Kuvakisan säännöt

Järjestäjä

Kuvakisan (jäljempänä ”Kilpailu”) järjestää Helen Oy (y-tunnus: 2630573-4, Kampinkuja 2, 00090 HELEN). Helen Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä ”Helen” tai ”Järjestäjä”.

Kilpailun säännöt

Osallistumalla Kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän valintaa koskevia päätöksiä.

Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua julkaisemalla kuvan osallistujalle kestävää kesäenergiaa antavasta asiasta Instagramissa ja lisäämällä kuvatekstiin tunnisteen #kestäväkesä ja merkitsemällä kuvaan Helenin Instagram- käyttäjän, @energiahelen. Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on se, että osallistuja seuraa Helenin (@energiahelen) ja Allas Sea Poolin (@allasseapool) Instagram-tilejä, ja osallistujan kuva on oltava julkisesti löydettävissä. Yksi osallistuja voi osallistua kilpailuun vain yhden (1) kerran.

Osallistujat ja osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Helenissä työskentelevät henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua Kilpailuun. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä Helenin asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista tai lupaa muuhun kuin Kilpailuun liittyvään yhteydenottoon. Osallistuja vastaa näiden sääntöjen ja niiden perusteella Järjestäjän tekemien päätösten vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista.

Osallistumisaika

Kilpailuun voi osallistua 9.6-31.8.2021 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita kuvia ei hyväksytä mukaan Kilpailuun. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää Kilpailu tai muuttaa Kilpailun aikataulua.

Kilpailun voittaminen ja palkinto

Järjestäjän valitsema raati valitsee yhden tai kaksi voittajaa viikoittain. Raati painottaa valinnassaan etenkin kuvan aiheen liitännäisyyttä kestävään kesäenergiaan sekä kuvan visuaalisuutta. Kilpailun palkintona on lippuja Allas Sea Poolille. Yksi palkinto sisältää 2 lippua. Järjestäjä jakaa palkintoja enintään 15 kappaletta. Palkinnon lunastus on mahdollista vain Suomessa. Järjestäjä toimittaa palkinnon voittajalle digitaalisena lippuna. Yksi Kilpailuun osallistumisaikana osallistunut henkilö voi voittaa vain yhden palkinnon eli kaksi (2) lippua Allas Sea Poolille.

Palkintoehdot

Järjestäjä ottaa voittajiin yhteyttä Instagramin kautta. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa viestiä, jossa on ilmoitettu palkinnon voittamisesta, palkinto mitätöityy ja raati valitsee uuden voittajan mahdollisimman pikaisesti. Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi, eikä sitä voi myydä tai välittää eteenpäin tai siirtää toiselle henkilölle. Osallistuja vastaa palkinnon vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta missä tahansa mediassa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa osallistujien yhteystiedoissa tai muissa osallistujien antamissa tiedoissa olevista virheistä tai tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, virheestä osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisen esteistä tai ongelmista. Järjestäjä vastaa palkinnon maksamisesta mahdollisesti aiheutuvista lakisääteisistä veroseuraamuksista. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen Kilpailuun osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa Kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään.

Henkilötietojen käsittely sekä kuvakisaan annetun kuvan käyttäminen

Kilpailuun osallistuvilta pyydetään kohdassa ”Osallistuminen” mainittuja tietoja. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Järjestäjä käsittelee tietoja ja niihin sisältyviä henkilötietoja Kilpailun toteuttamiseksi sekä ottaakseen yhteyttä voittajaan ja luovuttaakseen palkinnon voittajalle. Tietoja ei käytetä Järjestäjän suoramarkkinointiin. Henkilötietojen käsittely on tarpeen Helenin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään muutoin soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Järjestäjän verkkosivustolta löytyvien henkilötietojen käsittelyä koskevien käytäntöjen mukaisesti.

Lisäämällä julkaisemaansa kuvaan aihetunnisteen #kestäväkesä ja mainitsemalla käyttäjän @energiahelen osallistuja antaa Järjestäjälle luvan jakaa kyseisen kuvan Järjestäjän @energiahelen Instagram-tilillä ja mainita osallistujan Instagram käyttäjänimen kuvatekstissä. Järjestäjä ei vastaa kuvan oikeellisuudesta. Kuvan oikeudet eivät siirry Järjestäjälle Kilpailuun osallistumisen seurauksena. Järjestäjällä on oikeus jakaa osallistujien kuvia muissakin omissa medioissaan. Kuvien jakamisesta ei ilmoiteta erikseen osallistujalle eikä osallistujalla ole oikeutta saada korvausta kuvien jakamisesta.

Muut ehdot

Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Järjestäjällä on oikeus Kilpailun aikana muuttaa näitä sääntöjä tai oikaista näitä sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää Kilpailu tai muuttaa sen aikataulua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Kilpailuun ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä Kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, Järjestäjän tekemiä päätöksiä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä, lainvastaisia tai muita vastaavia keinoja.