Kraftverken

Vi producerar värme, el och kyla i kraftverk och värmecentraler runt om i Helsingfors. Läs om våra kraftverk och deras produktionseffekter.

Vuosaaren voimalaitokset

Kraftverken i Nordsjö

En stor del av den el och fjärrvärme Helsingfors behöver produceras i kombikraftverken i Nordsjö. Tack vare kombitekniken har kraftverken en verkningsgrad på upp till 93 %. Kraftverken använder naturgas som bränsle.

Läs mer

Hanaholmens kraftverk

Hanaholmens kolkraftverk ska vara reservkraftverk vid uppvärmningssäsongen 2022–2023. Kraftverket läggs ner senast 1.4.2023.

Läs mer

Hanasaaren voimalaitos

Sundholmens kraftverk

Sundholmens kraftverk

Sundholmens kraftverk producerar el och värme av stenkol och träpellets. För att öka användningen av förnybar energi byggdes ett system för mottagning, lagring och inmatning av träpellets vid kraftverket.

Läs mer

Värmecentralerna

Värmecentralerna som finns runt om i Helsingfors ser till att värmen räcker till vid kallt väder, men även vid störningar och planerade driftsstopp i kraftverken.

Läs mer

Värmecentralerna

Värmepumpsanläggning

Katri Valas fjärrävrme- och fjärrkylaverk

Koldioxidutsläppen från världens största värmepumpsanläggning som producerar värme och kyla är över 80 % mindre jämfört med exempelvis separat värmeproduktion med tjock eldningsolja.

Läs mer

 Esplanadens fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning

Värmepumpsanläggningen som togs i bruk 2018 minskar Helens koldioxidutsläpp med cirka 20 000 ton per år.

Läs mer

Esplanadin lämpö- ja jäähdytyslaitos

Vattenkraftverk

Vattenkraftverken i Kymmene älv

Vattenkraftverken i Kymmene älv finns i Abborfors, Mankala, Klåsarö och Ediskoski.

Läs mer

Reservkraftverket på Skällaren

Reservkraftverket på Skällaren har till uppgift att säkerställa att elen räcker till i Finland, särskilt i Helsingfors. Kraftverket är i gång sällan och bara kortvarigt.

Läs mer

Reservkraftverket på Källaren

Stensböle solkraftverk

Stensböle solkraftverk

Solkraftverket, som var Finlands största när det stod färdigt, togs i drift i april 2016. Stensböle solkraftverk har en årsproduktion på cirka 700 megawattimmar, vilket motsvarar 350 tvårumslägenheters årsförbrukning. På kraftverkets webbplats (på finska) kan du se produktionen av solel i realtid.

Söderviks solkraftverk


Söderviks solkraftverk i Helsingfors togs i drift våren 2015. På kraftverkets webbplats (på finska) kan du se produktionen av solel i realtid.

Söderviks solkraftverk

Messukeskus solkraftverk

Kraftverkets 1 913 solpaneler installerades i december 2019 på Messukeskus. På kraftverkets webbplats (på finska) kan du se produktionen av solel i realtid.

För mer information


Energiatulevaisuus

Globaalin ilmastohaasteen ratkaisuun tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Esittelemme viisi ratkaisua, joilla uskomme ilmastoneutraalin energiatulevaisuuden toteutuvan.


Energiproduktion i Helsingfors

Vi producerar energi effektivt genom kraftvärmeproduktion och jämnar ut produktionen med hjälp av värme- och kyllager. Vi producerar solkraft i våra egna kraftverk, den övriga förnybara energin köper vi från andra delar av landet via intressebolag.


Energins ursprung 

Se vad elen, fjärrvärmen och fjärrkylan produceras med.


De specifika utsläppen från energin 

Vi anger utsläppen per producerad enhet energi.


Energikällor

Våra energikällor är stenkol, naturgas, kärnkraft, vattenkraft, spillvärme, havsvatten, träpellets, biogas, eldningsolja samt vindkraft och solenergi.


Kraftverken i Nordsjö


Hanaholmens kraftverk


Sundholmens kraftverk


Värmecentralerna


Katri Vala värmepumpsanläggning


Esplanadens värmepumpsanläggning


Vattenkraftverken i Kymmene älv


Reservkraftverket på Skällaren

Dela: