Prissättningen av jordvärme

På den här sidan hittar du information om faktorer som påverkar jordvärmelösningens pris samt om olika sätt att skaffa sig jordvärme. Du kan skaffa dig jordvärme så att bostadsbolaget antingen köper jordvärmelösningen eller beställer den som månadsprissatt tjänst utan lånebörda, med eller utan värmeåtervinning. Värmeåtervinning i samband med jordvärmelösningen effektiviserar utnyttjandet av fastighetens energiflöden och gör att man klarar sig med färre energibrunnar, vilket minskar borrningskostnaderna.

Faktorer som påverkar jordvärmelösningens pris

  • Planeringen av jordvärmelösningen, den valda utrustningen och jordvärmefältet

Jordvärmelösningar planeras alltid utifrån varje bostadsbolags individuella egenskaper. Det som mest påverkar totalpriset för lösningen är entreprenaden och antalet energibrunnar samt vilken anläggning som väljs – antingen traditionell jordvärme eller jordvärme med värmeåtervinning, beroende på bostadsbolaget. Värmeåtervinning som en del av jordvärmelösningen gör att man klarar sig med färre energibrunnar, vilket minskar borrningskostnaderna och ger möjlighet att utnyttja fastighetens energiflöden effektivt.

Totalpriset påverkas också av om bostadsbolagets elanslutning måste förstoras samt av ändringar i huvud- och gruppcentralerna. Anläggningarna kan också kräva omändringar i utrymmena, och kostnaderna för detta beaktas i totalpriset.

  • Jordvärmelösningens driftskostnader

Jordvärmeanläggningen behöver el för att fungera, och detta beaktas i den livscykelkalkyl som görs upp för bostadsbolaget. Tumregeln är att en jordvärmelösning avger tre enheter värme för varje enhet el den förbrukar. Från Helen får bostadsbolaget vid behov ett elavtal för hela fastigheten som är lämpligt med tanke på jordvärmelösningen, och där det ökade elbehovet redan har beaktats.

  • Fjärrövervakning av jordvärmelösningen samt årsservice

Det lönar sig att övervaka jordvärmelösningens funktion på distans. Då upptäcker man eventuella driftsstörningar och kan åtgärda dem innan de påverkar de besparingar som jordvärmelösningen är tänkt att ge. Det är också viktigt att kontrollera anläggningens skick och funktion varje år, t.ex. i samband med årsservice. Av en bedömning som görs av ett proffs framgår också vilka underhållsåtgärder som behövs i framtiden. På så sätt tar man väl hand om anläggningens livscykel.

Helen ger omfattande garanti på sina jordvärmesystem och rätt underhållna är anläggningarna i systemet mycket långlivade. Genom övervaknings- och servicesskyddet säkerställer bostadsbolaget att Helens proffs sköter om systemets funktion 24/7 och utför regelbunden årsservice på anläggningen. Bostadsbolaget får också en årlig rapport, med vars hjälp de centrala fördelarna med jordvärmesystemet kan presenteras t.ex. vid styrelsens möten.

Två sätt för bostadsbolag att skaffa sig en jordvärmelösning

Bostadsbolaget kan besluta om de köper en egen jordvärmelösning via Helen eller väljer en månadsprissatt tjänst utan egen investering. Lösningarna kan göras effektivare genom ett värmeåtervinningssystem som förbättrar energieffektiviteten, beroende på bostadsbolagets behov.

Egen jordvärme

Du får ett eget jordvärmesystem som är skräddarsytt för bostadsbolaget och som genast är klart att ta i bruk. Du får klar och tydlig information om totalkostnaderna, de olika projektetapperna och tidsschemat – Helen ser till att projektet genomförs smidigt. Ett rätt dimensionerat och högklassigt utfört system tjänar in sig och ger bostadsbolaget betydande besparingar. Vi rekommenderar övervaknings- och serviceskydd som tilläggstjänst.

Jordvärme som tjänst

En miljövänlig och prisstabil värmeprodukt utan investering från bostadsbolagets sida. Bostadsbolaget får ett jordvärmesystem vars funktion vi sköter om. Förutsägbara kostnader underlättar bostadsbolagets budgetering, och inga överraskande reparationskostnader uppkommer. Efter avtalsperioden (20 år) kan bostadsbolaget välja om det vill fortsätta med den bekymmersfria tjänsten eller lösa in systemet till priset av en månads serviceavgift.

  Egen jordvärme Jordvärme som tjänst
Bostadsbolagets investering x  
Inkluderar planering, anläggningar och genomförande som nyckelfärdig leverans x x
Bostadsbolaget kan utnyttja jordkyla x x
Värmeåtervinning kan anslutas till lösningen
x x
Minskar bostadsbolagets utsläpp x x
Kan genomföras i samband med en energirenovering x x
Helen ansvarar för anläggningen   x
Fjärrövervakning av systemet, optimering och regelbunden årsservice För bostadsbolag rekommenderas övervaknings- och serviceskydd x
Täcker alla reparationer och felsituationer   x

Intresserad? Be oss ta kontakt

Ta kontakt

För mer information