Hållbarhetsprogram

Under 2021 genomförde vi en bred intressentgruppsdialog, och på grundval av den lade vi upp ett hållbarhetsprogram för åren 2022–2024.

Vår hållbarhetsprogram består av fem tema

Teman är produkternas och tjänsternas livscykel, ett klimatneutralt energisystem, biodiversitet, hållbar arbetsplats och öppenhet och transparens.

Vi har fastställt indikatorer samt närmare delmål för varje tema. Vi berättar också vilka av FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) vårt hållbarhetsprogram främjar.

Utsläppsberäkningen baseras på det internationella Greenhouse Gas (GHG) protokollet, vilket innebär att vi förutom koldioxidutsläpp även tar hänsyn till andra växthusgaser som beräknas på livscykelbasis. Utöver direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) ingår även indirekta utsläpp från verksamheten, såsom utsläpp från fastigheter och transport (Scope 2) samt inköp (Scope 3) i beräkningen.

Produkternas och tjänsternas livscykel

Vi utvecklar trygga produkter och tjänster som stöder klimatneutralitet och svarar på kundernas behov, och vilkas hela livscykel vilar på hållbar grund. Vi erbjuder våra kunder pålitliga och moderna digitala lösningar.

Indikator

Kundupplevelsen

 • Digitalisering av kundupplevelsen
 • EPSI rating-resultat vartannat år

Nya lösningar och partnernätverk

 • Antalet projekt och deras fortskridande
 • Produktion av förnybar/klimatneutral energi samt andelen (%)

Leveranssäkerhet

 • Årlig avbrottstid (el, fjärrvärme, kyla)

Mål

 • Mål för antalet användare av Oma Helen 2022: 300 000
 • Genomsnittlig avbrottstid för kunden 2022: el 5 min, fjärrvärme 3,5 h, kyla 4,2 h

Ett klimatneutralt energisystem

Vi vill vara klimatneutrala år 2030. Vi delar upp klimatneutralitetsmålet på konkreta delmål och berättar hur vi lyckas med dem.

Indikator

Klimatet

 • Minskning av CO2 enligt SBT-initiativet (Scope 1-3)
 • Investeringar i klimatneutral produktion (€)

Mål

 • Klimatneutralitet år 2030

Biodiversitet

Vi respekterar biodiversiteten med långtidsmålet att bli nettopositiva. Vi använder endast hållbar biomassa.

Indikator

Miljön

 • Vi formulerar och genomför en strategi samt mål för biodiversitet
 • Utsläpp till luft (SOx, NOx, fina partiklar)
 • Påverkan på sjöar och vattendrag
 • Andelen hållbart producerad biomassa och pellets 100 %

Mål

 • Mål och åtgärder enligt biodiversitetsstrategin
 • Den använda pelletsen och biomassan kommer från certifierade leverantörer och är 100 % hållbar

Hållbar arbetsplats

Vårt mål är ett olycksfritt Helen, där alla deltar i att förbättra arbetssäkerheten. Genom en bra nivå på arbetssäkerheten vill vi bidra till personalens välbefinnande i arbetet samt till bättre arbetsproduktivitet och arbetskvalitet.

Indikator

Personal och arbetssäkerhet

 • Välbefinnande i arbetet samt medarbetarupplevelsen (eNPS)
 • Arbetssäkerhet (olycksfallsfrekvensen)
 • Arbetshälsa

Mål

 • eNPS-resultat: 10 fram till år 2023
 • Olycksfallsfrekvens (LTIF): 4,0

Öppenhet och transparens

Vår verksamhet är öppen och transparent. Vi berättar regelbundet om hur vår verksamhet påverkar miljön. Vi leder på ett hållbart sätt också de förändringar som energiomvälvningen ger upphov till i vår omvärld.

Indikaator

Hållbarhet och öppenhet

 • SBI-resultat (Sustainable Brand Index) vartannat år
 • Utveckling av hållbarhetsrapporteringen

Mål

 • SBI-resultat: Top 3 i energibranschen i Finland

FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG)

Vårt hållbarhetsprogram främjar följande FN:s mål för hållbar utveckling:


SV7_energi.jpg SV8_arbet och ekonomi.jpg SV9_industri och infrastruktur.jpg SV12_konsumption.jpg SV13_klimat.jpg

För mer information