Ekonomi

Helen Oy

Årsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse och koncernbokslut (pdf)

Du kan hitta våra delårsrapporter på mediabank (på finska).

Helen Ab

Finansiella nyckeltal (OBS! Helsingfors Energi's siffror).

 2013 2012

Omsättning, miljoner euro

747 767

Omsättning före extraordinära poster och bokslutsdispositioner miljoner euro

204 200

Balansomslutning, miljoner euro

1 673 1 595

Investeringar, miljoner euro

145 95

Antal anställda 31.12.

1 146 1 117

Helen koncern

Finansiella nyckeltal

 

 2013

2012

Omsättning, Milj. €

878 897

Rösrelsevinst, Milj. €

239 236

Rörelsevinst %

27 26

Avkastningsgrad  på edet kapital %

21 21

Soliditetsgrad %

57 59

 Personal medeltal

1 562 1 633

 

För mer information


Affärsverksamhet

Vår verksamhet består främst av produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla, samt av distribution och försäljning av energi.

Dela: