Verkställande direktörens översikt

Toimitusjohtaja Pekka Manninen

Kraftigt växande kundkrets, nya öppningar inom klimatneutralitet

Helenkoncernens utmärkta resultatutveckling har fortsatt under verksamhetsåret 2019. Bidragande orsaker till den goda resultatutvecklingen och lönsamheten har varit bolagets effektiviserade verksamhet och kraftverkens höga tillgänglighet, framgångsrika åtgärder på elmarknaden samt den gynnsamma prisutvecklingen på bränslen. Helens kundkrets omfattar redan över 500 000 elavtal och våra tjänster anlitas redan av 1,7 miljoner finländare.   

Under fjolåret utfördes ett omfattande strategiarbete i bolaget. Den förnyade strategin stakar ut Helens väg mot en ny energiera och mot klimatneutralitet. En stor skara av Helens medarbetare medverkade i strategiarbetet under dess olika faser, vilket har påskyndat genomförandet av strategin och anammandet av de strategiska målen. Sedan strategin blev klar har Helen haft riktlinjerna i den för ögonen i all verksamhet, från planeringen av affärsverksamheten på bolagsnivå, personalens arbetshälsodagar och enheternas verksamhetsplaner som gjorts upp på basis av dessa, ända till sättandet av individuella mål för varje enskild medarbetare på Helen.  Strategin levandegörs genom handlingar, och detta kommer tydligt till synes på Helen.  

Som ett led i strategiarbetet har värderingarna förnyats, även de som ett resultat av gemensamt arbete. Värderingarna lägger en bra grund för byggandet av en ny företagskultur. Värderingarna Sätt fart på energin, Från människa till människa, Kunnande i världsklass och Mästare på samarbete är redan ett naturligt inslag i vardagen hos oss.  

Jag gläder mig särskilt åt att vi i fjol än en gång förbättrade vårt resultat i undersökningen People Power, som mäter arbetstillfredsställelsen. Av undersökningen framgick bland annat att vår personal ser en ljus framtid för företaget.  

Ett av Helens strategiska mål är ett partnernätverk som stöder tillväxt, och placering i tillväxtföretag är en viktig del av detta mål. I fjol grundade vi Helen Ventures, som ska axla den här rollen. Vi har berett oss på att under de närmaste åren satsa ända upp till 50 miljoner euro på placeringar via Helen Ventures. Till Helen Ventures strategi hör ett långsiktigt samarbete med tillväxtföretag som utvecklar och förändrar energibranschen. Målet är att tillsammans hitta, utveckla och skapa nya energilösningar som revolutionerar hela branschen.

Vi bygger en klimatneutral framtid tillsammans med kunderna

Värme, kyla och el är grunden för vår verksamhet. Vi har gedigen erfarenhet av energisystem och energiproduktion. På det här kunnandet bygger vi också framtidens lösningar. Satsningarna på lokal förnybar energi, smarta fastigheter och eldriven trafik fortsätter.  

Målet om klimatneutralitet år 2035 är en viktig del av vår strategi och i linje med såväl finska statens som Helsingfors stads mål. Våren 2019 stiftade riksdagen en lag om att energiutvinningen ur kol ska ha upphört fram till sommaren 2029, och det är också vårt mål på Helen. Vi förbereder oss för att stänga Hanaholmens kraftverk och ersätta kraftverkets produktion genom recirkulering av värme med hjälp av värmepumpar, lagring av energi och ett biovärmeverk som byggs  i Nordsjö. Sundholmen kvarstår som energiproduktionsområde och där ersätts stenkolet med andra lösningar. Under 2019 fortsatte arbetet med att slå fast vilka dessa lösningar ska vara. Vårt mål är att hitta en lösning som inte baserar sig på förbränning.  

Under verksamhetsåret 2019 stärkte vi vår väg mot klimatneutralitet och beslutade bland annat att investera i en värmepump som byggs i Nordsjö och även utnyttjar värme ur havsvatten. Vi inledde också en markundersökning i samband med geotermisk värme för att kartlägga möjligheterna att utnyttja geovärme i Helsingfors.   

Det är min fasta tro att vi bygger en klimatneutral framtid tillsammans med kunderna. I fjol gjorde vi många inbrytningar på det här området. Ett lysande exempel är samarbetet med Paulig: överskottsvärme från kafferosteriet kan användas för att värma ända upp till 1000 tvårumslägenheter. Recirkulering till fjärrvärmenätet av överskottsvärme från livsmedelsindustrins produktionsprocesser är unikt i Helsingfors, men möjligt tack vare nya tekniska lösningar. På taket till Mässcentrum, som är Helens långvariga energipartner, byggdes ett solkraftverk där vem som helst kan boka en egen panel. I Ylöjärvi byggde vi Finlands största takmonterade solkraftverk på taket till köpcentret Elo. I fråga om eldriven trafik fortsatte vi dels att bygga ut det publika nätverket av gatuladdstationer i Helsingfors och dels att ta fram tjänster kring laddstationer för hushåll och företag.  

Jag vill uttrycka mitt varma tack till Helens hela personal för den nya fina strategin, det utmärkta resultatet, den kraftigt växande kundkretsen och produktionsanläggningarnas höga tillgänglighet. Ett stort tack också till våra kunder och intressenter – med förenade krafter skapar vi en klimatneutral framtid.  

Pekka Manninen
Verkställande direktör