Hållbarhet

Vårt uppdrag är att fördomsfritt utveckla allt smartare och renare lösningar för att möta dagens och morgondagens energiutmaningar.

Vårt mål är att vara marknadens mest kundfokuserade aktör. Det här kräver hållbarhet. Hållbar verksamhet innebär för oss lönsam och effektiv verksamhet och ständig förbättring av den, med beaktande av intressenternas krav. Kunderna, stadsborna och övriga intressenter kräver av oss bland annat att energiproduktionen är pålitlig och konkurrenskraftig och att vi minskar utsläppen.

Klimatförändringen är en stor drivkraft och för att svara på utmaningarna i samband med den tar vi fram nya lösningar för ännu renare energiproduktion och hållbarare förbrukning. Hållbarheten börjar hos oss alla, utvecklas tillsammans med våra kunder och samarbetspartners och påverkar hela samhället.

Vastuullisuus Helenissä

Hållbarhetsledning

Hållbarhetspolicyn som grundar sig på lagstiftning och Global Compact-principerna styr oss att beakta hållbarheten när vi planerar, genomför och leder vår verksamhet. Vi beaktar hållbarheten vid planeringen, genomförandet och ledningen av vår affärsverksamhet. Hållbarhet är en framgångsfaktor för oss. Att vi är ett hållbart företag ökar hela vårt företags och våra produkters värde i kundernas, personalens och våra partners ögon.

Ledningen av företaget har som helhet varit lyckad under det exceptionella året och våra åtgärder för att motverka coronan har fungerat. Eftersom Helen är ett försörjningsberedskapsbolag iakttogs särskilda säkerhetsanvisningar i Helenkoncernen under coronaepidemin.

Ekologisk hållbarhet

Att minska miljöpåverkan är en viktig del av vår verksamhet. Hänsyn till miljön innebär för oss i synnerhet att bekämpa klimatförändringen, skydda luften, vattnet och marken, använda naturresurser effektivt och trygga den biologiska mångfalden. Vårt mål är en klimatneutral energiproduktion fram till 2035.

Ympäristövastuu Helenissä

Ihmiset

Social hållbarhet

Vår verksamhet påverkar många människor. Vi vill skapa och upprätthålla en öppen dialog med våra intressenter. Vi tar hänsyn till alla människor som påverkas av vår verksamhet och är en god granne till vår urbana miljö.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en grundförutsättning för vår verksamhet. Genom vår verksamhet skapar vi värde för våra kunder och för samhället samt för vår ägare Helsingfors stad.

Talous

Väsentliga hållbarhetsteman

År 2018 valde vi ut de hållbarhetsteman som är viktigast för Helen. Vi grundade vårt val på den påverkan som miljön och samhället utsätts för samt på intressenternas önskemål och förväntningar. Under 2020 har vi följt målen i ledningsgruppen och uppdaterat läget.

Tema Mål  Läget 2020
Klimatneutral energi  Vårt mål är ett klimatneutralt energisystem.  Helen satte som första energibolag i Finland upp ett vetenskapligt baserat mål (Science Based Target) för utsläppsminskningen. Utsläppsberäkningen kommer att basera sig på GHG-protokollet, vilket innebär att man förutom CO2-utsläppen även beaktar övriga växthusgaser, som beräknas ur ett livscykelperspektiv. I granskningen inkluderas förutom direkta skorstensutsläpp (scope 1) även indirekta utsläpp som uppstår vid verksamheten, så som utsläpp från fastigheter och trafik (scope 2) samt från anskaffningar (scope 3).
Energins ursprung och hållbarhet Vi känner till ursprunget för den energi vi producerar och dess miljöpåverkan under hela livscykeln. Vi har arbetat på att ta fram ett hållbarhetssystem med vilket vi visar att de biomassabränslen vi använder är hållbart producerade.
Klimatneutrala produkter och tjänster Vi tar fram produkter och tjänster som svarar på kundernas behov och stöder klimatneutralitet.

i har lanserat en laddningstjänst för elbilar, nya solkraftverkstjänster och gjort ett pilotförsök med utnyttjande av jordvärme.

Leveranskedjans hållbarhet Vi utvecklar hållbarheten i vår leveranskedja.

Vi vill understryka vikten av att våra produkter och tjänster är hållbara under hela livscykeln och har vid alla våra anskaffningar infört företagsansvarskrav, Supplier Code of Conduct-principer, som Helens samtliga leverantörer måste förbinda sig till.