Taloyhtiöt

Hima-palveluiden Käyttöehdot

Päivitetty 10/2018

1. YLEISTÄ

Helen Oy (jäljempänä "Helen") on tehnyt rakennuksen tai kiinteistön (jäljempänä "Kohde") omistavan asunto-, kiinteistöosakeyhtiön tai muun yhteisön (jäljempänä "Asiakas") kanssa erillisen sopimuksen (jäljempänä "Sopimus") palveluiden toimittamiseksi. Sopimuksessa on sovittu Asiakkaan valitseman tai valtuuttaman henkilön ("Kiinteistökäyttäjä"), kuten esimerkiksi isännöitsijän oikeudesta seurata Kohteen asuntokohtaista veden- ja sähkönkulutusta, sekä vastaanottaa siitä tietoa sekä Kohteessa sijaitsevissa asunnoissa asuvien henkilöiden (jäljempänä "Huoneistokäyttäjä") mahdollisuudesta hallita huoneistokohtaisia sähköryhmiä ja autopaikkoja etänä, sekä seurata huoneistonsa sähkön- ja vedenkulutusta. Sopimuksen mukaisista ja näissä käyttöehdoissa (jäljempänä "Käyttöehdot") mainituista palveluista käytetään jäljempänä nimitystä "Hima-palvelut" tai "Palvelu".

Näissä Käyttöehdoissa Huoneistokäyttäjästä ja Kiinteistökäyttäjästä käytetään yhdessä nimitystä "Käyttäjä".

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Sopimuksen perusteella käyttöoikeuden Sopimuksessa sovittuihin Hima-palveluihin saaneen Käyttäjän ja Helenin välillä Helenin tuottamiin ja ylläpitämiin Hima-palveluihin sekä kaikkien niiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen, jollei erikseen ole toisin ilmoitettu tai sovittu.

Käyttäjä vahvistaa lukeneensa ja tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin (etenkin niihin sisältyvään kohdan 4 mukaisiin turvallisuusohjeisiin) huolellisesti sekä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Lisäksi Käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn kohdan 11 mukaisesti sekä Huoneistokäyttäjä antaa kohdan 10 mukaisen valtuutuksen tietojensa tarkistamiseen rekisteröitymällä Hima-palveluihin.

Helen toivottaa Käyttäjän tervetulleeksi Himaan (eli Hima-palveluiden käyttäjäksi).

2. PALVELUN KUVAUS

Hima-palveluilla tarkoitetaan näissä Käyttöehdoissa kaikkia Helenin tuottamia tai ylläpitämiä Sopimuksessa tarkemmin määriteltyjä mm. energian- ja / tai vedenkulutuksen raportointiin ja seurantaan, kiinteistöseurantaan, käyttäjätietojen hallintaan sekä etäohjaukseen liittyviä verkko- tai pilvipalveluita, joita toteutetaan Helenin tai Helenin alihankkijan tietoteknisessä ympäristössä (jäljempänä "Alusta"). Alustalla olevia Palveluja tarjotaan käytettäväksi internet-selaimen kautta.

Helen kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus tehdä muutoksia Palveluun ja sen sisältöön myös osana Palvelun kehitystyötään parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Helenillä on myös oikeus lisätä tai poistaa Palvelun ominaisuuksia sekä tehdä muutoksia näihin Käyttöehtoihin.

3. PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO JA SIIHEN REKISTERÖITYMINEN

Palvelun käyttö edellyttää Huoneistokäyttäjältä sähkön siirtosopimusta Kohteen paikallisen sähköverkkoyhtiön (kuten Helen Sähköverkko Oy:n) kanssa tai sähkön siirtosopimuksen tehneen Huoneistokäyttäjän antamaa suostumusta sekä asunnossa voimassaolevaa asianmukaista ja kattavaa kotivakuutusta.

Palvelun käyttäminen edellyttää Käyttäjältä internet-selainta sekä tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä.
Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä Palvelun www-sivuilla ja hyväksymällä siellä nämä Käyttöehdot ja mahdolliset muut Helenin antamat palvelukohtaiset ehdot itseään sitoviksi.

Helen voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee itselleen Palvelun käytön edellyttämän yksilöllisen käyttäjätunnuksen ja salasanan kohdan 9 mukaisesti.

Palveluun rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää.

4. TURVALLISUUSOHJEET

Käyttäjän on käytettävä Hima-palveluita huolellisesti lakia rikkomatta.

Hima-palveluiden käyttöön mahdollisesti sisältyvä Huoneistokäyttäjän asunnon sähkölaitteiden ohjaus kuten päälle kytkeytyminen etäohjauksella tai ajastuksella voi aiheuttaa vaarallisen sähköiskun paikalla oleville henkilöille tai eläimille, sekä vakavan tulipalon vaaran. Hima-palveluiden käytössä saattaa olla käyttökatkoja, eikä sähkölaitteiden poiskytkentää saa laskea Hima-palveluiden mahdollistaman ohjauksen varaan. Tämä voi aiheuttaa paitsi vaaratilanteen, myös suuren sähkönkulutuksen, jos laitteet jäävät päälle.

Käyttäjä on tietoinen, että Palvelun käyttö EI VOI ESTÄÄ VESIVAHINGON, TULIPALON, SUUREN SÄHKÖLASKUN TAI MUUN VASTAAVAN VAHINGON SYNTYMISTÄ KOHTEESSA TAI KOHTEESSA SIJAITSEVASSA HUONEISTOSSA.

HUONEISTOKÄYTTÄJÄ EI SAA MILLOINKAAN KYTKEÄ PÄÄLLE SÄHKÖLAITTEITA PALVELUN KAUTTA, JOS HUONEISTOKÄYTTÄJÄ EI OLE TÄYSIN VARMA PÄÄLLEKYTKEMISEN EHDOTTOMASTA TURVALLISUUDESTA!

KÄYTTÄJÄ ON MYÖS TIETOINEN, ETTÄ PALVELUN KÄYTÖSSÄ SAATTAA OLLA KÄYTTÖKATKOJA.

HUONEISTOKÄYTTÄJÄ EI SAA MILLOINKAAN LASKEA SÄHKÖLAITTEIDEN POISKYTKENTÄÄ PALVELUN MAHDOLLISTAMAN OHJAUKSEN VARAAN.

VAARA!

SÄHKÖLAITTEIDEN PÄÄLLEKYTKEMINEN AJASTUKSELLA TAI ETÄNÄ, TAI POISKYTKEMISEN ESTYMINEN, VOI AIHEUTTAA VAARALLISEN SÄHKÖISKUN PAIKALLA OLEVILLE HENKILÖILLE TAI ELÄIMILLE.

VAARA!

SÄHKÖLAITTEIDEN PÄÄLLEKYTKEMINEN AJASTUKSELLA TAI ETÄNÄ, TAI POISKYTKEMISEN ESTYMINEN, VOI AIHEUTTAA VAKAVAN TULIPALOVAARAN.

5. VASTUU PALVELUN SISÄLLÖSTÄ

Helen vastaa vain Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällön lain ja hyvän tavan mukaisuudesta, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Helen ei vastaa Asiakkaalta tai Käyttäjältä Palvelun toimittamiseksi vastaanottamansa ja Palvelussa sen perusteella esitetyn aineiston, toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, sekä näihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että toisen palveluntarjoajan palvelu on saatavilla tai siihen pääsee Helenin Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Palvelu toimitetaan Sopimuksen mukaisesti Asiakkaan Helenille siirtämän tiedon perusteella. Helen ei ole vastuussa Käyttäjän antaman, Asiakkaalta Sopimuksen perusteella saadun tai Asiakkaan Palveluun välittämän tiedon tai muun materiaalin oikeellisuudesta, täsmällisyydestä ja kattavuudesta.

Helen ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi tai muutoin Heleniä tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä Käyttäjä siten voi vedota niihin. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Heleniä tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.

6. PALVELUN KÄYTTÖ JA KÄYTETTÄVYYS

Palvelun käyttäminen edellyttää voimassaolevaa Sopimusta Asiakkaan ja Helenin välillä, sekä näiden Käyttöehtojen ja muiden Helenin antamien ohjeiden hyväksymistä ja niiden mukaisten vaatimusten noudattamista.

Helen pyrkii varmistamaan, että Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Helen ei kuitenkaan takaa, että Palvelu on asiakkaan saatavilla koko ajan tai muutenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Helen ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista tai ulkopuolisista syistä johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista tai niiden aiheuttamista vahingoista Käyttäjälle.

Helen ei vastaa Palvelun virheistä, jotka johtuvat Käyttäjän tai kolmannen osapuolen viasta tai laiminlyönnistä ja/tai epäasianmukaisesta, väärästä tai luvattomasta Palvelun käytöstä tavalla, johon sitä ei ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu.

Helen pyrkii informoimaan käyttökatkoista ja saattamaan palvelun Käyttäjän käytettäväksi käyttökatkosta tiedon saatuaan. Käyttäjä voi ilmoittaa Helenille käyttökatkoista tai -häiriöistä palvelun käytössä Helenin asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@helen.fi).

Helenillä on oikeus rajoittaa Palvelun käyttöä tai keskeyttää Palvelu Sopimuksessa sovitun mukaisesti, kuin myös Palvelun muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Helen pyrkii rajoittamaan keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista.

7. OMISTUS-JA IMMATERIAALIOIKEUDET

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien ovat Helenillä tai muilla Palveluun sisältöä tuottavilla sisällöntuottajilla.

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida tai muuttaa Alustaa tai siellä olevia ohjelmistoja, yrittää jäljentää tai toisintaa Alustaa tai muutenkaan yrittää selvittää Alustan tai ohjelmistojen lähdekoodia millään tavoin.

Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen ja Palvelun käytöstä tehdyn Sopimuksen mukaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua. Käyttäjällä ei ole oikeutta hyödyntää Palvelua tai sen osaa, Palvelun erityisiä ominaisuuksia tai Palvelusta ilmeneviä raportointi- tai muita tietoja kaupallisesti omassa toiminnassaan ilman Helenin nimenomaista ja kirjallista etukäteistä suostumusta.

Helenillä on oikeus käyttää Käyttäjän tallentamaa tai Käyttäjästä tallennettua aineistoa ja julkaista sitä tai osia siitä niiltä osin, kun niitä tarvitaan Palvelun toimittamiseksi. Helenillä ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista Käyttäjän lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa.

Käyttäjä on korvausvelvollinen Helenille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai Käyttöehtojen vastaisista toimistaan. Käyttäjä vastaa myös kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien osapuolten esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

8. KÄYTTÄJÄN OIKEUS KÄYTTÄÄ PALVELUA

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Alustan kautta tarjottua Palvelua näiden Käyttöehtojen ja Sopimuksen mukaisesti.
Käyttäjä on tietoinen, että vaikka Helenin Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa tällaisten palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia.

Käyttäjä vastaa siitä, että heidän Palveluun rekisteröinnin yhteydessä tai muutoin syöttämänsä tiedot ovat virheettömiä ja asianmukaisia eivätkä ne loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ole hyvän tavan vastaisia.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Aineistoilla tarkoitetaan esimerkiksi teksti-, kuva- ja audiovisuaalista aineistoa, dataa tai muuta tietoaineistoa sen tallennus- ja ilmaisumuodosta riippumatta, sekä tällaisen aineistoon sisältyviä tai liittyviä tietoja. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei heillä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Helenillä on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien osapuolten sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Helenillä on Sopimuksessa sovitun lisäksi oikeus estää Palvelun käyttö tai keskeyttää tai rajoittaa Palvelun käyttöä, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

9. KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

Käyttäjä luo tai saa rekisteröityessään omat yksilölliset käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa tai siirtää ulkopuoliselle eikä jakaa ulkopuolisen kanssa. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja niistä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Helenille käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@helen.fi.

Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan.

Helenillä on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnukset tai salasanat sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Helen ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

10. VALTUUTUS TIETOJEN TARKISTAMISEEN

Huoneistokäyttäjä on tietoinen ja hyväksyy sen, että Helenin on ennen Palvelun käyttöoikeuksien myöntämistä turvallisuussyistä pystyttävä tarkistamaan Kohteen paikalliselta sähköverkkoyhtiöltä (kuten Helen Sähköverkko Oy:ltä), että Huoneistokäyttäjällä on asianmukaiset oikeudet käyttää Sopimuksen mukaisia Palveluja Kohteessa. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot Huoneistokäyttäjä valtuuttaa Helenin tekemään tarkistuksen sekä käyttämään ja käsittelemään tarkistuksen perusteella saamaansa tietoa (asiakasnumeroa ja käyttöpaikkanumeroa) Hima-palvelua toimittaessaan.

11. HENKILÖ- JA ASIAKASTIEDOT

Huoneistokäyttäjä on tietoinen ja hyväksyy sen, että pystyäkseen toimittamaan Sopimuksen mukaista Palvelua asianmukaisesti ja oikein on Helenillä oltava oikeus käsitellä Helenille Palvelun toimittamiseksi Sopimuksen mukaisesti siirrettyjä, Asiakkaan omistamalle talopalvelimelle tallennettuja ja siellä säilytettäviä Huoneistokäyttäjää koskevia tietoja (kuten käyttöpaikka- ja kulutustieto), jotka voidaan katsoa tietosuojalainsäädännön tarkoittamiksi henkilötiedoiksi. Helen toimii kyseisten henkilötietojen osalta tietosuojalainsäädännössä määriteltynä henkilötietojen käsittelijänä ja Asiakas rekisterinpitäjänä.

Jos Huoneistokäyttäjä haluaa tietosuojalainsäädännön mukaisesti tarkastaa hänestä tallennettuja tietoja tai käyttää muita rekisteröidyn oikeuksiaan on rekisteröidyn Huoneistokäyttäjän osoitettava pyyntönsä rekisterinpitäjälle eli Asiakkaalle.

Siltä osin kuin Helen kerää Käyttäjistä tietoa Helenin ja Käyttäjän välisen sopimuksen perusteella, Helenillä on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Helenin asiakasrekisterin rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Helen voi lähettää Käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli Käyttäjä on rekisteröityessään antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Käyttäjällä on myös oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot sekä saada käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot korjatuiksi tai poistetuiksi.

12. TIETOTURVA JA TIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä ja verkkoyhteyksiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Helen säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Helenillä on kuitenkin oikeus antaa tietoja Helenin alihankkijoille, mikäli Palvelun toimittaminen tätä edellyttää. Helen järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Helenillä on oikeus käyttää asiakassuhteessa hankkimaansa kokemusta, ammattitaitoa ja -tietoa hyväkseen samoin kuin palvelun tuottamisessa syntyneitä tietoja ja tuloksia, ellei hyvästä liiketavasta, laista tai muusta viranomaisien antamista määräyksistä muuta johdu.

13. LAITTEET, OHJELMISTOT JA YHTEYDET

Käyttäjä vastaa muun kuin Alustan osalta itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista.

14. PALVELUN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Helenille näiden Käyttöehtojen, mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen, kohdan 4 mukaisen turvallisuusohjeen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Helen ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

15. YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Helenin Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. lakkoa tai muuta työtaistelutoimenpidettä, tulipaloa, vesivahinkoa, räjähdystä, tulvaa, onnettomuuksia, viranomaisten määräyksiä ja toimenpiteitä, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muuta tietoliikennehäiriötä ja muita epätavallisia, sopimusvelvoitteiden täyttämistä estäviä Helenistä riippumattomia tilanteita, joita Helen ei ole voinut ottaa huomioon Sopimusta tehtäessä ja joiden estävää vaikutusta Helen ei ole ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai toimenpiteitä voinut välttää ja joiden seurauksia Helen ei ole voinut estää.

Helen saattaa ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun asiakaspalvelusivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

16. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Helen on oikeutettu muuttamaan näitä Käyttöehtoja sekä mahdollisia Palvelukohtaisia tai muita ehtoja. Helen pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan tällaisista muutoksista Käyttäjälle ennen muutosten voimaantuloa.

17. OIKEUKSIEN JA VELVOLLISUUKSIEN SIIRTÄMINEN

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta osaksikaan kolmannelle osapuolelle. Huoneistokäyttäjällä on kuitenkin oikeus myöntää oman asiakkuutensa käyttöoikeuden ja siihen sisältyvien Hima-palveluiden käyttömahdollisuuden muille henkilöille (kuten puolisolleen). Huoneistokäyttäjä on tietoinen, että antaessaan oikeudet näille henkilöille, Huoneistokäyttäjä antaa samalla ko. henkilöille myös oikeudet kaikkiin muihin samalla asiakasnumerolla oleviin Helenin sähköisiin palveluihin (kuten laskujen tarkasteluun), myös muiden käyttöpaikkojen osalta. Muutkin käyttäjät kirjautuvat Palveluun käyttäen yksilöllistä tunnistautumista.

Helenillä on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Sopimus samaan konserniin nykyisin tai tulevaisuudessa kuuluvalle toiselle yhtiölle. Helenillä on myös oikeus siirtää mainitut vastuut ja velvollisuudet sekä Sopimus siinä tapauksessa, että Helen tai sen liiketoiminta siirretään toiselle yhtiölle kaupan, liiketoimintasiirron, sulautumisen tai jakautumisen seurauksena tai muuhun niihin verrattavan järjestelyn seurauksena.

18. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun tai Palvelukohtaisiin ehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

19. SOVELLETTAVA LAKI

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun ja Palvelukohtaisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ottamatta huomioon mitään sellaista säännöstä tai oikeusperiaatetta, joka voisi johtaa jonkin muun maan lainsäädännön soveltamiseen.

Jaa: