestävän biomassan hankinnasta.
Ilmastoneutraalit tuotteet ja palvelut Kehitämme asiakkaiden tarpeisiin vastaavia ilmastoneutraaliutta tukevia tuotteita ja palveluita. Toimme markkinoille älykkään lämmönjakokeskuksen, avoin kaukolämpö -palvelun sekä aurinkopaneelit ja sähkövaraston yhdistävän tuottajapaketin.
Toimitusketjun vastuullisuus Kehitämme toimitusketjumme vastuullisuutta. Päivitimme sisäisen ohjeen vastuullisuusnäkökohtien huomioimisesta hankinnoissa. Auditoimme palveluntoimittajiemme vastuullisuutta HSEQ-klusterin kautta.

 

Arvot

Toteutamme tavoitteitamme arvojemme mukaisesti. Ne kertovat millä tavalla toimien pääsemme päämääräämme.

Vastuu kestävästä kehityksestä
Toimintatapamme ovat ilmastonmuutosta hillitseviä, ympäristön kannalta myönteisiä sekä ihmisten hyvinvointia ja yritysten menestymistä edistäviä.

Taito ja rohkeus menestyä
Etsimme ja hyödynnämme rohkeasti uusia ideoita ja toimintatapoja, jotka edistävät Helenin menestymistä. Olemme asiakkaan paras valinta vastuullisena, luotettavana ja uusia ratkaisuja kehittävänä energiayrityksenä.

Avoimuus ja keskinäinen luottamus
Lisäämme ja jaamme osaamistamme edistääksemme Helenin tavoitteita ja päämääriä. Olemme avoimia kehitysajatuksille.

Jaa: