Helen Yritys Fiksu Takuu -sähkösopimusehdot

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkön alkuperä on Suomen tuotantojakauman mukaista uusiutuvalla energialla, ydinvoimalla ja fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sekasähköä.

Sopimuksen kesto

Helen Yritys Fiksu Takuu -sähkösopimus on määräaikainen sopimus. Sopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Tämän jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi kulloinkin voimassa olevin sopimushinnoin. Tällöin asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla. Sopimukseen sovellettavat uudet hinnat ilmoitetaan 1 kuukausi ennen määräajan umpeutumista.

Sähkön hinta

Helen Yritys Fiksu Takuu -sähkösopimuksen hinta muodostuu kolmesta hintakomponentista: 1) sähköenergian kiinteästä hinnasta (c/kWh), joka on sovittu sopimuskaudelle, 2) kulutuksen ajoituksen perusteella määräytyvästä hintakomponentista (c/kWh, myöh. käyttövaikutus) sekä 3) kuukausittaisesta perusmaksusta. Sähköenergian laskutushinta muodostuu kiinteästä hintaosasta c/kWh (1), johon lisätään kuukausittain toteutunut, käyttöpaikkakohtainen, käyttövaikutus c/kWh (2). Sähköenergian laskutushinta ei voi kuitenkaan olla negatiivinen.

Käyttövaikutus on kuvattu tarkemmin alla. Toteutuneet laskutushinnat löytyvät Yritys Helen -sovelluksesta. Asiakkaan suostumus Yritys Helenin käyttöönottoon on edellytys Helen Yritys Fiksu Takuu -sähkösopimuksen syntymiselle. Myyjä hyvittää tai veloittaa käyttöpaikkakohtaisen käyttövaikutuksen kalenterikuukausittain.

Käyttövaikutus määräytyy pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaiseman sähkön tuntikohtaisen Suomen aluehinnan (Elspot) ja asiakkaan tuntikohtaisen kulutuksen perusteella. Laskentajaksona käytetään kalenterikuukautta. Mikäli asiakkaan sopimus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, käytetään hinnanlaskennassa sitä osaa kalenterikuukaudesta, kun asiakkaalla on ollut voimassa oleva Helen Yritys Fiksu Takuu -sähkösopimus. Asiakkaan kulutuksella painotettu keskihinta (A) perustuu tällöin voimassaolopäivien sähkönkulutukseen ja tuntihintaan ja sähköpörssin koko laskutuskuukauden keskihintaan (B).

Kuukausittainen käyttövaikutus lasketaan:
(A-B) / E = c/kWh, missä
A = tuntikohtaisen sähkönkulutuksen (kWh) ja tuntikohtaisten pörssisähkön hintojen (c/kWh) tulojen summa
B = Kuukauden sähkönkulutus (kWh) x pörssisähkön painottamaton kuukausikeskiarvo (c/kWh)
E = Kuukauden sähkönkulutus (kWh)

A = Yhden tunnin kulutus kerrotaan saman tunnin spot-hinnalla, jonka jälkeen nämä kuukauden kaikkien tuntien tulot summataan yhteen. Näin saadaan kuukauden ajalta jokaisen tunnin vaikutus huomioitua, sillä eri tuntien kulutukset ja markkinoilla määräytyvä spot-hinta vaihtelevat suuresti tunneittain.

B = Lasketaan saman kuukauden sähkökulutus yhteensä ja kerrotaan se saman kuukauden spot-hinnan kuukauden keskiarvolla. Tällä tavoin saadaan laskettua, mikä olisi hinta kokonaiskulutukselle spot-hinnan keskiarvon mukaan.

(A-B) = Kun A:sta vähennetään B, nähdään, miten kulutus halpoina ja kalliina tunteina suhteutuu keskiarvoon. Se, onko arvo negatiivinen eli laskua pienentävä vai positiivinen eli laskua kasvattava, määräytyy sen mukaan, onko suurempi osa kuukausikulutuksesta kulutettu halvempana vai kalliimpana tuntina verrattuna koko kuukauden keskiarvoon. Mitä enemmän kuukauden kulutusta saa ohjattua halvoille tunneille, sitä enemmän päästään alle kuukauden keskiarvon.

(A-B) / E = Lopuksi laskettu A-B suhteutetaan kulutukseen jakamalla se kuukauden kulutuksella. Näin saadaan käyttövaikutus eli arvo c/kWh-yksikkönä. Kyse on siis yksinkertaisuudessaan oman kulutuksen tuntihintojen vertaamisesta spot-hinnan kuukauden keskiarvoon nähden.

Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle Yritys Helenissä näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Fingridin tuotannon ja kulutuksen volyymimaksun muutoksen vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi sen voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle muutoksen vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta. Kulloinkin voimassa oleva Fingridin tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu löytyy osoitteesta https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/tasepalvelut/maksut/

Sopimuksen määräajan umpeuduttua sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista asiakkaalle Yritys Helenissä.

Muut ehdot

Helen Yritys Fiksu Takuu -sähkösopimus voidaan tehdä Helenin Oy:n toimitusvelvollisuuden piirissä olevalle yritysasiakkaalle, jonka sähkön vuosikulutus sähkönkäyttöpaikassa on enintään 100 000 kWh/vuosi tai pääsulake korkeintaan 3 x 63 A.

Mikäli Sopimus tehty Helen Oy:n toimitusvelvollisuuden ulkopuolella olevalle yritysasiakkaalle on Helenillä oikeus välittömästi siirtää sopimus toistaiseksi voimassa olevalle Spot-sopimukselle.

Tähän sopimukseen sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja sen jälkeen Helen Oy:n yritysasiakkaiden sähkönmyyntiä koskevia erityisehtoja ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevia yleisiä sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (Sopimuksen tekohetkellä voimassa SME 2014 ja STE 2019).

Sopimus tulee voimaan jakeluverkon haltijan Helenille ilmoittaman alkupäivän mukaan. Mikäli asiakkaan voimassa oleva määräaikainen sopimus estää sopimuksen voimaantulon haluttuna päivänä, siirtyy uuden sopimuksen alkaminen nykyisen määräaikaisen sopimuksen päättymisajankohtaan kuitenkin korkeintaan 6 kuukauden päähän alkuperäisestä toivotusta myynnin aloituksesta.

Sopimukseen sovelletaan edellä mainittujen ehtojen lisäksi Helenin yleisiä hinnastoja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat eivät sisällä sähkön siirtoa.

Sopimus tulee voimaan tässä vahvistuksessa mainituin ehdoin, mikäli asiakas ei huomauta vahvistuksen sisällöstä kolmen viikon kuluessa tämän vahvistuksen päiväyksestä.

Sähkön siirto ja mittaus

Helen irtisanoo asiakkaan valtuutuksella nykyisen sähkösopimuksen ja solmii tarvittaessa asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Jakeluverkonhaltija vastaa sähkön siirrosta ja mittauksesta. Jakeluverkonhaltija laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti.