Omatuuli, avtalsvillkor - 2409/2021

1. Tillämpningsområde

Dessa avtalsvillkor tillämpas på ett avtal (nedan ”Avtalet”) mellan Helen och Kunden om Omatuuli, som specificeras närmare i punkt 5 i dessa avtalsvillkor. Om Helen och Kunden används nedan tillsammans beteckningen ”Avtalsparterna” och var för sig ”Avtalsparten”.

2. Definitioner

Kund är en Konsument eller en bolagskund som har ett Elavtal med Helen. Med Helen avses Helen Ab (FO-nummer: 2630573-4; adress: Kampgränden 2, 00090 HELEN).

Personuppgift är på det sätt som avses i Dataskyddslagstiftningen all information som rör en identifierad eller identifierbar enskild person.

Konsument är en fysisk person i enlighet med konsumentskyddslagen (38/1978).

Andel är en kalkylerad andel av Vindparkens totala elproduktion. En andel har en nominell effekt på 100 watt. Den el en andel producerar, alltså andelens kalkylerade andel av Vindparkens elproduktion, bestäms och beräknas på grundval av den nominella effekten.

Avtalspris är en engångsavgift som Kunden betalar för en Avtalsperiod för en Andel.

Avtalsperiod är Avtalets tidsbestämda giltighet, som specificeras närmare i punkt 4.

Avtalsbekräftelse är en skriftlig bekräftelse på Avtalets ikraftträdande som sänds till Kunden (till exempel via e-post).

Elavtal är ett separat elleveransavtal mellan Helen och Kunden.

Dataskyddslagstiftning är Finlands dataskyddslag (1050/2018; jämte ändringar) samt EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) samt övrig vid var tid gällande och tillämplig dataskyddslagstiftning samt dataskyddsmyndigheternas anvisningar och bindande föreskrifter.

Vindkraftverk är ett enskilt vindkraftverk i Vindparken. Ett vindkraftverk har en effekt på 4,3 megawatt (MW).

Vindpark är vindkraftsparken Lakiakangas 3.

3. Förutsättningar för ingående av avtal och ikraftträdande

Omatuuli är endast avsett för Helens avtalskunder, alltså för Kunder som har ett giltigt Elavtal med Helen. Om Kunden inte har ett Elavtal med Helen måste ett Elavtal tecknas med Helen för att Avtalet ska träda i kraft.

4. Avtalets ikraftträdande och giltighetstid

Avtalet träder i kraft när Avtalsparterna har undertecknat det skriftliga Avtalet. Avtalet kan också ingås elektroniskt via Helens webbplats. Om Avtalet ingås elektroniskt träder Avtalet i kraft efter att Helen har sänt en Avtalsbekräftelse till Kunden. Då träder Avtalet i kraft på den dag som anges i Avtalsbekräftelsen. När Avtalet ingås elektroniskt via Helens webbplats bekräftar Kunden att han läst igenom dessa Avtalsvillkor noggrant.

Avtalet är för varje Andel i kraft två (2) år räknat från ikraftträdandet (”Avtalsperiod”). Efter Avtalsperioden är Avtalet automatiskt i kraft en ny två (2) år lång Avtalsperiod, om inte någondera Avtalsparten har sagt upp Avtalet senast en (1) månad före Avtalsperiodens utgång. Helen ska sända en Konsument meddelande om att en ny Avtalsperiod börjar åtminstone en månad före den tidpunkt då en Konsument senast kan säga upp Avtalet för den nya Avtalsperioden.

För tydlighetens skull konstateras att om Kundens Elavtal upphör att gälla, upphör samtidigt också Avtalet att gälla. Helen är inte skyldigt att återbetala Avtalspriset eller en del av det och Kunden har inte heller rätt till någon annan kreditering eller ersättning, om Avtalet upphör på grund av att Elavtalet upphör så som konstaterats i detta stycke eller av skäl som beror på något annat än Helen under Avtalsperioden.

5. Föremålet för avtalet och en Andel

Genom att ingå ett Avtal om Omatuuli och betala Avtalspriset får Kunden tillgång till en Andel under hela Avtalsperioden. En kund kan ha flera Andelar och kan alltså ingå Avtal om en eller flera Andelar. Det maximala antalet Andelar per Kund är hundra (100) stycken.

Att få tillgång till en Andel betyder att den kalkylerade mängd vindkraftsel som Andelen producerar minskar den elförbrukning som Kunden faktureras för på grundval av Elavtalet. Helen säljer alltså inte den el som en Andel producerar till Kunden, utan den kalkylerade elmängd som Andelen producerar dras av från den räkning som sänds till Kunden på grundval av Elavtalet, så att det från den el som Kunden förbrukat under en månad dras av den elmängd som Andelen eller Andelarna producerat under samma månad.

Om Kundens elförbrukning till exempel i juni är 300 kWh och Andelens eller Andelarnas kalkylerade produktion av vindkraftsel i juni är 30 kWh, faktureras Kunden för 270 kWh el.

Om Andelen eller Andelarna producerar mer el under en månad än Kunden förbrukar under månaden i fråga, dras i enlighet med vad som ovan konstaterats denna överskjutande andel av från Kundens elräkning en senare månad då Kundens elförbrukning överstiger den kalkylerade elmängd som Andelen eller Andelarna producerar.

Den el som vindparken producerar är certifierad med ursprungsgarantier. En enskild Andels beräknade årsproduktion är 310 kWh. Kunden är emellertid medveten om och godkänner att Andelens faktiska produktion varierar med väderförhållandena och även annars är beroende av exempelvis underhållsåtgärder på Vindkraftverket eller andra skäl som inte beror på Helen. Helen garanterar inte att Andelen producerar en viss mängd el under ett år.

6. Avtalspris

För varje Andel betalar Kunden för en Avtalsperiod det Avtalspris som vid var tid gäller då Avtalet ingås, eller Avtalspriset för varje Andel enligt den prislista som gäller när en ny Avtalsperiod börjar, i enlighet med vad som avtalats i punkt 5. Om inte något annat specificerats anges Avtalspriset utan mervärdesskatt. Helen har rätt att på Avtalspriset lägga indirekta skatter och andra avgifter som påförts av lag och myndighet. Helen bekräftar Avtalspriset för varje andel i en Avtalsbekräftelse som sänds till Kunden eller annars skriftligen.

7. Fakturering och betalningsvillkor

Helen har rätt att sända Kunden en räkning på Avtalspriset efter att Avtalet trätt i kraft och efter att en ny Avtalsperiod börjat. Kundens skyldighet är att betala räkningen på förfallodagen. Om inte något annat anges i räkningen är betalningsvillkoret 14 dagar netto räknat från räkningens datum. Om Kunden inte betalar räkningen senast på förfallodagen har Helen rätt att ta ut dröjsmålsränta av Kunden. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. För sändning av en betalningspåminnelse kan en skälig påminnelseavgift enligt Helens tjänsteprislista tas ut av Kunden.

För tydlighetens skull konstateras dock att Kunden är skyldig att betala Avtalspriset i räkningen för Kundens Elavtal och Helen är skyldigt att kalkylmässigt kreditera den el som Andelen producerat i enlighet med Avtalet först efter att Vindparken har börjat producera el i kommersiellt syfte.

8. Ändring av avtalsvillkoren

Helen har rätt att ändra Avtalspriset och avtalsvillkoren i enlighet med Helens elförsäljningsvillkor som nämns i punkt 10 samt även när en särskild orsak till ändringen föreligger:

  • till följd av att förhållandena väsentligt förändrats;
  • på grund av att föråldrade avtals- eller prissättningssystem moderniserats eller
  • för att nödvändiga energisparande åtgärder ska kunna vidtas.

Helen ska sända Kunden ett meddelande om hur och när Avtalspriset eller andra avtalsvillkor ändras och om grunden för ändringen. I meddelandet ska det också uppges om Kunden har rätt att säga upp Avtalet på grund av ändringen. Om grunden är någon annan än ändrad lagstiftning eller ett myndighetsbeslut, träder ändringen i kraft tidigast två veckor efter det att meddelandet sänts. Meddelandet sänds till den adress som Kunden har uppgett, och kan till exempel ingå i en räkning som sänds till Kunden. De nya uppdaterade villkoren ersätter de villkor som gällde tidigare.

9. Skadestånd och ansvarsbegränsning

Helen är inte skyldigt att ersätta Kunden för indirekta eller medelbara skador så som minskad eller förlorad omsättning eller rörelsevinst, utebliven inkomst eller nytta och inte heller för någon annan indirekt eller medelbar skada som är svår att förutse, om inte något annat följer av tvingande lagstiftning.

10. Övriga avtalsvillkor

Kunden har inte rätt att överföra Avtalet eller rättigheter eller skyldigheter som grundar sig på Avtalet på tredje man utan att Helen har gett skriftligt samtycke till det på förhand.

Helen har rätt att överföra Avtalet på ett bolag som nu eller i framtiden ingår i Helenkoncernen, eller på det övertagande bolaget i samband med överföring eller försäljning av affärsverksamhet. Helen har också rätt att överföra sina fordringar enligt Avtalet på tredje man.

Till den del inte något annat har avtalats i dessa avtalsvillkor, tillämpas på Avtalet även Helens vid var tid gällande elförsäljningsvillkor i tillämpliga delar, med undantag för villkoren som gäller fysisk försäljning och leverans av el.

11. Ångerrätt enligt konsumentskyddslagen

En Konsument har rätt att utan att ange orsak ångra ett Avtal som han ingått elektroniskt som distansförsäljning. Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter den dag då Avtalet ingicks. För att utöva ångerrätten ska Kunden skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att ångra Avtalet (till exempel genom att skicka ett brev via post eller e-post).

Kunden kan också använda den ångerblankett som finns i slutet av dessa avtalsvillkor, men måste inte använda den. För att ångerrätten ska utövas i tid räcker det med att Kunden sänder in sitt meddelande om att han tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Avtalet hävs efter att Helen har behandlat meddelandet om frånträde.

12. Kunduppgifter och dataskydd

Helen är personuppgiftsansvarig för Personuppgifter som samlats in av Kunden i anslutning till kundrelationen och skötseln av den (till exempel personuppgifter som ingår i Kundens kontaktinformation). Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddslagstiftningen och Helens beskrivning av behandlingen av personuppgifter. Beskrivningen finns på Helens webbplats på adressen: www.helen.fi/behandlingavpersonuppgifter