Aktuellt

Kraftledningsförbindelse i östra Helsingfors

Nätbolagen i huvudstadsregionen och Fingrid Abp planerar tillsammans en förstärkning av elnätet i östra Helsingfors. Elnätet måste förbättras eftersom el- och värmeförbrukningen i området beräknas öka märkbart. 

Vi förstärker eldistributionen i östra huvudstadsregionen

Vi förstärker nätet genom att bygga en 400 kV (kilovolt) kraftledning som förenar Nordsjö B-kraftverk med Västersundom i Vanda. Avsikten är att bygga om Helen Elnät Ab:s nuvarande 110 kV kraftledning till 400 kV. Vi utreder också alternativet att lägga den sex kilometer långa förbindelsen som jordkabel.

Förstärkningen av nätet gör det möjligt att senare bygga ut elstationerna i östra huvudstadsregionen.

Miljökonsekvensbedömningen är klar

I konsekvensbeskrivningen för projektet beskrivs byggandet av de olika alternativen, de viktigaste konsekvenserna för människorna, naturen och markanvändningen samt hur de skadligaste konsekvenserna kan mildras.

Enligt konsekvensbeskrivningen påverkas bl.a. kulturlandskapet i Västerkulla i viss mån negativt av att luftledningens stolpar blir högre än i dag.

Byggandet av kabelalternativet bedöms orsaka måttlig olägenhet för trafiken och jordbruket. Enligt bedömningen påverkas naturen mindre av en luftledning än av en jordkabel, eftersom byggandet huvudsakligen sker i det nuvarande ledningsområdet. I kabelalternativet breddas ledningsområdet en aning och dessutom behövs ett 12 - 17 meter brett tillfälligt arbetsområde. Kabelalternativet beräknas också bli över 10 gånger dyrare än motsvarande luftledning. Enligt tidsplanen ska projektet genomföras kring år 2015.

Mer information om MKB-förfarandet och kraftledningsprojektet finns på Fingrid Abp:s och Helsingfors Energis webbplatser samt på miljöförvaltningens MKB-sidor och Nylands miljöcentrals projektsidor.

Sammandrag

Mer information:

Fingrid Abp, äldre expert Hannu Ylönen, tfn 030 395 5259
Helen Elnät Ab, enhetens chef Markku Hyvärinen, tfn 09 617 2418
Vanda Energi Elnät Ab, utvecklingschef Kari Vehmainen, tfn 09 829 0314

Projektet genomförs av:

De lokala nätinnehavarna Helen Elnät Ab och Vanda Energi Elnät Ab samt Fingrid Abp, som ansvarar för utvecklingen av stamnätet.

Dela: