Avtalsvillkor - Fast Pris Bas El

Försäljningspriset på el är fast under hela avtalsperioden.

Avtalet träder i kraft enligt det startdatum som meddelats Helen av nätinnehavaren. Om kundens giltiga tidsbundet avtal hindrar avtalet från att träda i kraft på önskat datum, flyttas det nya avtals start till slutet av det nuvarande tidsbundet avtal, dock högst 6 månader efter det ursprungliga önskade försäljningsstartdatumet. När beställningen har trätt i kraft skickas ett e-postmeddelande om saken till kunden.

Om förbrukningsplatsen byts ut under fastprisperioden, till exempel på grund av att kunden flyttar, överenskoms om överföring av avtalet till kundens nya adress.

Helen skickar information om priserna under den nya avtalsperioden i god tid innan elavtalet går ut. Om kunden inte förnyar sitt tidsbundna elavtal fortsätter abonnemanget att gälla tills vidare i enlighet med den allmänna prislistan så att uppsägningstiden är 14 dagar från kundens sida och 30 dagar från försäljarens sida.

På avtalet tillämpas vid varje tidpunkt gällande elförsäljningsvillkor och Helens allmänna prislistor. Priserna inkluderar moms. Eventuella förändringar och höjningar av skatter och avgifter av skattenatur läggs på elförsäljningspriserna enligt den inverkan de har.

Elen i avtalet är avsedd för fast boende och fritidsbostäder med högst 63 A huvudsäkring.

Elöverföring och mätning

Med fullmakt från kunden säger Helen upp det nuvarande elavtalet och tecknar vid behov ett nytt nätavtal i kundens namn. Nätinnehavaren ansvarar för elöverföringen. Nätinnehavaren fakturerar kunden för elöverföringen enligt sin prislista. Nätinnehavaren ansvarar och fakturerar för mätningen.

Leveransvillkor

Dessa villkor och Helens elförsäljningsvillkor. 

Ångerrätt enligt konsumentskyddslagen

Enligt konsumentskyddslagen har kunden rätt att ångra avtalet inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

För att utöva ångerrätten ska kunden skicka oss ett klart och tydligt meddelande (med namn, förbrukningsplatsens adress, förbrukningsplatsens nummer och, om det gäller i det aktuella fallet, telefonnummer och e-postadress) om sitt beslut att frånträda avtalet (till exempel ett brev avsänt per post eller e-post).

Kunden kan också använda ångerblanketten, men behöver inte använda den. För att hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att kunden sänder in sitt meddelande om att han eller hon tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

När vi har tagit emot meddelandet om frånträde upphör avtalet att gälla. Om det är fråga om en flyttning och avtalet på kundens uttryckliga begäran ingås med början inom mindre än 14 dagar (alltså före ångerfristens utgång), är kunden skyldig att betala avtalsenligt pris för den el som förbrukats innan meddelandet om frånträde lämnades.

Kunduppgifter och dataskydd

Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Läs mer om behandlingen av personuppgifter helen.fi/personuppgifter.

Ångerblanketten

Öppna ångerblanketten