• Vår kundservice är ovanligt överbelastad. Tidvis kan det uppstå situationer då alla köplatser är upptagna och då kan vi inte ta emot nya telefonsamtal. Läs mer

Leveransvillkor för förnybar fjärrvärme

Priserna och villkoren gäller från och med 3.6.2020  

Pris  

3,40 €/mån., inkl. moms 24 %    

Produkt  

Energiprodukten Förnybar fjärrvärme är avsedd för konsumentkunder som bor i fastigheter i Helen Ab:s fjärrvärmenät. Med konsumentkund avses en fysisk person som köper produkten huvudsakligen för något annat ändamål än näringsverksamhet.

För månadsavgiften, får kunden sin fjärrvärme producerad med förnybara energikällor. Helen Ab svarar för produktionen av produkten och verifieringen av energikällans ursprung.  

Prissättning  

Prislistan gäller tills vidare. Priserna inkluderar moms och följer den vid respektive tidpunkt gällande prislistan.

Leverans- och avtalstid  

Energiprodukten Förnybar fjärrvärme är avsedd för konsumentkunder som bor i fastigheter i Helen Ab:s fjärrvärmenät. Avtalet ingås elektroniskt eller per telefon. Avtalet träder i kraft genast när beställningsbekräftelsen mottagits. Bekräftelsen anses ha mottagits genast om den sänts elektroniskt och inom 7 dagar om den sänts per post. I beställningsbekräftelsen nämns tidpunkten då avtalet träder i kraft och bekräftelsen innehåller avtalsvillkoren, dessa villkor och en redogörelse för konsumenternas anmärkningsfrist. Avtalet gäller tills vidare.

Uppsägningstiden från kundens och Helen Ab:s sida är 30 dagar. Avtalet upphör på grund av uppsägning eller hävning. Parterna har rätt att häva avtalet, om den ena parten i väsentlig grad bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet och inte rättar till avtalsbrottet inom en skälig tidsfrist som har meddelats skriftligt.    

Fakturering  

Faktureringen sker i samband med faktureringen för kundens egentliga elavtal. Om kunden inte är Helen Ab:s elavtalskund, faktureras produkten fyra (4) gånger per år. Kunden är skyldig att betala räkningen på den förfallodag som anges på räkningen. Mellan den dag då räkningen avsänds och förfallodagen ska det vara minst två veckor. Räkningen sänds till den faktureringsadress som kunden har uppgett. Kunden svarar för att räkningen blir betald oberoende av vart han eller hon har bett att få räkningen sänd. För eventuella försenade betalningar har Helen Ab rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen från och med förfallodagen.

En avgiftsbelagd påminnelse kan sändas tidigast två veckor efter den ursprungliga förfallodagen. För sändande av skriftlig betalningspåminnelse kan en påminnelseavgift enligt gällande prislista tas ut. Kunden är skyldig att meddela om ändringar som påverkar avtalet och som rör exempelvis kunden eller faktureringsadressen eller någon annan adress till vilken parterna har kommit överens om att Helen Ab sänder bekräftelser, meddelanden om prisändringar och andra meddelanden. Kunden kan inte överföra avtalet till tredje part. Helen Ab har rätt att överföra avtalet till en annan försäljare. Kunden ska meddelas om överföringen senast i samband med den första räkningen.  

Ångerrätt vid distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen  

Enligt konsumentskyddslagen har kunden rätt att ångra avtalet inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks. För att utöva ångerrätten ska kunden skicka Helen Ab ett klart och tydligt meddelande (med namn, förbrukningsplatsens adress, förbrukningsplatsens nummer och, om det gäller i det aktuella fallet, telefonnummer och e-postadress) om sitt beslut att frånträda avtalet (till exempel ett brev avsänt per post eller e-post). För att ångerrätten ska utövas i tid räcker det med att kunden sänder in sitt meddelande om utövande av ångerrätten innan ångerfristen gått ut. När Helen Ab har mottagit meddelandet om frånträde, hävs avtalet.

Ändring av avtalsvillkor och priser  

Helen Ab har rätt att ändra avtalsvillkoren och priserna, om särskild orsak därtill föreligger till följd av en väsentlig förändring i förhållandena eller på grund av att föråldrade avtals- eller prissättningsarrangemang moderniseras. Helen Ab sänder kunden ett meddelande om hur och när priserna eller andra avtalsvillkor ändras och om grunden för ändringen. I meddelandet ska det också uppges om kunden har rätt att säga upp avtalet. Om orsaken är någon annan än ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut, träder ändringen i kraft tidigast 30 dagar efter det att meddelandet sänts ut. Meddelandet sänds i första hand elektroniskt, men kan också sändas till kundens faktureringsadress eller någon annan särskilt överenskommen adress. Meddelandet kan till exempel ingå i en räkning till kunden.

Helen Ab har rätt att ändra priserna eller andra avtalsvillkor från den dag då ändringen eller beslutet trädde i kraft, om ändringen baserar sig på en ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut som Helen Ab inte har kunnat beakta när avtalet ingicks. Helen Ab kan ändra priserna och andra avtalsvillkor även på basis av en sådan lagstiftning eller ett sådant myndighetsbeslut som har varit känt då avtalet ingicks, förutsatt att höjningen eller ändringen av villkoren inte väsentligen ändrar på det centrala innehållet i avtalet. Helen Ab har rätt till sådana mindre ändringar av avtalsvillkoren som inte inverkar på det centrala innehållet i avtalsförhållandet.

När kunden flyttar till en annan adress ska kunden själv, om han eller hon så vill, uppdatera produkten så att den börjar motsvara de förändrade förhållandena.

Avgörande av tvister  

Tvister angående avtalet avgörs i Helsingfors tingsrätt. Kunden har dock alltid rätt att väcka talan i tingsrätten på sin egen hemort i Finland eller föra ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande.        

Övriga villkor  

Om Helen Ab inte kan reservera den mängd förnybar fjärrvärme som alla kunder köper per år, överenskoms särskilt med kunden om gottgörelse och en fortsättning på avtalet.