Omatuuli, avtalsvillkor - 11/2022

1. Tillämpningsområde

Dessa avtalsvillkor tillämpas på ett avtal (nedan ”Avtalet”) mellan Helen och Kunden om Omatuuli, som specificeras närmare i punkt 5 i dessa avtalsvillkor. Om Helen och Kunden används nedan tillsammans beteckningen ”Avtalsparterna” och var för sig ”Avtalsparten”.

2. Definitioner

Kund är en Konsument eller en bolagskund som har ett Elavtal med Helen.
Med Helen avses Helen Ab (FO-nummer: 2630573-4; adress: Kampgränden 2, 00090 HELEN).
Personuppgift är på det sätt som avses i Dataskyddslagstiftningen all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Prislista är en prislista som publiceras på Helens webbplats och i vilken storleken på vid var tid gällande Månadspris och övriga eventuella avgifter anges.
Konsument är en fysisk person i enlighet med konsumentskyddslagen (38/1978).
Månadspris är en månatlig avgift som Kunden betalar för en Andel för en månad i ett Avtal som gäller tills vidare (Tillsvidareavtal).
Andel är en kalkylerad andel av Vindparkens totala elproduktion. En Andel har en nominell effekt på 100 watt. Den el en Andel producerar, alltså andelens kalkylerade andel av Vindparkens elproduktion, bestäms och beräknas på grundval av den nominella effekten.
Avtalsbekräftelse är en skriftlig bekräftelse på Avtalets ikraftträdande som sänds till Kunden (till exempel via e-post).
Elavtal är ett separat elleveransavtal mellan Helen och Kunden.
Dataskyddslagstiftning är Finlands dataskyddslag (1050/2018; jämte ändringar) samt EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) samt övrig vid var tid gällande och tillämplig dataskyddslagstiftning samt dataskyddsmyndigheternas anvisningar och bindande föreskrifter.
Vindkraftverk är ett enskilt vindkraftverk i Vindparken. Vindkraftverkets effekt är 4,3 megawatt (MW).
Vindpark är vindkraftsparken Lakiakangas 3.

3. Förutsättningar för ingående av Avtal och ikraftträdande

Omatuuli är endast avsett för Helens elavtalskunder, alltså för Kunder som har ett giltigt Elavtal med Helen. Om Kunden inte har ett Elavtal med Helen måste ett Elavtal tecknas med Helen för att Avtalet ska träda i kraft.

4. Avtalets ikraftträdande och giltighetstid

Avtalet träder i kraft när Avtalsparterna har undertecknat det skriftliga Avtalet. Avtalet kan också ingås elektroniskt via Helens webbplats. Om Avtalet ingås elektroniskt träder Avtalet i kraft efter att Helen har sänt en Avtalsbekräftelse till Kunden. Då träder Avtalet i kraft på den dag som anges i Avtalsbekräftelsen. När Avtalet ingås elektroniskt via Helens webbplats bekräftar Kunden att han läst igenom dessa Avtalsvillkor noggrant.

Om inget annat avtalats, gäller Avtalet tills vidare (Tillsvidareavtal). Vardera Avtalsparten har rätt att säga upp ett Tillsvidareavtal med en (1) månads uppsägningstid.

För tydlighetens skull konstateras att om Kundens Elavtal upphör att gälla, upphör samtidigt också Avtalet att gälla. Helen är inte skyldigt att återbetala Månadspriset eller en del av det och Kunden har inte heller rätt till någon annan kreditering eller ersättning, om Avtalet upphör på grund av att Elavtalet upphör enligt vad som konstaterats i detta stycke eller av skäl som beror på något annat än Helen under ett Tillsvidareavtals giltighetstid.

5. Föremålet för avtalet och en Andel samt kreditering i Kundens faktura för den elenergi Andelen producerat 

I tjänsten Omatuuli väljer Kunden via Helens webbplats önskat antal lediga Andelar. För tydlighetens skull konstateras att om det efter att Avtalsbekräftelsen sänts eller i något annat sammanhang visar sig att det antal Andelar Kunden önskat och valt inte finns ledigt eller inte kan väljas (t.ex. på grund av ett fel på webbplatsen eller i programvaran eller på grund av något annat misstag), förfaller Avtalet om dessa Andelar automatiskt.

Genom att ingå ett Avtal om Omatuuli och betala Månadspriset får Kunden tillgång till en Andel under Avtalets hela giltighetstid. En kund kan ha flera Andelar och kan alltså ingå Avtal om en eller flera Andelar som är lediga vid tidpunkten då Avtalet ingås. Helen har vid behov rätt att begränsa det maximala antalet Andelar för Kunden.

Att få tillgång till en Andel innebär att den kalkylerade mängd vindkraftsel som Andelen producerar under en viss månad krediteras i Kundens elräkning för månaden i fråga, med det elpris som anges i Kundens Elavtal för månaden i fråga. Helen säljer alltså inte den el som en Andel producerat till Kunden, utan efter att Avtalet trätt i kraft krediteras Kunden i sin elräkning för den kalkylerade mängd elenergi som Andelen producerat, så att det kalkylerade eurobelopp som motsvarar den elenergi som Andelen eller Andelarna producerat under samma månad dras av från Kundens räkning i enlighet med villkoren och priset i vid var tid gällande Elavtal.

Krediteringens eurobelopp erhålls genom att multiplicera den kalkylerade mängd elenergi som Andelen eller Andelarna producerat under månaden i fråga med det elpris som gäller för månaden i fråga i Kundens Elavtal. Om priset i Kundens Elavtal ändras under den pågående faktureringsperioden (månaden), multipliceras mängden elenergi med det vägda medelvärdet av elpriset i Elavtalet för månaden i fråga. Om Kunden har ett Elavtal där elpriset varierar under olika tider av dygnet, multipliceras mängden elenergi med de vägda medelvärdena av elpriset för tidpunkterna i fråga.

Om Kundens elförbrukning till exempel i juni är 300 kWh och Andelens eller Andelarnas kalkylerade elproduktion i juni är 30 kWh, så avdras från Kundens räkning (som även innehåller det Månadspris och övriga avgifter som tas ut av Kunden) enligt Elavtalet för månaden i fråga som kreditering det eurobelopp som erhålls när 30 kWh multipliceras med elpriset för månaden i fråga i Kundens Elavtal. För tydlighetens skull konstateras dock att om krediteringens eurobelopp är så stort att krediteringen inte i sin helhet kan dras av från räkningens totalbelopp (vari även ingår det Månadspris som ska betalas för Andelarna samt övriga avgifter) för månaden i fråga, till exempel i en situation där den kalkylerade mängd el som Andelen eller Andelarna producerar är betydligt större än Kundens elförbrukning under månaden i fråga, dras den icke krediterade delen av eurobeloppet som på basis av villkoren och priset i Elavtalet beräknats för månaden i fråga i första hand av från Kundens eventuella nästa räkning, eller om detta inte är möjligt betalas beloppet in på ett bankkonto som Kunden meddelat inom skälig tid efter att kontouppgifterna mottagits.

För tydlighetens skull konstateras att vindkraftsel som krediterats kalkylerat i enlighet med denna punkt och dessa avtalsvillkor inte minskar kostnaderna för överföring av den elenergi Kunden förbrukat enligt Elavtalet. De kostnader för överföring av elenergi som Kunden står för beräknas med andra ord på grundval av den elenergi som Kunden förbrukat enligt Elavtalet.

Den el som Vindparken producerar är certifierad med ursprungsgarantier. En enskild Andels beräknade årsproduktion är 310 kWh. Kunden är med andra ord medveten om och godkänner att Andelens faktiska produktion varierar med väderförhållandena och även annars är beroende av exempelvis underhållsåtgärder på Vindkraftverket, eventuella fel i Vindkraftverket eller andra skäl som inte beror på Helen. Helen garanterar inte att Andelen producerar en viss mängd el under ett år.

6. Avbrytande eller begränsning av Vindkraftverkets produktion och betalningen av kreditering 

Förutom vid force majeure enligt punkt 10 har Helen dessutom rätt att avbryta eller begränsa produktionen av vindkraftsel i Vindkraftverket för den tid underhållsåtgärder utförs på Vindkraftverket, för åtgärdande av fel och brister i Vindkraftverket eller av andra välgrundade skäl. Helen är inte skyldigt att betala kreditering enligt punkt 5 till Kunden för den tid produktionen är avbruten eller begränsad enligt denna punkt, och Helen är inte heller ansvarigt för eventuella olägenheter eller skador som Kunden orsakats av att produktionen varit avbruten eller begränsad enligt denna punkt.

Helen är inte heller skyldigt att kreditera Kunden för den kalkylerade mängd vindkraftsel Kundens Andel eller Andelar producerat under den tid som Kunden har försummat att betala Månadspriset enligt Avtalet. Helen är inte heller skyldigt att fortsätta att betala kreditering förrän Kunden har betalat alla obetalda fordringar.

7. Månadspris

Om inget annat avtalats, betalar Kunden för varje Andel ett Månadspris till Helen enligt vid var tid gällande Prislista. Om inget annat specificerats, anges Månadspriset utan mervärdesskatt. Helen har rätt att på Månadspriset lägga indirekta skatter och andra avgifter som påförts av lag och myndighet. Helen fastställer Månadspriset för varje Andel i den Avtalsbekräftelse som sänts till Kunden eller annars skriftligt eller elektroniskt (till exempel på sin webbplats www.helen.fi).

8. Fakturering och betalningsvillkor

Helen har rätt att börja debitera Kunden på Månadspriset i den räkning som sänds till Kunden efter att Avtalet trätt i kraft. Kundens skyldighet är att betala räkningen på förfallodagen. Om inte något annat anges i räkningen är betalningsvillkoret 14 dagar netto räknat från räkningens datum. Kunden svarar för att räkningen blir betald oberoende av vart han eller hon har bett att få räkningen tillsänd. Om Kunden inte betalar räkningen senast på förfallodagen har Helen rätt att ta ut dröjsmålsränta av Kunden. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Om räkningens förfallodag och det belopp som ska betalas har bestämts i förväg, tas dröjsmålsränta ut från och med förfallodagen. Om förfallodagen och/eller beloppet som ska betalas på en räkning till en Konsument inte har bestämts i förväg, kan dröjsmålsränta debiteras tidigast 30 dagar efter att räkningen sänts. För sändning av en betalningspåminnelse kan en skälig påminnelseavgift enligt Helens tjänsteprislista tas ut av Kunden.

För tydlighetens skull konstateras dock att Kunden är skyldig att betala Månadspriset och Helen är skyldigt att i räkningen för Kundens Elavtal kalkylerat kreditera den el som Andelen producerat i enlighet med Avtalet först efter att Vindparken har börjat producera el i kommersiellt syfte.

9. Ändring av avtalsvillkoren

Helen har rätt att göra sådana mindre ändringar i avtalsvillkoren som inte inverkar på det centrala innehållet i avtalsförhållandet samt även annars rätt att ändra villkoren för ett Tillsvidareavtal samt Månadspriset och dessa avtalsvillkor genom att meddela Kunden om ändringarna skriftligt eller elektroniskt (till exempel via e-post eller på Helens webbplats www.helen.fi) innan ändringarna träder i kraft och i meddelandet ska nämnas hur och från och med när Månadspriset eller övriga avtalsvillkor ändras. Meddelandet kan till exempel sändas till den e-postadress eller adress som Kunden har uppgett, eller kan också till exempel ingå i en räkning som sänds till Kunden.

Kunden har rätt att säga upp ett Tillsvidareavtal så att det upphör vid tidpunkten då ändringen träder i kraft, genom att säga upp Avtalet skriftligt inom fjorton (14) dagar efter att ha fått underrättelse om en ändring som försämrar Kundens rättigheter. Om Kunden säger upp Avtalet inom fjorton (14) dagar efter att ha fått underrättelse om ändringen, tillämpas ändringen inte på Avtalet med Kunden, om det inte är fråga om en ändring som beror på lagstiftning eller myndighetsföreskrift. Om Kunden inte säger upp Avtalet inom fjorton (14) dagar, anses Kunden ha godkänt ändringarna och de införlivas i Avtalet.  

För tydlighetens skull konstateras att Kunden alltid har rätt att säga upp ett Tillsvidareavtal i enlighet med punkt 4.  

De nya uppdaterade villkoren ersätter de villkor som gällde tidigare. 

10. Oöverstigligt hinder (force majeure) 

Helen är inte ansvarigt för efterlevnaden eller försummelse av skyldigheterna enligt Avtalet, inte ansvarigt för fel, brister eller dröjsmål i tjänsten Omatuuli och inte heller skyldigt att betala skadestånd eller någon annan gottgörelse, om brottet mot eller försummelsen av avtalsskyldigheterna eller felen, bristerna och dröjsmålen beror på tredje part eller någon annan faktor som Helen inte kan påverka eller någon orsak som Helen inte rimligen har kunnat beakta och vars följder Helen inte rimligen hade kunnat förhindra eller övervinna (”force majeure”).

Exempel på force majeure är strejk eller annan arbetskonflikt, vattenskada, explosion, översvämning, olyckor, störningar i elnätets funktion, myndighetsåtgärder, väderförhållanden och andra åtgärder och händelser som Helen inte råder över.

Force majeure skjuter upp fullgörandet av skyldigheterna enligt avtalet för den tid hindret varit i kraft för respektive skyldighet enligt avtalet och vid force majeure befrias Helen från att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet i den utsträckning och för så lång tid som detta är omöjligt på grund av hindret. Helens skyldighet är att skriftligen och utan onödigt dröjsmål meddela Kunden om det oöverstigliga hindret och när detta har upphört.

11. Hävning av avtalet

Om inte något annat följer av tvingande lagstiftning, har en Avtalspart rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan utan uppsägningstid, om en Avtalspart väsentligen bryter mot villkoren i Avtalet (till exempel genom att inte betala räkningen inom utsatt tid) och inte rättar till sin försummelse inom skälig tid trots skriftlig anmärkning från den andra Avtalsparten.

12. Fel och brister 

Kunden ska utan onödigt dröjsmål meddela Helen om fel, brister och dröjsmål som han upptäcker i tjänsten Omatuuli (t.ex. i faktureringen i anslutning till tjänsten). Helens skyldighet är att rätta till fel, brister och dröjsmål som Kunden meddelat eller som Helen själv observerat, inom skälig tid efter att dessa upptäckts. Helens ansvar för fel, brister och dröjsmål begränsar sig till att inom skälig tid rätta till dem eller utföra den avtalade funktionen på nytt, om inte något annat följer av tvingande lagstiftning.

13. Skadestånd och ansvarsbegränsning

Helens kumulativa ansvar för direkta skador som Helens avtalsbrott eller försummelser orsakar Kunden begränsar sig till det Månadspris för sex (6) månader som Kunden betalat till Helen, om inte något annat följer av tvingande lagstiftning.

Helen är inte skyldigt att ersätta Kunden för indirekta eller medelbara skador så som minskad eller förlorad omsättning eller rörelsevinst, utebliven inkomst eller nytta och inte heller för någon annan indirekt eller medelbar skada som är svår att förutse, om inte något annat följer av tvingande lagstiftning.

Ansvarsbegränsningarna enligt denna punkt tillämpas inte om skadan har orsakats avsiktligt eller genom grov oaktsamhet.

14. Övriga avtalsvillkor

Kunden har inte rätt att ens delvis överföra Avtalet eller rättigheter eller skyldigheter som grundar sig på Avtalet på tredje man utan att Helen har gett skriftligt samtycke till det i förväg.

Helen har rätt att överföra Avtalet på ett bolag som nu eller i framtiden ingår i Helenkoncernen, eller på det övertagande bolaget i samband med överföring eller försäljning av affärsverksamhet. Helen har också rätt att överföra sina fordringar enligt Avtalet på tredje man.

Avtalet består av vid var tid gällande Prislista samt dessa avtalsvillkor. Om ovan nämnda avtalshandlingar är motstridiga sinsemellan, tillämpas i första hand vid var tid gällande Prislista och därefter dessa avtalsvillkor.

15. Avgörande av tvister och tillämplig lag 

Eventuella tvister med anledning av Avtalet avgörs i första hand genom förhandlingar. Om detta inte är möjligt har vardera Avtalsparten rätt att hänskjuta tvisten till Helsingfors tingsrätt för avgörande. En Konsument kan också hänskjuta tvisten till avgörande vid tingsrätten på Konsumentens boningsort. En Konsument har rätt att föra tvister med anledning av Avtalet till konsumenttvistenämnden för behandling.

På avtalet tillämpas finsk lag, med undantag för lagvalsreglerna i finsk lag.

16. Ångerrätt enligt konsumentskyddslagen

En Konsument har rätt att utan att ange orsak ångra ett Avtal som han ingått elektroniskt som distansförsäljning. Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter den dag då Avtalet ingicks. För att utöva ångerrätten ska Kunden skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att ångra Avtalet (till exempel genom att skicka ett brev via post eller e-post).

Kunden kan också använda den ångerblankett som finns i slutet av dessa avtalsvillkor, men måste inte använda den. För att ångerrätten ska utövas i tid räcker det med att Kunden sänder in sitt meddelande om att han tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Avtalet hävs efter att Helen har behandlat meddelandet om frånträde.

17. Kunduppgifter och dataskydd

Helen är personuppgiftsansvarig för Personuppgifter som samlats in av Kunden i anslutning till kundrelationen och skötseln av den (till exempel Personuppgifter som ingår i Kundens kontaktinformation). Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddslagstiftningen och Helens Beskrivning av behandlingen av personuppgifter. Beskrivningen av behandlingen av personuppgifter finns på Helens webbplats på adressen: www.helen.fi/behandlingavpersonuppgifter

18. Avtalsvillkorens giltighetstid 

Dessa Avtalsvillkor träder i kraft 1.11.2022 och gäller tills vidare. Helen har rätt att ensidigt ändra dessa avtalsvillkor.

19. Kontaktinformation 

Helens växel: tfn 09 617 8065; eller www.helen.fi