Sök aktuella artiklar

Helen och Equinix värmer i framtiden allt fler Helsingforshem med spillvärme från datacentraler

Företagen utvidgar sitt samarbete i världsklass genom att tillvarata spillvärme från datacentraler i Viksbacka och Södervik och använda den för att värma bostäder i Helsingfors.

29.06.2022

Helen bygger ut sin solenergiproduktion i rask takt – den första solparken i industriell skala byggs i Nurmijärvi i sommar

Vi vill vara föregångare i energiomvälvningen och svara på det allt mer elberoende samhällets behov av energisjälvförsörjning genom utsläppsfri energiproduktion. Solparker, som än så länge är sällsynta i Finland, kommer att vara en viktig komponent i elproduktionsmixen. Helens första solpark byggs i sommar i Nurmijärvi, men fler motsvarande projekt är under planering redan inom en nära framtid.

28.06.2022

Helens projekt med värmeutvinning ur havsvatten går vidare till upphandling av en allianspartner för havsvattensystemets utvecklings- och genomförandefaser

Helen har inlett en offentlig upphandling gällande valet av allianspartner för havsvattensystemet. Upphandlingens syfte är att hitta en byggpartner i världsklass, med vilken man ingår en allians för att utveckla och genomföra havsvattensystemets del av projektet till helt färdigt skede. Alliansen för havsvattensystemet är tänkt att bestå av Helen och den byggare man söker genom upphandlingen..

19.04.2022

Suomen Hyötytuulis nya vindpark ger Helen mer vindkraftsproducerad el

Helens vindkraftsproducerade el ökar ytterligare efter att Suomen Hyötytuuli Oy fattade ett investeringsbeslut om att bygga Oosinselkä vindpark i Björneborg och dess grannkommun Euraåminne. Helens helägda dotterbolag Oy Mankala Ab är en av delägarna i Hyötytuuli och Mankalas andel av Oosinselkä vindpark är 25 procent.

19.04.2022

Helen frigör sig från ryska bränslen

Helen frigör sig från ryska bränslen som en följd av kriget i Ukraina. Vi beslutade i början av mars att tills vidare köpa stenkol från andra länder än Ryssland. 

12.04.2022

Preliminär förläggning vald för jordkabel på 400 kilovolt att byggas i Helsingfors

Finlands stamnätsbolag Fingrid Abp och dess samarbetspartners planerar en ny underjordisk kabelförbindelse på 400 kilovolt i Helsingfors. Man har tagit fram en preliminär rutt för jordkabeln från Västersundoms kraftcentral i Vanda till Viksstrandens energikvarter i Helsingfors. Under våren och sommaren utförs terrängundersökningar längs sträckan. Med hjälp av dem planerar man kabelns exakta placering och kommande bygge.

11.04.2022

Helen bygger framtidens energiplattform och skapar en digital tvilling till fjärrvärmenätet tillsammans med Gradyent

Att få mer information i realtid om värmenätets funktion är ett led i övergången till decentraliserad energiproduktion.

07.04.2022

Kvarnbäckens issportcenter fungerar som fjärrvärmekälla – spillvärme tas tillvara och värmer helsingforsarnas hem Myllypuron jääurheilukeskus Oy har ingått ett intentionsavtal med Helen Ab. De övriga projektpartnerna Caverion och YIT har varit med i proj

Myllypuron jääurheilukeskus Oy har ingått ett intentionsavtal med Helen Ab. De övriga projektpartnerna Caverion och YIT har varit med i projektplaneringen sedan 2019. Ändamålsenligt utnyttjande av spillvärme och hållbar miljö- och byggnadsplanering spelar en viktig roll i projektet. I bästa fall är issportcentret inte längre bara klimatneutralt, utan skapar också ett så kallat ekologiskt handavtryck genom att producera energi även för den omgivande stadsstrukturen.

18.03.2022

Bokslutskommuniké 1.1 - 31.12.2021: Ett år av betydande förändringar på vägen mot klimatneutralitet medan krävande marknadsförhållanden tyngde resultatet

Under 2021 fattade Helen betydande beslut och avancerade i enlighet med sin strategi genom att särskilt investera i klimatneutral energiproduktion i Helsingfors och i särproduktion av el med vindkraft.

04.03.2022

För mer information


Kundtidningen Helen

Kundtidningen Helen är avsedd för hushållskunder och utkommer fyra gånger per år.


Avbrott och byggarbetsplatser

På Helen utvecklar vi fjärrvärme- och fjärrkylenätet fortlöpande.


det enklaste sättet att skaffa solpaneler

Det är inte bara din elräkning som minskar utan också ditt klimatavtryck, eftersom solenergin är förnybar och klimatneutral.