Tjänsten för Stensböle egen solpanel

Tjänsten - egen sol panel - priser och villkor från 4.6.2015

Tjänsten Egen solpanel är avsedd för Helen Ab:s elavtalskunder. Om kunden inte har ett elavtal med Helen kommer man separat överens om ett elavtal.

Avtalet och priserna gäller tillsvidare. Avtalet kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. Priserna inkluderar moms och följer vid respektive tidpunkt gällande offentliga prislista.

EGEN SOLPANEL

Mot en månadsavgift får kunden tillgång till produktionen från en solpanel. I månadsavgiften krediteras kunden för värdet av elproduktionen från panelen enligt vid respektive tidpunkt gällande pris på Helens produkt Börsel. Varje solpanel har en nominell effekt på 285 W. Solpanelens produktion varierar med väderförhållandena och den beräknade årsproduktionen från en panel är cirka 230 kWh. Produktionen är certifierad med ursprungsgarantier.

Pris: Priset på solel från panelen består av en månadsavgift på 4,40 €/mån inklusive moms 24 % (3,55 €/mån moms 0 %), från vilken avdras värdet av solpanelens elproduktion enligt vid respektive tidpunkt gällande pris på Helens produkt Börsel. Krediteringen omfattar inte grundavgiften för produkten Börsel.

LEVERANSTID OCH FAKTURERING

Faktureringen för tjänsten Egen solpanel börjar när solkraftverket tas i drift 1.3.2015. Om solkraftverket tas i drift senare börjar även faktureringen senare. Faktureringen sker i samband med faktureringen för kundens egentliga elavtal.

BEGRÄNSNINGAR

Helen har rätt att begränsa antalet egna solpaneler till fem stycken per kund.

LEVERANSVILLKOR

Helens elförsäljningsvillkor/elleveransvillkor i tillämpliga delar

ÅNGERRÄTT ENLIGT KONSUMENTSKYDDSLAGEN

Enligt konsumentskyddslagen har kunden rätt att ångra avtalet inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks. För att utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande (med namn, förbrukningsplatsens adress, förbrukningsplatsens nummer och, om det gäller i det aktuella fallet, telefonnummer och e-postadress) om ditt beslut att frånträda avtalet (till exempel ett brev avsänt per post eller e-post).

Du kan också använda den ångerblankett som vi skickar med avtalsbekräftelsen, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

VERKAN AV UTÖVAD ÅNGERRÄTT

När vi har tagit emot ditt meddelande om frånträde upphör ditt avtal att gälla. Om det är fråga om en flyttning och avtalet på din uttryckliga begäran ingås med början inom mindre än 14 dagar (alltså före ångerfristens utgång), är du skyldig att betala avtalsenligt pris för den el som förbrukats innan meddelandet om frånträde lämnades.