Helenkoncernen

Helenkoncernen har cirka 1000 kompetenta medarbetare och experter.  Vi är en av Finlands största energikoncerner.

Helenkoncernen består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Vindpark Lakiakangas 3 Ab och Kristinestad Tupaneva Ab. Intressebolag som sammanställts i koncernen är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab, Liikennevirta Oy, Böle Vindkraft Ab/Oy, Pjelax Vindkraft Ab/Oy, Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab, &charge GmbH och Think Outside AS.

Helen Ab tillhandahåller el, fjärrvärme och fjärrkyla samt mångsidiga tjänster för småskalig energiproduktion samt för kundernas egen energianvändning och effektivisering av den. Energi produceras vid kraftverken i Helsingfors och andra produktionsanläggningar samt via bolagets kraftandelar. Helen Ab ägs av Helsingfors stad.

Helen Elnät Ab (100 %) inriktar sig på nätverksamhet enligt elmarknadslagen och tillhandahåller elöverförings- och eldistributionstjänster i så gott som hela Helsingfors. Nätbolagets affärsverksamhet står för cirka 10 % av Helenkoncernens omsättning.

Oy Mankala Ab (100 %) är ett produktionsbolag som äger Mankala, Abborfors, Klåsarö och Ediskoski vattenkraftverk i Kymmene älv. Oy Mankala Ab äger 8,1 % av Industrins Kraft Abp, 16,1 % av Suomen Hyötytuuli Oy och 50 % av Finlands Havsvind Ab.

Helsingin Energiatunnelit Oy (90 %) betjänar energi-, vattenförsörjnings- och datakommunikationsnäten. Helsingfors stads ägarandel i Helsingin Energiatunnelit Oy är 10 %.

Vindpark Lakiakangas 3 (60 %) färdigställdes i Österbotten i samarbete med projektutvecklaren CPC Finland. Kunderna erbjuds energi från den nya vindparken från och med ingången av 2022.

Elöverföringsbolaget Kristinestad Tupaneva (60 %), som grundats av Helen och CPC Finland, svarar för överföringen av vindparkens produktion till stamnätet.

Helenkoncernens företagsledning

Helenkoncernens företagsledningen har till uppgift att stödja Helen Ab:s och dess dotterbolags verkställande direktörer vid behandlingen av ärenden, vid kommunikationen och vid beslutsberedningen.

I företagsledningen ingår:

 • Olli Sirkka, verkställande direktör, Helen Ab
 • Timo Aaltonen, direktör, Energiplattform och produktionslösningar
 • Rauha Bato-Liukkonen, direktör, Personal- och kundupplevelse
 • Jaana Eklund, direktör, Juridiska frågor
 • Anu-Elina Hintsa, direktör, Försäljning och kundtjänst
 • Markku Järventausta, inköpsdirektör
 • Markus Lehtonen, verkställande direktör, Helen Elnät Ab
 • Sari Mannonen, direktör, Lösningsverksamheten
 • Harri Mattila, direktör, Energianskaffning och partihandel
 • Mikael Myllymäki, VP, CVC and M&A
 • Timo Rajala, direktör, Ekonomi
 • Tuomas Teuri, direktör, Digitala tjänster
 • Maiju Westergren, direktör, Hållbarhet och samhällsrelationer

För mer information