Energiproduktion

Kraftverken

Vi producerar värme, el och kyla i kraftverk och värmecentraler runt om i Helsingfors. Läs om våra kraftverk och deras produktionseffekter.

Vuosaaren voimalaitokset

Kraftverken i Nordsjö

En stor del av den el och fjärrvärme Helsingfors behöver produceras i kombikraftverken i Nordsjö. Tack vare kombitekniken har kraftverken en verkningsgrad på upp till 93 %. Kraftverken använder naturgas som bränsle.

Läs mer

Hanaholmens kraftverk

Hanaholmens kraftverk drivs med stenkol och förnybar träpellets. Under de senaste åren har vi förbättrat rökgasreningen och förbränningstekniken vid kraftverket.

Läs mer

Hanasaaren voimalaitos

Sundholmens kraftverk

Sundholmens kraftverk

Sundholmens kraftverk producerar el och värme av stenkol och träpellets. För att öka användningen av förnybar energi byggdes ett system för mottagning, lagring och inmatning av träpellets vid kraftverket.

Läs mer

Värmecentralerna

Värmecentralerna som finns runt om i Helsingfors ser till att värmen räcker till vid kallt väder, men även vid störningar och planerade driftsstopp i kraftverken.

Läs mer

Värmecentralerna

Värmepumpsanläggning

Katri Valas fjärrävrme- och fjärrkylaverk

Koldioxidutsläppen från världens största värmepumpsanläggning som producerar värme och kyla är över 80 % mindre jämfört med exempelvis separat värmeproduktion med tjock eldningsolja.

Läs mer

 Esplanadens fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning

Värmepumpsanläggningen som togs i bruk 2018 minskar Helens koldioxidutsläpp med cirka 20 000 ton per år.

Läs mer

Esplanadin lämpö- ja jäähdytyslaitos

Vattenkraftverk

Vattenkraftverken i Kymmene älv

Vattenkraftverken i Kymmene älv finns i Abborfors, Mankala, Klåsarö och Ediskoski.

Läs mer

Gammelstadens kraftverksmuseum

Gammelstadens vattenkraftverk är Helsingfors äldsta i bruk varande kraftverk. Sommartid är det öppet för museibesökare.

Läs mer

Gammelstadens kraftverksmuseum

Reservkraftverket på Källaren

Reservkraftverket på Skällaren

Reservkraftverket på Skällaren har till uppgift att säkerställa att elen räcker till i Finland, särskilt i Helsingfors. Kraftverket är i gång sällan och bara kortvarigt.

Läs mer

Söderviks solkraftverk


Söderviks solkraftverk i Helsingfors togs i drift våren 2015. På kraftverkets webbplats (på finska) kan du se produktionen av solel i realtid.

Söderviks solkraftverk

Stensböle solkraftverk

Stensböle solkraftverk

Solkraftverket, som var Finlands största när det stod färdigt, togs i drift i april 2016. Stensböle solkraftverk har en årsproduktion på cirka 700 megawattimmar, vilket motsvarar 350 tvårumslägenheters årsförbrukning. På kraftverkets webbplats (på finska) kan du se produktionen av solel i realtid.

Messukeskus solkraftverk

Kraftverkets 1 913 solpaneler installerades i december 2019 på Messukeskus. På kraftverkets webbplats (på finska) kan du se produktionen av solel i realtid.

Dela: