Helenin ja 3 kaverin ideakilpailun säännöt

Näitä sääntöjä sovelletaan Helen Oy:n ja Yhteistyökumppanin 3 Kaverin Jäätelö Oy:n järjestämään ideakilpailuun.

Järjestäjä ja yhteistyökumppani

Ideakilpailun (jäljempänä ”Kilpailu”) järjestää:

Helen Oy
y-tunnus: 2630573-4
Kampinkuja 2
00090 HELEN (jäljempänä "Järjestäjä")

Yhteistyökumppanina toimii 3 Kaverin Jäätelö Oy (jäljempänä ”Yhteistyökumppani”).

Kilpailun säännöt

Osallistumalla Kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä Kilpailun säännöt sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän Kilpailua koskevia päätöksiä.

Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua esittämällä idean, jonka Järjestäjä ja Yhteistyökumppani voisivat toteuttaa jäätelön, auringon tai uusiutuvan energian voimin sekä täyttämällä nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, kotiosoitteen, postinumeron ja postitoimipaikan osoitteessa www.helen.fi/kampanjat/aurinkojaatelo. Osallistuja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Osallistujat ja osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Järjestäjässä tai Yhteistyökumppanissa työskentelevät henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua Kilpailuun. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista tai lupaa muuhun kuin Kilpailuun liittyvään yhteydenottoon. Osallistuja vastaa näiden sääntöjen ja niiden perusteella Järjestäjän tekemien päätösten vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista.

Osallistumisaika

Kilpailuun voi osallistua 27.6.-31.7.2022 välisenä aikana. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumishakemuksia ei hyväksytä mukaan Kilpailuun. Vastuu osallistumishakemuksen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla.

Kilpailun voittaminen ja palkinto

Järjestäjä ja Yhteistyökumppani valitsevat osallistumisajan päätyttyä Kilpailun voittajaksi osoitteessa www.helen.fi/kampanjat/aurinkojaatelo annetuista ideoista sen, joka Järjestäjän ja Yhteistyökumppanin mielestä voitaisiin parhaiten toteuttaa jäätelön, auringon tai uusiutuvan energian voimin. Voittajan valinnassa painotetaan muun muassa idean toteutettavuutta, idean toteuttamisen kustannuksia sekä idean innovatiivisuutta, innostavuutta ja yllättävyyttä. Voittaja saa palkinnoksi yhden (1) Nolla Cabins -lahjakortin (arvo 200 euroa) sekä yhden (1) Yhteistyökumppanin jäätelölahjakortin, joka oikeuttaa vuoden jäätelöihin (arvo 312 euroa). Palkinnon lunastus on mahdollista vain Suomessa. Palkinnon lunastuksen ajankohdasta sovitaan tarkemmin Kilpailun voittajan kanssa. Kilpailun voittajan idea toteutetaan, mikäli se on Järjestäjän mielestä toteutettavissa. Kilpailun voittajalle ilmoitetaan palkinnon voitosta viimeistään 31.8.2022.

Palkintoehdot

Voittajalle ilmoitetaan kilpailun voitosta sähköpostitse tai puhelimitse osallistujan antamilla yhteystiedoilla. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen tai voittaja ei lunasta palkintoa 15.9.2022 mennessä, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi valinta mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään 30.9.2022 mennessä.

Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi, eikä sitä voi myydä tai välittää eteenpäin tai siirtää toiselle henkilölle. Osallistuja vastaa palkinnon vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista.

Mikäli Osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai voittoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta missä tahansa mediassa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa osallistujien yhteystiedoissa tai muissa osallistujien antamissa tiedoissa olevista virheistä tai tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, virheestä osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisen esteistä tai ongelmista. Järjestäjä vastaa palkinnon maksamisesta mahdollisesti aiheutuvista lakisääteisistä veroseuraamuksista. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen Kilpailuun osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa Kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään.

Immateriaalioikeudet

Osallistumalla Kilpailuun osallistuja ja voittaja myöntää Järjestäjälle ja Yhteistyökumppanille peruuttamattoman ja vastikkeettoman oikeuden haluamallaan tavalla käyttää, hyödyntää, jakaa, kopioida, muokata ja julkaista osallistujien tai voittajan ideaa kokonaan tai osin liiketoiminnassaan, viestinnässään ja markkinoinnissaan esimerkiksi Järjestäjän verkkosivustolla, painetussa julkaisussa tai järjestäjän viestintä- ja sosiaalisen median kanavissa, myös muissa kuin tämän Kilpailun mukaisessa tarkoituksessa.

Järjestäjällä ja Yhteistyökumppanilla on myös vapaa oikeus muunnella ideaa sekä luovuttaa saamansa oikeudet edelleen kolmannelle. Selvyydeksi todetaan, että idean edellä mainitusta käytöstä ei suoriteta erillistä korvausta. Toisin sanoen ideasta ja sen käyttöoikeudesta ei voittajalle annettavan palkinnon lisäksi makseta erillistä korvausta.

Kilpailuun osallistujat ja voittaja vastaavat siitä, että heillä on kaikki tarvittavat oikeudet kaikkiin Kilpailuun osallistumisessa käyttämiinsä ja Kilpailua varten tai sen perusteella järjestäjälle toimittamiinsa ideoihin. Osallistujat ja voittaja vastaavat myös siitä, ettei heidän käyttämänsä tai toimittamansa idea loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia (tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien) tai lakia, hyvää tapaa, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet sääntöjen muutoksiin. Järjestäjä pidättää oikeuden erityisesti:

  • Keskeyttää tai päättää Kilpailun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta
  • Muuttaa tai täydentää voittajan valintakriteerejä sekä muuttaa tai oikaista sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi Kilpailuun osallistumisaikana
  • Mahdollisista sääntö- tai valintakriteerimuutoksista ilmoitetaan Järjestäjän verkkosivustolla. Sääntöjen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistuvilta pyydetään kohdassa ”Osallistuminen” mainittuja tietoja. Järjestäjä kerää osallistujista enintään seuraavia henkilötietoja: Osallistujan etunimi ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Yhteystietoja ei luovuteta Yhteistyökumppanille tai kolmannelle osapuolelle. Kilpailun Voittajan yhteystiedot luovutetaan Yhteistyökumppanille idean toteuttamista varten. Yhteistyökumppani ei voi käyttää yhteystietoja markkinointitarkoituksessa. Helen Oy käyttää Voittajan yhteystietoja palkinnon toimittamista varten Voittajalle.

Tietoja voidaan käyttää myös Järjestäjän sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli osallistuja on myöntänyt siihen luvan.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Järjestäjä käsittelee Kilpailuun osallistujien henkilötietoja ainoastaan Kilpailun toteuttamiseksi sekä ottaakseen yhteyttä voittajaan ja luovuttaakseen palkinnon voittajalle. Järjestäjä säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, mikä on tarpeen edellä mainittua käyttötarkoitusta varten, ellei lainsäädäntö edellytä henkilötietojen pidempää säilyttämistä.

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Järjestäjän verkkosivustolta (https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/sopimusehdot-ja-rekisteriselosteet/henkil%C3%B6tietojen-k%C3%A4sittely#missa-tarkoituksessa-henkilotietoja-kasitellaan) löytyvän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Arvonnan säännöt

Helen Oy ja 3 Kaverin Jäätelöt Oy arpovat kaikkien ideakilpailuun osallistuvien ja yhteystietojen jättäneiden kesken viisi (5) tuotepalkintoa, jotka sisältävät aurinkokenno-varavirtalähteen (arvo 59,90 euroa/kpl) sekä neljä (4) kappaletta 3 Kaverin jäätelölahjakorttia (arvo 14 euroa/kpl).

Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Helen Oy (y-tunnus: 2630573-4, Kampinkuja 2, 00090 HELEN). Helen Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä ”Helen” tai ”Järjestäjä”. Yhteistyökumppanina toimii 3 Kaverin Jäätelö Oy (jäljempänä ”Yhteistyökumppani”).

Arvonnan säännöt

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua esittämällä idean, jonka Järjestäjä ja Yhteistyökumppani voisivat toteuttaa jäätelön, auringon tai uusiutuvan energian voimin sekä täyttämällä nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, kotiosoitteen, postinumeron ja postitoimipaikan osoitteessa www.helen.fi/kampanjat/aurinkojaatelo. Osallistuja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Osallistujat ja osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Järjestäjässä tai Yhteistyökumppanissa työskentelevät henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan. Arvontaan osallistuminen ei edellytä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista tai lupaa muuhun kuin arvontaan liittyvään yhteydenottoon. Osallistuja vastaa näiden sääntöjen ja niiden perusteella Järjestäjän tekemien päätösten vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista.

Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 27.6.-31.7.2022 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumislomakkeita ei hyväksytä mukaan arvontaan. Vastuu osallistumislomakkeen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää arvonta tai muuttaa arvonnan aikataulua. Mikäli arvonta keskeytetään ennenaikaisesti, palkinto arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

Palkinto

Kaikkien arvontaan osallistumisaikana osallistujien kesken arvotaan viisi (5) 115,90 euron arvoista tuotepakettia, jotka sisältävät aurinkokenno-varavirtalähteen (arvo 59,90 euroa/kpl) sekä neljä (4) kappaletta 3 Kaverin jäätelölahjakorttia (arvo 14 euroa/kpl). Yksi osallistuja voi voittaa vain yhden edellä mainitun palkinnon. Palkinnon lunastus on mahdollista vain Suomessa. Palkinnon lunastuksen ajankohdasta sovitaan tarkemmin arvonnan voittajien kanssa.

Palkintoehdot

Palkinto arvotaan osallistumisajan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.8.2022. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään 30.9.2022 mennessä.

Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi, eikä sitä voi myydä/välittää eteenpäin tai siirtää toiselle henkilölle.

Järjestäjä maksaa palkinnosta lakisääteisen arpajaisveron. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta missä tahansa mediassa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä tai tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, virheestä osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisen esteistä tai ongelmista.

Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistuvilta pyydetään kohdassa ”Osallistuminen” mainittuja tietoja. Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta Yhteistyökumppanille tai kolmannelle osapuolelle. Järjestäjä käsittelee tietoja ja niihin sisältyviä henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi sekä ottaakseen yhteyttä voittajaan ja luovuttaakseen palkinnon voittajalle. Tietoja voidaan käyttää myös Järjestäjän sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli osallistuja on myöntänyt siihen luvan. Henkilötietojen käsittely on tarpeen Helenin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään muutoin soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Järjestäjän verkkosivustolta löytyvien henkilötietojen käsittelyä koskevien käytäntöjen mukaisesti.

Muut ehdot

Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Järjestäjällä on oikeus arvonta-aikana muuttaa näitä sääntöjä tai oikaista näitä sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Arvontaan ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, Järjestäjän tekemiä päätöksiä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä, lainvastaisia tai muita vastaavia keinoja.

Katso myös


Nimikkopaneeli pelin säännöt