Helenin lämpöasiakkaiden sopimusvesivirrat

Seuraamme kaukolämpöasiakkaidemme energiankulutusta hyödyntäen etäluennalla kerättyä mittausdataa. Tavoitteenamme on pitää huolta siitä, että asiakkaillamme on energiatehokas ja taloudellinen lämmitysjärjestelmä. Asiakkaidemme toiveesta seuraamme jatkossa yhä enemmän kiinteistöjen energiankulutuksen vaikutusta kaukolämmönsopimusvesivirtaan.

Kaukolämpölasku sisältää kiinteän vesivirtamaksun sekä energiamaksut todelliseen mittaukseen perustuen

Energiamaksulla katetaan lämmöntuotantoon ja siirtoon liittyviä kuluja. Energiamaksun laskutus perustuu asiakkaan toteutuneeseen energiankäyttöön. Energiamaksussa on käytössä kausihinnoittelu, ja hinta vaihtelee vuodenaikojen mukaan.

Kiinteä vesivirtamaksu määräytyy sopimusvesivirran mukaan, johon vaikuttavat kiinteistön lämmitystehontarve sekä lämmönjakotapa. Sopimusvesivirralla tarkoitetaan asiakkaan käyttöön varattua suurinta tuntista kaukolämpöveden virtaamaa (m³/h) mitoitusulkolämpötilassa. Kiinteällä vesivirtamaksulla varmistamme häiriöttömän lämmöntoimituksen ja huolehdimme, että lämpöä riittää kaikille kylmimmilläkin pakkasilla. Maksun avulla katamme kaukolämmön tuotannon ja siirron kiinteitä kustannuksia, kuten tuotantolaitosten ja verkoston investointeja sekä kunnossapitoa. 

Lue lisää kaukolämmön hinnan muodostumisesta

Katso sopimusvesivirtaasi vastaava vesivirtamaksu ja kaukolämmön kauden hinta

Usein kysyttyä sopimusvesivirrasta

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Sopimusvesivirralla tarkoitetaan asiakkaan käyttöön varattua suurinta tuntista kaukolämpöveden virtaamaa (m³/h), mikä riittää lämmittämään kiinteistön suunniteltuun sisälämpötilan arvoon. Helsingin alueella mitoitusulkolämpötila on Suomen rakentamismääräyskokoelmassa määriteltyjen mitoitusulkolämpötilavyöhykkeiden mukaan -26 °C. Tämän takia sopimusvesivirta määritellään talvikuukausista, jolloin päästään mahdollisimman lähelle mitoitusulkolämpötilaa.

Liittymisvaiheessa sopimusvesivirta määrittyy asiakkaalta tai asiakkaan edustajalta saatujen tietojen perusteella. Kiinteistön lämmitystarve voi todellisen kulutuskäyttäytymisen perusteella olla toisinaan pienempi tai suurempi, kuin määritetty laskennallinen arvo. Asiakassuhteen aikana asiakas voi vaikuttaa sopimusvesivirran suuruuteen kulutuskäyttäytymisellään. Sopimusvesivirran tarkastuksen suorittaa lämmönmyyjä asiakkaan kulutuslukemiin perustuen. Tarkastus perustuu Energiateollisuus Ry:n teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteena, K15/2014 suositukseen.

Sopimusvesivirta määritellään ympäristöministeriön rakentamismääräysten (1009/2017) mukaisesti siten, että kiinteistön tarvitsemat lämmitystehot voidaan ylläpitää lämmityskauden ulkolämpötiloilla.

Alla on esitettynä yksittäisen kohteen käyttämä kaukolämmön vesivirta suhteessa ulkolämpötilaan vuoden ajalta (yksi piste = yhden tunnin lukema. Sopimusvesivirta määritellään riittämään -26 °C pakkasasteessa (punainen piste kuvaajassa).  

Tilavuusvirta_lämpötila.png

Sopimusvesivirran massatarkastukset on aloitettu vuonna 2019, jonka jälkeen kiinteistön sopimusvesivirta on tarkistettu vuosittain.

Kiinteistösi sopimusvesivirta on myös tarkastettu jo aiemmin, mikäli olet ilmoittanut kiinteistön lämmönkäytön muutoksista Helenille tai pyytänyt sopimusvesivirran tarkastusta. Sopimusvesivirta on myös tarkastettu, mikäli kiinteistösi kaukolämpölaitteet on uusittu.

Koska sopimusvesivirta määritellään toteutuneiden kulutuslukemien perusteella, voit vaikuttaa sopimusvesivirtaan vähentämällä kiinteistösi kaukolämpövesivirran tarvetta. Rakenteelliset keinot, kuten esimerkiksi rakennuksen eristystason parantaminen, ovat hyviä keinoja.

Sopimusvesivirtaan voi mahdollisesti vaikuttaa esimerkiksi lämmönvaihtimen säätökäyrän asetuksia muuttamalla. Tämä voi vaikuttaa sisälämpötiloihin. Varmistamalla oikeat lämmönjakolaitteiden säädöt sekä kunnon, voi mahdollisesti vähentää kiinteistön energiankulutusta ja vaikuttaa lämpölaskuun.

Patteriverkoston lämpötilojen laskemisella (patteriverkoston tasapainotus) voi myös olla vaikutusta kiinteistön sopimusvesivirtaan.

Energiansäästövinkkejä
Kaukolämpölaitteet

Kirjautumalla Oma Heleniin, pääset tarkistelemaan kiinteistösi kulutusta. OmaHelen olosuhderaportista pääset katsomaan esimerkiksi kaukolämmön meno- ja paluulämpötilan arvot sekä vesivirran käyttöastehistorian. Sopimusvesivirran määrittämiseen liittyy keskeisesti jäähtymän (eli kaukolämmön meno- ja paluulämpötilan erotuksen) arviointi. OmaHelenin vesivirran käyttöastehistorian päivätason tarkastelussa näkyy tuntitason käyttöastearvot, joita käytetään vesivirran mitoituksessa.

Helen Oy käytössä oleva kaukolämpövesivirran tarkastusohjelma laskee kaukolämpömittaukselta saadun datatiedon perusteella kaukolämmön tuntiset virtaamat ulkolämpötilan funktiona. Laskettujen tuntisten keskiarvolukemien perusteella ohjelma määrittää kiinteistön tarvitseman suurimman kaukolämpövirtaaman, mikä riittää kattamaan kiinteistön lämmöntarpeen mitoitusulkolämpötilassa -26 °C, minkä perusteella sopimusvesivirta valitaan Helen Oy vesivirtataulukkoa käyttäen.

Mikäli kiinteistön sopimusvesivirtaa ei ole tarkastettu kaukolämpöön liittymisen jälkeen, liittymisvaiheessa asiakkaan LVI-suunnittelijan määrittämä lämmöntarve saattaa olla yli- tai alimitoitettu rakennuksen suunnitelmissa. Toisaalta myös rakennuksen käyttötarkoituksen tai -tapojen muutokset voivat vaikuttaa vesivirran tarpeen muutoksiin. Suunnitellut keskiarvot eivät välttämättä vastaa todellista tarvetta. Eri aikana liittyneet ja eri suunnittelijoiden suunnittelemat rakennukset saadaan keskenään samanarvoisiksi, kun sopimusvesivirrat määritetään oikealle tasolle.

Datamme on suoraan energiamittarilta mitattua tietoa ja tähän dataan perustamme sopimusvesivirran tarkistuksen, jotta sopimusvesivirran taso olisi oikealla tasolla kohteissa.

Kaukolämmön vesivirran käyttö on voinut olla koko ajan samalla tasolla, mutta vesivirtamaksu ei ole välttämättä vastannut todellista käyttöä. Sopimusvesivirran tarkistukset ovat mahdollistuneet nykyisen kaukolämmön etäluennan ja tarvittavan ohjelmiston myötä.

Yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden takia teemme sopimusvesivirran tarkastuksia, jotta kaikilla asiakkailla sopimusvesivirrat olisivat heidän kaukolämmön vesivirran käyttöön nähden oikealla tasolla.

Sopimusehtojen mukaisesti Helenillä on myös oikeus veloittaa asiakkaalta lisäliittymismaksu, mikäli sopimusvesivirtaa perustellusta syystä (kuten kulutuskäyttäytymisen perusteella) suurennetaan. Lisäliittymismaksu lasketaan niin, että uutta sopimusvesivirtaa vastaavasta liittymismaksusta vähennetään aiemmin maksamanne liittymismaksu, joten maksettavaksi jää näiden erotus.

Liittymismaksu on lupamaksu, jolla asiakas saa sovitun sopimusvesivirran käyttöönsä. Lisäliittymismaksu on tasapuolinen niitä asiakkaita kohtaan, jotka ovat jo liittymishetkellä valinneet sopivan kokoisen liittymän. Tätä kertamaksua ei palauteta lämmöntarpeen pienentyessä, koska liittymismaksu on mitoitettu asiakkuuden aikaiseen maksimitarpeeseen.

Todelliseen kulutukseen perustuva sopimusvesivirran määrittäminen lisää maksuperusteiden selkeyttä, tasapuolisuutta ja avoimuutta. Helenillä on oikeus tarkistaa sopimusvesivirta vastaamaan kiinteistön kulutuslukemia sopimusehtojen mukaisesti.

Kaukolämmön sopimusvesivirtojen vuositarkastus ei vaadi toimenpiteitä asiakkaalta. Mikäli kiinteistösi sopimusvesivirta muuttuu, se päivittyy automaattisesti ja saatte seuraavat kaukolämpölaskut uuden sopimusvesivirran mukaisesti.Tarkistamme kaikkien asiakkaidemme sopimusvesivirran heidän mitattuja kulutuslukemiaan vastaavaksi.