Energiproduktion

De specifika utsläppen från energin

Specifikt utsläpp, det vill säga utsläppskoefficienten, anger mängden utsläpp per producerad enhet energi.

Specifika utsläpp av koldioxid från den energi Helen sålt under 2016:

  • El: 198 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,2 mg/kWh.
  • Värme: 163 g/kWh.
  • Kyla: 68 g/kWh.

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år och uppgifterna om el och kyla i juli.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter. Ursprungsgarantierna för förnybar energi samt övriga separata produkter inverkar på de specifika utsläppen av koldioxid från enskilda produkter.

Specifika utsläpp av koldioxid

År Värme (g/kWh) El (g/kWh) Kyla (g/kWh)
2016 163 198  68 
2015 92 191  62
2014 96 216  68
2013 108 217  59
2012 107 209  62
2011 98 83  -
2010 113 128  -
2009 96 126  -
2008 53 103  -
2007 111 260  -
2006 138 260  -
2005 82 222  -

Beräkningsgrunder

De specifika koldioxidutsläppen har beräknats per såld energimängd till kunden, vilket innebär att produktions- och överföringsförluster har beaktats vid beräkningen.

De specifika utsläppen från värme och kyla har beräknats enligt primärenergimetoden (SFS-EN-15316-4-5).

I fråga om el som köpts på elbörsen baserar sig de specifika utsläppen från el på Energimyndighetens kalkyl, där ursprungsgaranterade förnybara energikällor som sålts beaktas separat för att undvika dubbelräkning.

Varudeklaration

Varudeklarationen för energi berättar hur mycket den el, värme och kyla som Helen producerar och överför belastar miljön. Belastningen beräknas genom att dividera utsläppen från våra kraftverk och kraftverksandelar med den totala sålda energin. Vid beräkningen av den producerade energimängden har produktions- och överföringsförlusterna beaktats.

Utsläppsslag/år20162015201420131990
Koldioxid g/kWh  250 230 240 250 400
Kväveoxider mg/kWh  280 280 320 300 1470
Svaveldioxid mg/kWh 220 130 160 180 1520
Partiklar mg/kWh 10 6 10 10

200

Dela: