Avtalsvillkor - Helen Företag Smartel Garanti

Den el som levereras på grundval av detta avtal är en mix som producerats med förnybar energi, kärnkraft och fossila bränslen enligt produktionsmixen i Finland.

Avtalstid

Helen Företag Smartel Garanti avtalet är ett tidsbundet avtal. Avtalet gäller den tid som anges i avtalsbekräftelsen. Efter det förvandlas avtalet till ett tillsvidareavtal med vid var tid gällande avtalspriser. Då har kunden rätt att säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid. De nya priserna som tillämpas på avtalet meddelas 1 månad före avtalstidens utgång.

Elpris

Priset i Helen Företag Smartel Garanti avtalet består av tre priskomponenter: 1) ett fast elenergipris (c/kWh) som avtalats för avtalsperioden, 2) en priskomponent (c/kWh, nedan förbrukningsinverkan) som bestäms på grundval av förbrukningstidpunkterna samt 3) en månatlig grundavgift. Faktureringspriset för el består av en fast priskomponent c/kWh (1), till vilken läggs förbrukningsverkan c/kWh (2) som realiseras månadsvis, specifik för användningsplatsen. Faktureringspriset för elenergin kan dock inte vara negativt.

Förbrukningsinverkan beskrivs närmare nedan. De realiserade faktureringspriserna finns i appen Yritys Helen. Kundens samtycke till att börja använda Yritys Helen är en förutsättning för att ett Helen Företag Smartel Garanti avtal ska uppkomma. Säljaren krediterar eller debiterar förbrukningsinverkan för det enskilda eldriftsstället kalendermånadsvis.

Förbrukningsinverkan bestäms utifrån den nordiska elbörsens (Nord Pool AS) timpris för prisområde Finland (Elspot) samt kundens förbrukning timme för timme. Som beräkningsperiod används en kalendermånad. Om kundens avtal börjar eller upphör mitt under en kalendermånad, används vid beräkningen av priset den del av kalendermånaden då kunden har haft ett gällande Helen Företag Smartel Garanti avtal. Kundens förbrukningsviktade medelpris (A) grundar sig då på elförbrukningen och timpriset under de dagar då avtalet var i kraft och på medelpriset på elbörsen för hela faktureringsperioden (B).

Den månatliga förbrukningsinverkan beräknas som:
(A-B) / E = c/kWh, där
A = de sammanräknade produkterna av elförbrukningen (kWh) och timpriset på börsel (c/kWh) för varje enskild timme
B = Månadens elförbrukning (kWh) x det oviktade månadsmedelvärdet för börsel (c/kWh)
E = Månadens elförbrukning (kWh)

A = Förbrukningen under en timme multipliceras med spotpriset för samma timme, varefter dessa produkter för månadens alla timmar räknas ihop. På så sätt kan varje enskild timmes inverkan beaktas för hela månaden, eftersom förbrukningen och spotpriset som bestäms på marknaden varierar kraftigt under olika timmar.

B = Elförbrukningen under hela månaden räknas ihop och multipliceras med samma månads månadsmedelvärde för spotpriset. På så sätt kan man räkna ut vilket priset för den totala förbrukningen skulle vara enligt medelvärdet för spotpriset.

(A-B) = När B subtraheras från A ser man hur förbrukningen under billiga ochdyra timmar förhåller sig till medelvärdet. Värdet blir antingen negativt, vilket minskar räkningen, eller positivt, vilket ökar räkningen, beroende på om en större del av månadsförbrukningen har förbrukats under en billigare eller dyrare timme jämfört med medelvärdet för hela månaden. Ju mer av månadens förbrukning som kan styras till billiga timmar, desto mer kommer man under månadsmedelvärdet.

(A-B) / E = Till sist ställs det beräknade värdet A-B i relation till förbrukningen genom att dividera det med månadens förbrukning. På så sätt erhålls förbrukningsinverkan, det vill säga värdet i c/kWh. Enkelt uttryckt är det alltså fråga om att jämföra timpriserna för den egna förbrukningen med månadsmedelvärdet för spotpriset.

Ändringar i avtalsvillkoren och priserna

Inverkan av skatter, offentliga avgifter och andra härmed jämförbara avgifter på elpriserna beaktas med omedelbar verkan när de trätt i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden i Yritys Helen om dessas inverkan på prissättningen så snart som möjligt efter att ha fått kännedom om ändringen.

Inverkan på elpriserna av en ändring av Fingrids volymavgift för produktion och förbrukning beaktas med omedelbar verkan när ändringen trätt i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om ändringens inverkan på prissättningen så snart som möjligt efter att ha fått kännedom om ändringen. Fingrids vid var tid gällande volymavgift för produktion och förbrukning finns på adressen
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/tasepalvelut/maksut/

Efter avtalstidens utgång kan elförsäljaren ändra avtalsvillkoren eller avtalspriserna genom att meddela kunden om detta 1 månad innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om dessa ändringar genom att skicka meddelande i Yritys Helen.

Övriga villkor

Helen Företag Smartel Garanti avtal kan ingås med en företagskund som omfattas av Helen Ab:s leveransskyldighet och vars årliga elförbrukning på eldriftsstället är högst 100 000 kWh/år eller vars huvudsäkringsstorlek är högst 3 x 63 A.

Om Avtalet har ingåtts med en en företagskund som inte omfattas av Helen Ab:s leveransskyldighet har Helen rätt att med omedelbar verkan överföra avtalet till ett Spotavtal som gäller tills vidare.

På detta avtal tillämpas i första hand dessa villkor, därefter Helens särskilda villkor för elförsäljning till företagskunder och därefter vid var tid gällande allmänna elförsäljnings- och elleveransvillkor (vid den tidpunkt då Avtalet ingås gäller EFV 2014 och ELV 2019).

Avtalet träder i kraft enligt det startdatum som meddelats Helen av nätinnehavaren. Om kundens giltiga tidsbundet avtal hindrar avtalet från att träda i kraft på önskat datum, flyttas det nya avtals start till slutet av det nuvarande tidsbundet avtal, dock högst 6 månader efter det ursprungliga önskade försäljningsstartdatumet. När beställningen har trätt i kraft skickas ett e-postmeddelande om saken till kunden.

På avtalet tillämpas vid varje tidpunkt gällande elförsäljningsvillkor och Helens allmänna prislistor. Priserna inkluderar moms. Eventuella förändringar och höjningar av skatter och avgifter av skattenatur läggs på elförsäljningspriserna enligt den inverkan de har. Priserna inkluderar inte elöverföring.

Avtalet träder i kraft under de villkor som anges i denna bekräftelse, om kunden inte påpekar innehållet i bekräftelsen inom tre veckor från dagen för denna bekräftelse.

Elöverföring och mätning

Med fullmakt från kunden säger Helen upp det nuvarande elavtalet och tecknar vid behov ett nytt nätavtal i kundens namn. Nätinnehavaren ansvarar för elöverföringen. Nätinnehavaren fakturerar kunden för elöverföringen enligt sin prislista. Nätinnehavaren ansvarar och fakturerar för mätningen.