Sök aktuella artiklar

I år övergick man i alla Kojamos fastigheter till Helens vattenkraftscertifierade el

I år övergick man i alla Kojamos fastigheter till Helens vattenkraftscertifierade el

Kojamo minskar sitt klimatavtryck med vattenkraftscertifierad fastighetsel

01.10.2019

Energiavgiften för fjärrvärme sjunker, flödesavgiften stiger

Energiavgiften för fjärrvärme sjunker, flödesavgiften stiger

Energiavgiften för fjärrvärme för höstperioden sjunker med 7,8 % jämfört med motsvarande period för ett år sedan medan flödesavgiften stiger med 6,7 % räknat från 1.10.2019. Förändringen sänker totalpriset på fjärrvärme med i medeltal 4,2 %.

30.08.2019

Solkraftverket i Messukeskus öppnas – bygget av en utvidgningsdel på Messukeskus tak började genast

Solkraftverket i Messukeskus öppnas – bygget av en utvidgningsdel på Messukeskus tak började genast

Messukeskus, Mässcentrum Helsingfors och Helen Oy öppnar ett av de största solkraftverken på halltaken i Messukeskus. Solkraftverket tas i drift i skiftet av augusti–september 2019. Samtidigt startar bygget av en utvidgningsdel.

28.08.2019

Delårsöversikt för Helenkonsernen januari-juni 2019

Delårsöversikt för Helenkonsernen januari-juni 2019

Helens goda resultatutveckling, starka balansräkning och finansiella ställning ger möjlighet att utveckla lösningar för den nya energieran samt tillväxtmöjligheter.

02.08.2019

Spillvärme från Sköldvik skulle kunna täcka omkring en fjärdedel av huvudstadsregionens fjärrvärmebehov

Spillvärme från Sköldvik skulle kunna täcka omkring en fjärdedel av huvudstadsregionens fjärrvärmebehov

Vid Nestes och Borealis Polymers produktionsanläggningar i Sköldvik uppkommer betydande mängder lågtempererad spillvärme, som hittills inte har kunnat förädlas för nyttiga ändamål.

18.06.2019

Finlands första byggplatscyklist trampar på

Finlands första byggplatscyklist trampar på

I början av året annonserade Helen och Helen Elnät efter en byggplatscyklist för att utveckla och förbättra trafikarrangemangen och dialogen i samband med byggnadsarbeten i fjärrvärme- och elnätet. Till jobbet valdes Aleksi Pippuri, som studerar maskin- och byggnadsteknik. Nu har han börjat sitt arbete med att utveckla trafikarrangemangen vid byggarbetsplatser.

06.06.2019

Stadsraffinaderi utvecklas i Nordsjö

Stadsraffinaderi utvecklas i Nordsjö

Helen, Lassila & Tikanoja och VTT har som mål att utnyttja material och energi i enlighet med tanken om cirkulär ekonomi. Stadsraffinaderiet ska förädla produkter med hög förädlingsgrad av biomassa och material som är svåra att återvinna. På så sätt blir stadens materialkretslopp effektivare. Stadsraffinaderiet är ett steg från slit-och-släng-kultur mot kretsloppssamhälle, vilket behövs i kampen mot klimatförändringen.

03.06.2019

Sohvi Salmelin blir Helens marknadsförings- och kommunikationsdirektör

Sohvi Salmelin blir Helens marknadsförings- och kommunikationsdirektör

Ekonomie magister Sohvi Salmelin har utnämnts till marknadsförings- och kommunikationsdirektör samt medlem av den utvidgade ledningsgruppen hos Helen. Hon ansvarar för ledningen av Helens marknadsföring, kommunikation och kundupplevelse.

27.05.2019

Virtuellt batteri ger full nytta av solpanelerna

Virtuellt batteri ger full nytta av solpanelerna

Helen erbjuder köpare av solpaneler den nya tjänsten Virtuellt batteri. Tjänsten är ett steg mot renare energiproduktion av ett nytt slag, där också Helens kunder deltar.

22.05.2019

Elleveransvillkoren förnyas

Elleveransvillkoren förnyas

Helen börjar från och med 1.7.2019 tillämpa de förnyade allmänna elleveransvillkoren (ELV2019) som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf.

14.05.2019

För mer information


Kundtidningen Helen

Kundtidningen Helen är avsedd för hushållskunder och utkommer fyra gånger per år.


Avbrott och byggarbetsplatser

På Helen utvecklar vi fjärrvärme- och fjärrkylenätet fortlöpande.