Kilpailun säännöt 2020

Helen etsii urheilu- tai harrastusseuroja osallistumaan kilpailuun, jossa voittavat seurat sitoutuvat tekemään Helenille kolme videoklippiä kesän aikana ja saavat 5000 euron kannustusrahan seuralleen. Seura tai vapaasti valitut seuran jäsenet osallistuvat kilpailuun lataamalla hyvän energian videon omalle Youtube-kanavalleen ja lähettämällä osallistumislomakkeen tällä sivustolla. Helenin valitsema raati päättää viisi voittajaa pohjautuen annettuihin yleisöääniin. Voittajat julkaistaan tällä sivustolla ja heihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen parempaaenergiaa@helen.fi tai ottaa yhteyttä Helenin Facebook-sivun kautta.

1. Järjestäjä ja yhteistyökumppani

Kilpailun järjestää:

Helen Oy
y-tunnus: 2630573-4
Kampinkuja 2
00090 HELEN (jäljempänä "järjestäjä")

yhdessä yhteistyökumppaneidensa (kuten Splay One Oy:n) kanssa.

2. Sääntöjen termistö

 • "Osallistuja": Mikä tahansa Suomessa urheilu- ja / tai vapaa-ajan harrastustoimintaa edistävä rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys, kuten urheilu- tai harrastusseura, tai kyseisen yhdistyksen yksittäinen joukkue. Kilpailuvideon tekijä.
 • "Vastuuhenkilö": Täysi-ikäinen eli vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ilmoittaa osallistujan kilpailuun ja joka toimii samalla osallistujan vastuuhenkilönä.
 • "Voittaja": Osallistujan seura, joka valitaan kilpailun voittajaksi ja joka voi voittaa yhden kannustusrahan. 
 • "Kilpailu": Hyvän energian seura -kilpailu.

3. Osallistuminen

Kohdassa "Osallistumiskelpoisuus" mainitut kriteerit täyttävä osallistuja voi osallistua näissä säännöissä tarkemmin kuvattuun Hyvän energian seura- kilpailuun (jäljempänä ”kilpailu”). Osallistuja voi osallistua kilpailuun alla olevien ohjeiden mukaan:

 • Kuvaamalla kilpailun teemaan sopivan videon
 • Lataamalla videon osallistujan omalle YouTube-kanavalle
 • Täyttämällä osallistumishakemuksen osoitteessa helen.fi/hyvanenergianseura. Osallistumishakemukseen tulee lisätä linkki osallistujan tekemään kilpailuvideoon.

Kilpailuun osallistuminen ei edellytä järjestäjän asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista.

Kilpailun vastuuhenkilö

Henkilö, joka ilmoittaa osallistujan kilpailuun, ja joka toimii samalla osallistujan vastuuhenkilönä, on oltava täysi-ikäinen eli vähintään 18 vuotta täyttänyt (”vastuuhenkilö”).

 • Vastuuhenkilö vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat valtuutukset, luvat ja suostumukset ilmoittaa osallistuja kilpailuun näiden sääntöjen mukaisesti.
 • Vastuuhenkilö huolehtii ja vastaa siitä, että osallistujalla on seuran lupa osallistua kilpailuun seuran nimissä.
 • Vastuuhenkilö huolehtii ja vastaa myös siitä, että kaikilta videoon osallistuvilta on lupa kuvaamiseen ja kuvamateriaalin välittämiseen järjestäjälle ja sen julkaisemiseen järjestäjän sivulla.
 • Vastuuhenkilö huolehtii ja vastaa myös siitä, että kaikilta videoon osallistuvilta alle 18-vuotiailta henkilöiltä on huoltajan lupa kuvaamiseen ja kuvamateriaalin välittämiseen järjestäjälle ja sen julkaisemiseen järjestäjän sivulla.
 • Lisäksi vastuuhenkilö sitoutuu toimimaan järjestäjän ja osallistujan yhteyshenkilönä kilpailun mukaisen kampanjan aikana.

Helen pidättää oikeuden julkaista osallistujan, osallistuvan seuran, ja vastuuhenkilön nimen.

Videoita kuvatessa järjestäjä suosittelee osallistujaa noudattamaan hallituksen ohjeistusta vallitsevan koronavirus-tilanteen mukaisesti. 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä, järjestäjän antamaa ohjeistusta ja järjestäjän näiden sääntöjen perusteella tekemiä päätöksiä. Osallistuja vastaa näiden sääntöjen ja niiden perusteella järjestäjän tekemien päätösten ja ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista.

4. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voi osallistua mikä tahansa Suomessa urheilu- ja / tai vapaa-ajan harrastustoimintaa edistävä rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys, kuten urheilu- tai harrastusseura, tai kyseisen yhdistyksen yksittäinen joukkue (jäljempänä ja edellä ”osallistuja”).

5. Kilpailuun osallistumisaika

Kilpailuun voi osallistua 27.5.2020–21.6.2020 välisenä aikana. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumishakemuksia tai videoita ei hyväksytä mukaan kilpailuun. Vastuu osallistumishakemuksen ja videon perille saapumi-sesta osallistumisaikana on vastuuhenkilöllä ja osallistujalla.

6. Kilpailun voittaminen ja palkintokriteerit

Kilpailun eteneminen

 • Kilpailun äänestysaika on 27.5.2020 - 21.6.2020
 • Kilpailun voittajat julkistetaan viimeistään 26.6.2020
 • Kannustusrahan jakamisesta ja yhteistyön solmimisesta voittajan kanssa päättää järjestäjä. Järjestäjän ja voittajan välinen yhteistyö sijoittuu kesäkuun ja syyskuun 2020 väliselle ajalle. Yhteistyön tarkemmasta sisällöstä sovitaan voittajien kanssa tarvittaessa erikseen kirjallisesti.

Kilpailun voittaminen ja palkintokriteerit

Kilpailun voittajaksi valitaan seura, jonka nimissä osallistuja on osallistunut kilpailuun (”voittaja”). 

 • Voittajia valitaan yhteistyöhön järjestäjän kanssa yhteensä viisi (5) kappaletta
 • Voittajien valinnan pohjana toimii helen.fi/hyvanenergianseura -kampanjasivulla annetut yleisöäänet. Mahdollisia vilpillisesti annettuja ääniä ei oteta huomioon. 
 • Lopullisen valinnan ja päätöksen tekee järjestäjän nimittämä raati.

Raati painottaa voittajan valinnassaan muun muassa seuraavia asioita: 

 • Hyvään energiaan sopivaa meininkiä
 • Kilpailuvideoiden saamien peukutusten määrää
 • Hakemusten suosiota sosiaalisessa mediassa 

Yhdelle voittajalle maksetaan työkorvauksena eli kannustusrahana viisituhatta (5 000) euroa.

 • Voittaja voi maksimissaan voittaa yhden kannustusrahan. Kannustusraha maksetaan järjestäjältä rahasiirtona laskua vastaan voittajan nimeämälle pankkitilille. Mikäli voittaja ei kuulu ennakonperintärekisteriin, järjestäjä tekee maksettavasta kannustusrahasta lainmukaisen ennakonpidätyksen.
 • Kannustusraha maksetaan voittajille kahdessa erässä. Järjestäjä antaa voittajalle luvan laskun lähettämiseen ja maksaa voittajille ensimmäisen erän eli tuhat (1 000) euroa sen jälkeen, kun järjestäjä on lähettänyt voittajalle voittoilmoituksen ja saanut voittajalta tarvittavat tiedot maksamista varten. Järjestäjä antaa voittajalle luvan toisen laskun lähettämiseen ja maksaa voittajille toisen erän eli neljätuhatta (4 000) euroa sen jälkeen, kun voittaja on toimittanut järjestäjän ja voittajan kanssa tarkemmin sovitut sisällöt järjestäjälle sekä saanut voittajalta tarvittavat tiedot maksamista varten. 

Ellei toisin sovita, sisällöt on toimitettava järjestäjälle 31.7.2020 mennessä.

Järjestäjä maksaa voittajille kannustusrahoja yhteensä 25 000 euroa. 

7. Palkinnon lunastus, ehdot ja rajoitteet

Osallistumalla kilpailuun voittaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja niiden perusteella järjestäjän tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita myös kilpailun mukaisen yhteistyön aikana. Voittaja vastaa näiden sääntöjen ja niiden perusteella järjestäjän tekemien päätösten ja ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista.

 • Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai voittoilmoitusta tai kannustusrahaa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa tai maksaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta maksaa kannustusrahaa voittajalle. 
 • Järjestäjä ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä voittajiin eli ilmoittaa heidän vastuuhenkilöillensä voitosta sähköpostin tai puhelimen kautta ja pyytää voittajalta tarkempia tietoja kannustusrahan maksamista varten. Voittaja vastaa kaikista kustannusrahan vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.
 • Järjestäjän maksama viidentuhannen (5 000) euron kannustusraha on kampanjakohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Järjestäjä voi kieltäytyä maksamasta kannustusrahaa tai vaatia jo maksettua kannustusrahaa osittain tai kokonaan takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen, näiden sääntöjen tai järjestäjän antaman ohjeistuksen vastaisen toiminnan, järjestäjän ja voittajan välisen sopimuksen tai lainvastaisen toiminnan tai muun vastaavan seikan perusteella.

8. Järjestäjän ja voittajan välinen yhteistyö

Kannustusrahan tai osan siitä vastaanottanut voittaja on tietoinen ja sitoutuu kilpailuun osallistuessaan etenkin siihen, että:

 • Voittajan ja järjestäjän välille tehdään tarvittaessa kirjallinen sopimus yhteistyöstä. Ellei toisin kirjallisesti sovita, voittaja sitoutuu tuottamaan ja toimittamaan järjestäjälle kolme (3) lyhyttä, maksimissaan yhden (1) minuutin mittaista, ja kilpailuvideon kaltaista, videoklippiä järjestäjän antaman ohjeistuksen mukaisesti välillä 26.6.2020–31.7.2020. 
 • Videoklippien tai muun aineiston tuottamisesta ja sen käyttöoikeuksista ei makseta erillistä korvausta.
 • Järjestäjän sivustolla julkaistut videot ja mahdolliset muut materiaalit ovat kaikkien vapaasti katseltavissa. Lisäksi järjestäjä voi jakaa sisältöään omissa medioissaan.
 • Järjestäjä voi julkaista aineistoja jakelukanavasta riippumatta. Järjestäjällä on oikeus muokata aineistoa ja julkaista sitä osina.
 • Kilpailua ja sen mukaista kampanjaa varten järjestäjälle toimitettu aineisto ei saa loukata kenenkään tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. 
 • Voittaja sitoutuu antamaan kuvaamissaan videoissa näkyvyyttä järjestäjälle erikseen sovitulla tavalla.

9. Järjestäjän vastuu 

Järjestäjä ei vastaa osallistujien yhteystiedoissa tai muissa osallistujien antamissa tiedoissa olevista virheistä tai tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, virheestä osallistumisessa tai kannustusrahan vastaanottamisen esteistä tai ongelmista.

Järjestäjä vastaa kilpailun järjestämisestä ja kannustusrahan maksamisesta mahdollisista aiheutuvista lakisääteisistä veroseuraamuksista.

 • Järjestäjä ei kuitenkaan vastaa voittajille kannustusrahojen vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista, eikä näiden sääntöjen, järjestäjän antaman ohjeistuksen tai muun osallistujan tai voittajan kanssa sovitun vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin.
 • Osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun.
 • Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei missään tilanteessa voi ylittää näissä säännöissä mainittujen kannustusrahojen määrää.

10. Immateriaalioikeudet

Kilpailuun osallistujat ja voittajat vastaavat siitä, että heillä on kaikki tarvittavat oikeudet kaikkiin kilpailuun osallistumisessa käyttämiinsä ja kilpailua varten tai sen perusteella järjestäjälle toimittamiinsa materiaaleihin, kuten kuviin ja videoihin. Osallistujat ja voittajat vastaavat myös siitä, ettei heidän käyttämänsä tai toimittamansa materiaali loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia (tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien) tai lakia, hyvää tapaa, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa verkkosivustoltaan kilpailun teeman tai näiden sääntöjen vastaisen, loukkaavan tai muuten sopimattoman aineiston.

Osallistujilla ja voittajilla säilyy tekijänoikeus ja/tai valokuvaajan oikeus omiin järjestäjälle lähettämiinsä videoihin ja muuhun materiaaliin.

 • Osallistumalla kilpailuun osallistuja ja voittaja kuitenkin myöntää kohdassa 7 todettua sitä mitenkään rajoittamatta järjestäjälle peruuttamattoman ja vastikkeettoman oikeuden haluamallaan tavalla käyttää, hyödyntää, jakaa, kopioida ja julkaista osallistujien nimiä, hakemuksia, videoita ja muuta osallistujien tai voittajien toimittamaa materiaalia liiketoiminnassaan, viestinnässään ja markkinoinnissaan esimerkiksi järjestäjän verkkosivustolla, painetussa julkaisussa tai järjestäjien viestintä- ja sosiaalisen median kanavissa myös muissa kuin tämän kilpailun mukaisessa tarkoituksessa.
 • Järjestäjällä on myös vapaa oikeus muunnella materiaalia sekä luovuttaa saamansa oikeudet edelleen kolmannelle. Materiaalin edellä mainitusta käytöstä ei suoriteta erillistä korvausta.

Osallistujalla tai voittajalla ei ole oikeutta käyttää tai hyödyntää järjestäjän immateriaalioikeuksia (kuten nimeä, logoa, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia) miltään osin ilman järjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tai kirjallista sopimusta järjestäjän kanssa.

 • Mikäli järjestäjä antaa suostumuksen (esimerkiksi sovittaessa näkyvyyden antamisesta järjestäjälle) osallistujalla tai voittajalla on oikeus käyttää järjestäjän immateriaalioikeuksia vain a) järjestäjän antaman ohjeistuksen mukaisesti, b) tämän kilpailun mukaisessa yhteistyössä ja c) siinä laajuudessa kuin järjestäjän kanssa on erikseen sovittu.

11. Sääntöjen muuttaminen 

Järjestäjä pidättää oikeudet sääntöjen muutoksiin.

 • Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää kilpailun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta.
 • Järjestäjä pidättää myös oikeudet muuttaa tai täydentää voittajien valintakriteerejä sekä muuttaa tai oikaista sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi kilpailuun osallistumisaikana.
 • Mahdollisista sääntö- tai valintakriteerimuutoksista ilmoitetaan järjestäjän verkkosivustolla. Sääntöjen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

12. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä kerää osallistujista enintään seuraavia henkilötietoja: vastuuhenkilö nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien ja vastuuhenkilöiden henkilötietoja ainoastaan kilpailun ja sen mukaisen yhteistyön toteuttamiseksi sekä kannustusrahan maksamiseksi. Järjestäjä säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, mikä on tarpeen edellä mainittua käyttötarkoitusta varten.

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja ja muita osallistujien henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja järjestäjän verkkosivustolta löytyvän tietosuojaselosteen mukaisesti.