Vastuullisuuden johtaminen

Meidän tehtävämme on kehittää ennakkoluulottomasti älykkäämpiä ja puhtaampia ratkaisuja vastaamaan tämän päivän ja huomisen energiahaasteisiin.

Tavoitteenamme on olla markkinoiden asiakaskeskeisin toimija. Tämä edellyttää vastuullisuutta. Vastuullinen toiminta tarkoittaa meille kannattavaa ja tehokasta toimintaa ja sen jatkuvaa parantamista, sidosryhmien näkemykset huomioiden. Asiakkaat, kaupunkilaiset ja muut sidosryhmät vaativat meiltä muun muassa luotettavaa ja kilpailukykyistä energiantuotantoa sekä päästöjen vähentämistä.

Ilmastonmuutos on iso ajuri ja vastataksemme sen tuomiin haasteisiin kehitämme uusia ratkaisuja entistä puhtaampaan energiantuotantoon ja kestävämpään kulutukseen. Vastuullisuus lähtee meistä kaikista, kehittyy yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

Vastuullisuustyön johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen perustuu Helenin strategiaan ja arvoihin, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään sekä konsernin politiikoihin ja niitä täydentäviin toimintaperiaatteisiin. Strategiamme vastaa energia-alan murrokseen. Strategiset tavoitteemme ovat: rohkeampi ja ketterämpi, parempaa tuottoa, ratkaisuliiketoiminnan vahvistaminen, kohti hiilineutraalia energiaa sekä kasvua tukeva kumppaniverkosto. Yhteistyöllä ja rohkeudella kokeilla uutta teemme uudesta energia-aikakaudesta totta.

Helenin vastuullisuustyötä ohjaa strategian ja arvojen lisäksi erityisesti vastuullisuuspolitiikka ja eettiset toimintaperiaatteet. Eettiset toimintaperiaatteet ovat kaiken vastuullisen toimintamme lähtökohta. Koko henkilöstön tulee sitoutua noudattamaan toimintaperiaatteita työssään ja ne ovat osa uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa. Jokaisen heleniläisen velvollisuutena on ilmoittaa toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoituskanavan myötä eettisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta ilmoittaminen on mahdollista myös nimettömänä. Epäillyt väärinkäytökset ja mahdolliset toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Vastuullisuustyötämme koordinoi johdon vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet -ryhmä. Käytännön vastuutyö tehdään kaikilla liiketoiminta-alueilla jokapäiväisessä työssä.

Ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet ovat osa Helenin yhteistä mittaristoa. Seuraamme tavoitteiden toteutumista kuukausittain Helenin johtoryhmässä sekä liiketoiminta-alueiden ja palvelutoimintojen johtoryhmissä.

Käytännön vastuullisuus- ja ympäristöjohtamista toteutamme toimintajärjestelmien ja ympäristöohjeiden avulla.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardi: 

  • Helen Oy:n sähkön tuotanto, lämmön ja jäähdytyksen tuotanto ja jakelu sekä polttoaineen hankinta on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesti.  

ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi:

  • Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n kaikessa toiminnassa huomioidaan ISO 45001 standardin vaatimukset ja työterveys- ja työturvallisuusperiaatteet. Tästä osoituksena saimme ISO 45001 sertifioinnin joulukuussa 2020.
  • Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n yhteiset periaatteet:  

Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n työterveys- ja työturvallisuustoiminnan tavoitteena on tarjota yhtiöiden työntekijöille ja kumppaneille terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö. Toimimme lakien ja asetusten, alaa koskevien määräysten ja sopimusten ja oman turvallisuusohjeiston mukaisesti ja edellytämme sitä myös palveluntuottajiltamme.  

Edistämme hyvää työturvallisuuskulttuuria, perehdytämme henkilöstön hyvin sekä korostamme henkilöstön sekä palveluntuottajien turvallisuutta eri tilanteissa.  

Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä, tarjoamme henkilökunnallemme työterveyshuollon ja ennaltaehkäisemme työperäisten sairauksien syntymistä.  

Seuraamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Tarkemmat toimintamallit, vastuut ja tavoitteet on esitetty TTT-järjestelmässä ja vuosittain päivitettävässä työsuojelun toimintaohjelmassa.       

  • Turvallisuus on tärkeintä kaikessa tekemisessämme: tavoitteenamme on tapaturmaton Helen, jossa kaikki osallistuvat työturvallisuuden kehittämiseen. Lue lisää tavoitteestamme täältä.

ISO 55001 -omaisuudenhallintastandardi:

  • Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n omaisuudenhallinnassa noudatetaan ISO 55001 standardia, joka ei kuitenkaan ole sertifioitu.  

Green Office -ohjelma:        

  • Toimistojen ympäristövaikutuksia vähennämme WWF:n auditoiman Green Office -ohjelman avulla. Pääkonttorin lisäksi Helen Sähköverkon Käpylän toimistolla on Green Office -merkki.    

Vastuullisuus kytkeytyy myös Helenin kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan. Riskienhallinta tarkoittaa meille järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaamme liittyviä epävarmuuksia. Helen-konsernissa riskienhallintaa ohjaa riskienhallintapolitiikka, joka kuvaa riskienhallinnan tavoitteet, toimintatavat, vastuut ja raportoinnin. Kartoitamme ja arvioimme säännöllisesti toimintaympäristömme merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Olennaiset vastuullisuusteemat

Valitsimme vuoden 2018 aikana Helenille tärkeimmät vastuullisuusteemat. Teimme valinnan ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten sekä sidosryhmien toiveiden ja odotusten perusteella. Tavoitteita on vuoden 2020 aikana seurattu johtoryhmässä ja tilannetta päivitetty.

Teema Tavoite Tilanne 2020
Hiilineutraali energia Tavoitteemme on hiilineutraali energiajärjestelmä. Helen sitoutui ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä asettamaan tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen (Science Based Target). Päästölaskenta tulee perustumaan GHG-protokollaan eli CO2-päästöjen lisäksi huomioidaan myös muut kasvihuonekaasut, jotka lasketaan elinkaariperusteisesti. Tarkasteluun otetaan suorien piipunpääpäästöjen (scope 1) lisäksi toiminnasta syntyvät välilliset päästöt kuten kiinteistöjen ja liikkumisen (scope 2) sekä hankintojen päästöt (scope 3).
Energian alkuperä ja kestävyys Tunnemme tuottamamme energian alkuperän ja koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Valmistelimme kestävyysjärjestelmää, jolla osoitamme, että käyttämämme biomassapolttoaineet ovat kestävästi tuotettuja.
Hiilineutraalit tuotteet ja palvelut Kehitämme asiakkaiden tarpeisiin vastaavia hiilineutraaliutta tukevia tuotteita ja palveluita. Toimme markkinoille latauspalvelun sähköautoille, uusia aurinkovoimalapalveluita sekä pilotoimme maalämmön hyödyntämistä.
Toimitusketjun vastuullisuus Kehitämme toimitusketjumme vastuullisuutta. Haluamme korostaa tuotteidemme ja palveluidemme koko elinkaaren aikaista vastuullisuuden tärkeyttä ja otimme käyttöön kaikissa hankinnoissamme yritysvastuuvaatimukset, Supplier Code of Conduct -periaatteet, joihin kaikkien Helenin toimittajien on sitouduttava.

 

Arvot

Arvot on päivitetty yhdessä satojen heleniläisten kanssa.
Toteutamme tavoitteitamme arvojemme mukaisesti. Ne kertovat, millä tavalla toimien pääsemme päämääräämme.

Helenin arvot ovat:   

Yhteistyön mestaruus 

Ihmiseltä ihmiselle 

Maailmanluokan osaaminen 

Pane tuulemaan 

Katso myös


Ympäristövastuu

Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiantuotanto.


Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa moniin ihmisiin. Haluamme luoda ja ylläpitää avointa keskusteluyhteyttä sidosryhmiimme.


Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu on toimintamme perusedellytys.


Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti kuvaa Helen Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Helen Sähköverkko Oy:n (100 %) ja Oy Mankala Ab:n (100 %) toimintaa.