Avtalsvillkor - Finland-El

Försäljningspriset på el är fast under hela avtalsperioden.

Avtalet träder i kraft det datum nätinnehavaren meddelat Helen, dock:

  • Om det är fråga om ett nytt avtal eller flyttning inom Helsingfors, Esbo eller Carunas nätområde, kan ditt elavtal börja samma dag utan kostnad. Avtalet kan börja utan kostnad överallt i Finland senast inom två vardagar efter beställning. I övriga delar av landet varierar det tidigaste startdatumet och den eventuella inkopplingsavgiften beroende på det lokala nätbolaget.
  • Om det är fråga om försäljarbyte eller byte av avtalstyp kan avtalet börja tidigast en månad efter beställning. Om kunden har ett ikraftvarande tidsbundet avtal som hindrar att avtalet träder i kraft den önskade dagen, flyttas det nya avtalets startdatum till den tidpunkt då det nuvarande tidsbundna avtalet går ut. 

När beställningen har trätt i kraft skickas ett e-postmeddelande om saken till kunden. 

Efter avtalsperiodens utgång fortsätter avtalet som ett tillsvidareavtal enligt vid varje tidpunkt gällande offentliga prislista sålunda att uppsägningstiden är 14 dagar från kundens sida och 30 dagar från säljarens sida. Om förbrukningsplatsen byts ut under fastprisperioden, till exempel på grund av att kunden flyttar, överenskoms om överföring av avtalet till kundens nya adress. 

På avtalet tillämpas vid varje tidpunkt gällande elförsäljningsvillkor och Helens allmänna prislistor. Priserna inkluderar moms. Eventuella förändringar och höjningar av skatter och avgifter av skattenatur läggs på elförsäljningspriserna enligt den inverkan de har.

Elen i avtalet är avsedd för fast boende och fritidsbostäder med högst 63 A huvudsäkring. 

Elöverföring och mätning 

Med fullmakt från kunden säger Helen upp det nuvarande elavtalet och tecknar vid behov ett nytt nätavtal i kundens namn. Nätinnehavaren ansvarar för elöverföringen. Nätinnehavaren fakturerar kunden för elöverföringen enligt sin prislista. Nätinnehavaren ansvarar och fakturerar för mätningen.

Leveransvillkor  

Dessa villkor och Helens elförsäljningsvillkor

Ångerrätt enligt konsumentskyddslagen

Enligt konsumentskyddslagen har kunden rätt att ångra avtalet inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

För att utöva ångerrätten ska kunden skicka oss ett klart och tydligt meddelande (med namn, förbrukningsplatsens adress, förbrukningsplatsens nummer och, om det gäller i det aktuella fallet, telefonnummer och e-postadress) om sitt beslut att frånträda avtalet (till exempel ett brev avsänt per post eller e-post).

Kunden kan också använda ångerblanketten, men måste inte använda den. För att hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att kunden sänder in sitt meddelande om att han eller hon tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. 

Verkan av utövad ångerrätt

När vi har tagit emot meddelandet om frånträde upphör avtalet att gälla. Om det är fråga om en flyttning och avtalet på kundens uttryckliga begäran ingås med början inom mindre än 14 dagar (alltså före ångerfristens utgång), är kunden skyldig att betala avtalsenligt pris för den el som förbrukats innan meddelandet om frånträde lämnades. 

Kunduppgifter och dataskydd

Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Läs mer om behandlingen av personuppgifter helen.fi/personuppgifter.

ÅNGERBLANKETT (Förmånspris för förhandsbeställare)  

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet.)  

  

Mottagare:                    Helen  

                                     Kampgränden 2  

                                     00090 HELEN  

 

Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt elavtal avseende följande tjänst:  

  

Beställdes den * __________________________________________________________________

Kundens namn * _______________________________________________________________  

Förbrukningsplatsens gatuadress * ___________________________________________________  

Förbrukningsplatsens postadress * ___________________________________________________  

Förbrukningsplatsens nummer * ___________________________________________________  

Telefonnummer _______________________________________________________________  

E-postadress _____________________________________________________________  

* Måste fyllas i  

  

  

___________________________________________________________________________  

Datum och Ort  

  

  

___________________________________________________________________________  

Kundens underskrift (och namnförtydligande)