Avtalsvillkor och registrar

Helen Abs marknadsföringsregister

Registeransvarig

Helen Ab
Postadress: 00090 Helen
Tfn: 09 6171
FO-nummer 2630573-4

Registrets namn

Helen Abs marknadsföringsregister och Helen ABs tillfällig marknadsföringsregister.

Grund för förande av registret

19 § i personuppgiftslagen

Registrets ändamål

Personuppgifterna används i enlighet med 19 § i personuppgiftslagen för Helen Abs direktreklam, distansförsäljning, e-postmarknadsföring eller annan direktmarknadsföring, SMS-enkäter eller andra kundenkäter eller för andra med dessa jämförbara åtgärder.

Direktmarknadsförings- och distansförsäljningspartners som agerar på uppdrag av Helen Ab har rätt att behandla uppgifterna i Helen Abs marknadsföringsregister i enlighet med 8 § 1 mom. 7 punkten i personuppgiftslagen.

Innehåll i registret

Följande uppgifter samlas i registret:

  • namn
  • ålder eller födelseår
  • kön
  • modersmål
  • telefonnummer
  • e-postadress och andra adressuppgifter
  • direktmarknadsföringstillstånd och -förbud som kunden meddelat samt en identifikationsuppgift för den registrerade
  • uppgifter som hänför sig till kategoriseringen av kunden

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifterna samlas in från den registrerade själv bl.a. när han deltar i Helen Abs tävlingar, evenemang, lotterier och annan därmed jämförbar interaktion. Personuppgifterna kan även samlas in och uppdateras från Helen Abs kundregister, Befolkningsdatasystemet, Suomen Asiakastietos register, telefonbolagens telefonkatalogsregister, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointtiliittos förbudsregister,  andra myndigheter och företag som erbjuder personuppgiftstjänster och från allmänt tillgängliga internetkällor.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter från Helen Abs marknadsföringsregister lämnas inte ut till utomstående. Uppgifter kan lämnas ut i enlighet med registrets användningssyfte till Helen Abs samarbetspartners, dotterbolag, tjänsteleverantörer eller underleverantörer. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter på det sätt som gällande lagstiftning förutsätter. En del av de servrar som används vid administrationen av kunduppgifterna kan vara belägna utanför EU eller EES.

Principerna för skydd av registret

Uppgifterna i marknadsföringsregistret samlas i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra tekniska metoder. Åtkomsträtt till uppgifterna har endast Helen Abs anställda eller aktörer som Helen Ab bemyndigat och som behöver uppgifterna i sitt arbete. Helen Ab förutsätter att företagets personal och samarbetspartners förbinder sig att hemlighålla kunduppgifterna. De har användarnamn och lösenord till registret.

Rätt till insyn, förbudsrätt och rätt att få uppgifter rättade

Enligt 26 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att kontrollera uppgifterna om honom och yrka på rättelse av felaktiga uppgifter i registret. Den registrerade har också rätt att förbjuda Helen Ab att behandla uppgifter om honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

Begäran om insyn och rättelse samt meddelande om användning av förbudsrätt ska skickas skriftligen och undertecknad till Helen Ab, Kundtjänsten, Kampgränden 2, 00090 Helen eller till asiakaspalvelu@helen.fi.

16.2.2017

Dela: