Omatuuli, sopimusehdot - 2409/2021

1. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Helenin ja Asiakkaan väliseen sopimukseen (jäljempänä ”Sopimus”) näiden sopimusehtojen kohdassa 5 tarkemmin määritellystä Omatuulesta. Helenistä ja Asiakkaasta käytetään jäljempänä yhdessä nimitystä ”Sopijapuolet” ja erikseen ”Sopijapuoli”.

2. Määritelmät

Asiakas tarkoittaa Kuluttajaa tai yhtiöasiakasta, jolla on Sähkösopimus Helenin kanssa. Helen tarkoittaa Helen Oy:tä (y-tunnus: 2630573-4; osoite: Kampinkuja 2, 00090 HELEN).

Henkilötieto tarkoittaa Tietosuojalainsäädännössä tarkoitetulla tavalla kaikenlaista tietoa, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Kuluttaja tarkoittaa kuluttajasuojalain (38/1978) mukaista luonnollista henkilöä.

Osuus tarkoittaa laskennallista osuutta Tuulipuiston kokonaissähköntuotannosta. Osuus on nimellisteholtaan 100 wattia. Osuuden tuottama sähkö eli osuuden laskennallinen osuus Tuulipuiston sähköntuotannosta määräytyy ja lasketaan nimellistehon perusteella.

Sopimushinta tarkoittaa kertaluonteista maksua, jonka Asiakas maksaa yhden Osuuden yhdestä Sopimuskaudesta.

Sopimuskausi tarkoittaa kohdassa 4 tarkemmin määriteltyä Sopimuksen määräaikaista voimassaoloa.

Sopimusvahvistus tarkoittaa Asiakkaalle (esimerkiksi sähköpostitse) toimitettavaa kirjallista vahvistusta Sopimuksen voimaantulosta.

Sähkösopimus tarkoittaa Helenin ja Asiakkaan välistä erillistä sähköntoimitussopimusta.

Tietosuojalainsäädäntö tarkoittaa Suomen tietosuojalakia (1050/2018; muutoksineen) sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016) sekä muuta kulloinkin voimassa olevaa ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä sekä tietosuojaviranomaisten ohjeita ja sitovia määräyksiä.

Tuulivoimala tarkoittaa Tuulipuistossa sijaitsevaa yhtä tuulivoimalaa. Tuulivoimalan teho on 4,3 megawattia (MW).

Tuulipuisto tarkoittaa Lakiakangas 3 -tuulivoimapuistoa.

3. Sopimuksen tekemisen ja voimaantulon edellytykset

Omatuuli on tarkoitettu vain Helenin sähkösopimusasiakkaille eli sellaisille Asiakkaille, joilla on voimassa oleva Sähkösopimus Helenin kanssa. Mikäli Asiakkaalla ei ole Sähkösopimusta Helenin kanssa, edellyttää Sopimuksen voimaantulo Sähkösopimuksen tekemistä Helenin kanssa.

4. Sopimuksen voimaantulo ja voimassaolo

Sopimus tulee voimaan, kun Sopijapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen Sopimuksen. Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti Helenin verkkosivuston kautta. Mikäli Sopimus tehdään sähköisesti, Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Helen on toimittanut Asiakkaalle Sopimusvahvistuksen. Sopimus tulee tällöin voimaan Sopimusvahvistuksessa mainittuna päivänä. Tehdessään Sopimuksen sähköisesti Helenin verkkosivuston kautta Asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin Sopimusehtoihin huolellisesti.

Sopimus on kunkin Osuuden osalta voimassa kahden (2) vuoden määräajan sen voimaantulosta (”Sopimuskausi”). Sopimuskauden jälkeen Sopimus on automaattisesti voimassa aina uuden kahden (2) vuoden Sopimuskauden, ellei jompikumpi Sopijapuolista ole irtisanonut Sopimusta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen Sopimuskauden päättymistä. Helenin tulee lähettää Kuluttajalle ilmoitus uuden Sopimuskauden alkamisesta vähintään kuukautta ennen sitä ajankohtaa, jolloin Kuluttaja viimeistään voi irtisanoa Sopimuksen uuden Sopimuskauden osalta.

Selvyydeksi todetaan, että mikäli Asiakkaan Sähkösopimuksen voimassaolo päättyy, päättyy myös Sopimuksen voimassaolo samanaikaisesti. Helenillä ei ole velvollisuutta maksaa takaisin Sopimushintaa tai osaa siitä eikä Asiakas ole oikeutettu muuhunkaan hyvitykseen tai korvaukseen, jos Sopimus päättyy tässä kappaleessa todetun Sähkösopimuksen päättymisen perusteella tai jostain muusta kuin Helenistä johtuvasta syystä Sopimuskauden aikana.

5. Sopimuksen kohde ja Osuus

Tekemällä Sopimuksen Omatuulesta ja maksamalla Sopimushinnan Asiakas saa yhden Osuuden käyttöönsä Sopimuskauden ajaksi. Asiakkaalla voi olla useita Osuuksia eli Asiakas voi tehdä Sopimuksen yhdestä tai useammasta Osuudesta. Osuuksien maksimäärä Asiakasta kohden on sata (100) kappaletta.

Osuuden käyttöön saaminen tarkoittaa sitä, että Osuuden laskennallisesti tuottama tuulisähkö pienentää Asiakkaan Sähkösopimuksen perusteella laskutettavaa sähkönkulutusta. Helen ei siis myy Asiakkaalle Osuuden tuottamaa sähköä, vaan Osuuden laskennallisesti tuottama sähkö vähennetään Asiakkaalle Sähkösopimuksen perusteella lähetetystä laskusta vähentämällä Asiakkaan yhden kuukauden aikana kuluttamasta sähköstä Osuuden tai Osuuksien saman kuukauden aikana tuottaman sähkön määrä.

Esimerkiksi, jos Asiakkaan sähkönkulutus on kesäkuussa 300 kWh ja Osuus tai Osuudet tuottavat kesäkuussa laskennallisesti tuulisähköä 30 kWh, niin Asiakasta laskutetaan sähköstä 270 kWh edestä.

Mikäli Osuus tai Osuudet tuottavat yhden kuukauden aikana enemmän sähköä kuin Asiakkaan sähkönkulutus on kyseisenä kuukautena, vähennetään tämä ylimenevä osuus edellä todetun mukaisesti Asiakkaan sähkölaskusta seuraavana sellaisena kuukautena, jolloin Asiakkaan sähkönkulutus ylittää Osuuden tai Osuuksien tuottaman laskennallisen sähkön määrän.

Tuulipuiston tuottama sähkö on varmennettu alkuperätakuin. Yhden Osuuden arvioitu vuosituotanto on 310 kWh. Asiakas on kuitenkin tietoinen ja hyväksyy sen, että Osuuden toteutunut tuotanto vaihtelee sääolosuhteiden mukaisesti ja on muutenkin riippuvainen esimerkiksi Tuulivoimalan huoltotoimenpiteistä tai muista Helenistä riippumattomista syistä. Helen ei takaa, että Osuus tuottaa tietyn määrän sähköä vuoden aikana.

6. Sopimushinta

Asiakas maksaa kunkin Osuuden yhdestä Sopimuskaudesta Sopimuksen tekohetkellä kulloinkin voimassa olevan tai kohdassa 5 sovitun mukaisen, kunkin Osuuden uuden Sopimuskauden alkaessa voimassa olevan hinnaston mukaisen Sopimushinnan. Ellei toisin ole määritelty, Sopimushinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Helenillä on oikeus lisätä Sopimushintaan lain ja viranomaisen määräämät välilliset verot ja muut maksut. Helen vahvistaa kunkin Osuuden Sopimushinnan Asiakkaalle lähetetyssä Sopimusvahvistuksessa tai muuten kirjallisesti.

7. Laskutus ja maksuehto

Helenillä on oikeus lähettää Asiakkaalle lasku Sopimushinnasta Sopimuksen voimaantulon ja kunkin uuden Sopimuskauden alkamisen jälkeen. Asiakkaan velvollisuutena on maksaa lasku sen eräpäivänä. Jollei laskussa ole toisin mainittu, maksuehto on 14 vuorokautta netto laskun päiväyksestä. Jos Asiakas ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, Helenillä on oikeus periä viivästyskorkoa Asiakkaalta. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Maksumuistutuksen lähettämisestä voidaan Asiakkaalta periä Helenin palvelumaksuhinnaston mukainen kohtuullinen muistutusmaksu.

Selvyydeksi kuitenkin todetaan, että Asiakas on velvollinen maksamaan Sopimushinnan ja Helen on velvollinen laskennallisesti hyvittämään Osuuden tuottaman sähkön Asiakkaan Sähkösopimuksen laskusta Sopimuksen mukaisesti vasta sen jälkeen, kun Tuulipuisto on alkanut tuottaa sähköä kaupallisiin tarkoituksiin.

8. Sopimusehtojen muuttaminen

Helenillä on oikeus muuttaa Sopimushintaa ja sopimusehtoja kohdassa 10 mainittujen Helenin sähkönmyyntiehtojen mukaisesti sekä myös, jos muutokseen on erityistä syytä:

  • olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta;
  • vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia tai
  • energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Helenin on lähetettävä Asiakkaalle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien Sopimushinta tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Ilmoituksessa on myös mainittava, onko Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus muutoksen perusteella. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos tulee voimaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen ja se voi sisältyä esimerkiksi Asiakkaalle lähetettävään laskuun. Uudet päivitetyt ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet ehdot.

9. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Helen ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle välillisiä tai epäsuoria vahinkoja kuten liikevaihdon tai liikevoiton vähenemistä tai menettämistä, saamatta jäänyttä tuloa tai hyötyä tai muutakaan vaikeasti ennakoitavissa olevaa välillistä tai epäsuoraa vahinkoa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.  

10. Muut sopimusehdot

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta eikä siihen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Helenin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Helenillä on oikeus siirtää Sopimus sen konserniin nykyisin tai tulevaisuudessa kuuluvalle yhtiölle tai liiketoimintasiirron tai -kaupan yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle. Helenillä on myös oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Niiltä osin kuin näissä sopimusehdoissa ei ole toisin sovittu, Sopimukseen sovelletaan myös kulloinkin voimassaolevia Helenin sähkönmyyntiehtoja soveltuvin osin, pois lukien sähkön fyysistä myyntiä ja toimitusta koskevat ehdot.

11. Kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sähköisesti etämyyntinä tekemänsä Sopimus syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy neljäntoista (14) päivän kuluttua Sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Asiakkaan on ilmoitettava päätöksestään peruuttaa Sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla).

Asiakas voi käyttää peruuttamiseen peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että Asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Sopimus raukeaa sen jälkeen, kun Helen on käsitellyt peruuttamisilmoituksen.

12. Asiakastiedot ja tietosuoja

Helen toimii rekisterinpitäjänä asiakassuhteeseen ja sen hoitoon liittyvien (kuten Asiakkaan yhteystietoihin sisältyvien) Asiakkaalta kerättyjen Henkilötietojen osalta. Henkilötietoja käsitellään Tietosuojalainsäädännön ja Helenin Henkilötiedon käsittelyä koskevan kuvauksen mukaisesti. Kuvaus löytyy Helenin Internet-sivuilta osoitteesta: www.helen.fi/henkilötiedot