Kundtjänst för hem

Helen Abs kundregister

Registeransvarig

Helen Ab
Postadress: 00090 Helen
Tfn: 09 6171
FO-nummer 2630573-4

Registrets namn

Helen Abs kundregister

Grund för förande av registret

8 § 1 mom. 1, 2, 5, 6 och 7 punkten i personuppgiftslagen.

Registrets ändamål

Personuppgifterna för Helen Abs nuvarande och tidigare kunder används i enlighet med personuppgiftslagen för att:

 • sköta och utveckla kundrelationen mellan Helen Ab och dess kunder
 • underhålla, erbjuda, utveckla och leverera Helen Abs produkter och tjänster samt sköta Helen Abs interna och externa uppgifter i samband med produkterna och tjänsterna
 • marknadsföra produkterna och tjänsterna och sälja dem på distans
 • övervaka och driva in betalningar
 • telefoninspelningar i registret används för att fastställa samtalsinnehåll, vid utbildning av kundtjänstpersonalen och för undersökningar av servicenivån
 • för profilering i enlighet med gällande lagstiftning eller kundens samtycke.

Innehåll i registret

Följande uppgifter samlas i registret:

 • namn
 • ålder eller födelseår
 • personbeteckning
 • kön
 • modersmål
 • kontaktuppgifter så som telefonnummer, e-postadress och övriga adressuppgifter
 • direktmarknadsföringstillstånd och -förbud som kunden meddelat samt en identifikationsuppgift för den registrerade
 • uppgifter som hänför sig till kategoriseringen av kunden
 • telefonsamtal som spelas in mellan kunderna och Helen Abs kundtjänst
 • uppgifter som hänför sig till kundens användning av tjänster
 • uppgifter som hänför sig till kundens betalningsbeteende
 • uppgifter om energiförbrukningsplatsen
 • uppgifter om apparaterna på förbrukningsplatsen
 • uppgifter om energiförbrukningen

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna erhålls regelmässigt av den registrerade själv. Registret uppdateras med uppgifter som erhållits från kunderna i samband med offertförfrågningar, beställningar, avtal eller andra kontakter kring ärendet samt med energiförbrukningsuppgifter från energimätarna som installerats på kundens förbrukningsplatser.

Uppgifterna i registret kan även uppdateras från externa informationskällor så som Suomen Asiakastieto Oy:s register.

Alla kundsamtal till Helen Ab kan spelas in.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter från Helen Abs kundregister lämnas i regel inte ut till utomstående. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter på det sätt som förutsätts i gällande lagstiftning. 

Uppgifter kan översändas i enlighet med registrets användningssyfte till Helen Ab:s samarbetspartners, dotterbolag, tjänsteleverantörer eller underleverantörer. Telefoninspelningar kan översändas till ett forskningsinstitut för bedömning av kundservicens kvalitet. Då måste forskningsinstitutet förbinda sig att antingen återlämna eller förstöra inspelningarna omedelbart efter att undersökningen slutförts.

Uppgifter i registret kan översändas till stater utanför Europeiska Unionens medlemsstaters territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det är nödvändigt för ändamålen med den ovan nämnda behandlingen av personuppgifter eller för det tekniska genomförandet av behandlingen av uppgifterna. Vid översändandet av uppgifter följs härvid kraven i personuppgiftslagen.

Principerna för skydd av registret

Uppgifterna i kundregistret samlas i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra tekniska metoder. Åtkomsträtt till uppgifterna har endast Helen Abs anställda eller aktörer som Helen Ab bemyndigat och som behöver uppgifterna i sitt arbete. Helen Ab förutsätter att företagets personal och samarbetspartners förbinder sig att hemlighålla kunduppgifterna. De har användarnamn och lösenord till registret.

Rätt till insyn, förbudsrätt och rätt att få uppgifter rättade

Enligt 26 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att kontrollera uppgifterna om honom och yrka på rättelse av felaktiga uppgifter i registret. Den registrerade har också rätt att förbjuda Helen Ab att behandla uppgifter om honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

Begäran om insyn och rättelse samt meddelande om användning av förbudsrätt ska skickas skriftligen och undertecknad till Helen Ab, Kundtjänsten, Kampgränden 2, 00090 Helen eller till asiakaspalvelu@helen.fi. Begäran om insyn kan också göras personligen hos den registeransvarige. Den registeransvarige får uppbära en skälig ersättning för lämnande av information, om den registrerade utnyttjar sin rätt till insyn fler än en gång per år.

10.10.2016

Dela: