Hållbarhetsrapport

I hållbarhetsrapporten hittar du årsvis de viktigaste höjdpunkterna i fråga om vår verksamhets hållbarhet. Vi publicerar hållbarhetsrapporten i mars.

hallbarhetsrapport 2021.jpg

Hållbarhetsrapporten 2021

Hållbarhetsrapporten berättar om hållbarheten och hållbarhetsledningen i hela Helenkoncernen samt om viktiga händelser under 2021.

Vår hållbarhetsrapport är upprättad enligt riktlinjerna i det internationella GRI-ramverket för företagsansvar (Global Reporting Initiative) med tillämpningsnivå core. Rapportens innehåll baserar sig på en väsentlighetsanalys som uppdaterades 2021 och på vårt hållbarhetsprogram.

Den svenska versionen är en sammanfattning av rapporten. Rapporten i sin helhet finns att läsa på finska eller engelska.

Hållbarhetsrapport 2021 (sammanfattning)

Väsentliga hållbarhetsteman

Vi genomförde intressentgruppsdialogen i maj 2021 som en webbenkät som var öppen för alla. Totalt fick vi in 481 svar. Flest svar fick vi från våra kunder (36 %), vår personal (30 %) och helsingforsarna (13 %).

De som svarade var enhälliga om att det viktigaste i Helens arbete för ökad hållbarhet är att upphöra med förbränningen av stenkol och att aktivt arbeta för att ta fram förnybara alternativ.

Våra intressentgrupper ansåg att utnyttjande av spillvärme och lagring av energi är de viktigaste åtgärderna för att stödja avståendet från stenkol.

På grundval av intressentgruppsdialogen lade vi upp ett hållbarhetsprogram för åren 2022–2024.

väsentlighetsmatris

Produkternas och tjänsternas livscycel

1. Framtagande av nya kolidoxidsnåla lösningar
2. Leveranssäkerhet
3. Kundupplevelsen
4. Leveranskedjans hållbarhet

Ett klimatneutralt energisystem

5. Klimatneutral produktion, klimatneutrala produkter och tjänster
6. Investeringar i klimatneutral produktion

Öppenhet och transparens

7. Dialog, samarbete och transparens
8. Hållbarhetsledning och -rapportering

En hållbar arbetsgivare

9. Medarbetarupplevelsen
10. Arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet

Biologisk mångfald

11. Vattenkraft och vandringsfiskar
12. Minimering av lokala utsläpp
13. Bioenergins hållbarhet

För mer information


Hållbarhetsprogram

Vårt hållbarhetsprogram för åren 2022–2024 är lagt upp på grundval av intressentgruppsdialogen.