Ekovärme Lägenhet, avtalsvillkor

Priserna och villkoren gäller från och med 1.1.2023.

Tilläggstjänsten Ekovärme Lägenhet är avsedd för konsumentkunder som bor i fastigheter i Helen Ab:s fjärrvärmenät och som inte ansvarar för värmeavtalet för fastigheten. Med konsumentkund avses en fysisk person som köper tilläggstjänsten huvudsakligen för något annat ändamål än näringsverksamhet.

Mot månadsavgiften får kunden sin fjärrvärme producerad med värmepumpar. Värmens ursprung är till 80 % förnybar värme och till 20 % spillvärme, för kunden certifieras totalt 6 000 kWh värme per år. För produktionen av tilläggstjänsten och certifieringen av energikällans ursprung svarar Helen Ab, ursprunget certifieras med ursprungsgarantier enligt lagen om ursprungsgarantier för energi.

1. Avtalstid och uppsägning

Avtalet ingås elektroniskt eller via telefon. Avtalet träder i kraft genast när beställningsbekräftelsen mottagits. Bekräftelsen anses ha mottagits genast om den sänts elektroniskt och inom 7 dagar om den sänts per post. Beställningsbekräftelsen tar upp tidpunkten då avtalet träder i kraft och innehåller avtalsvillkoren, dessa villkor och en redogörelse för konsumenters anmärkningsfrist. Avtalet gäller tills vidare.

Uppsägningstiden från kundens och Helen Ab:s sida är 30 dagar. Avtalet upphör på grund av uppsägning eller hävning. Parterna har rätt att häva avtalet, om den ena parten i väsentlig grad bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet och inte rättar till avtalsbrottet inom en skälig tidsfrist som skriftligen har meddelats.

2. Tilläggstjänstens pris och tillämpning av informationen vid faktureringen

Tilläggstjänstens pris är 1,70 €/mån inkl. moms 24 %.

Priset gäller tills vidare. Priset inkluderar moms och följer vid var tid gällande prislista.

Faktureringen sker i samband med faktureringen för kundens egentliga elavtal. Kunden är skyldig att betala räkningen på den förfallodag som anges på räkningen. Mellan den dag då räkningen avsänds och förfallodagen ska det vara minst två veckor. Räkningen sänds till den faktureringsadress som kunden meddelat. Kunden svarar för att räkningen blir betald oavsett vart han eller hon har bett att få räkningen sänd. För eventuella försenade betalningar har Helen Ab rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen från och med förfallodagen.

En avgiftsbelagd påminnelse kan sändas tidigast två veckor efter den ursprungliga förfallodagen. För sändande av skriftlig betalningspåminnelse kan en påminnelseavgift enligt gällande prislista tas ut. Kunden är skyldig att meddela om ändringar som påverkar avtalet och som rör exempelvis kunden eller faktureringsadressen eller någon annan adress till vilken parterna har kommit överens om att Helen Ab sänder bekräftelser, meddelanden om prisändringar och andra meddelanden. Kunden kan inte överföra avtalet på tredje part. Helen Ab har rätt att överföra avtalet på en annan försäljare. Kunden ska meddelas om överföringen senast i samband med den första räkningen.

3. Ändringar i avtalsvillkoren och priserna

Helen Ab har rätt att ändra avtalsvillkoren och priserna, om särskild orsak därtill föreligger till följd av en väsentlig förändring i förhållandena eller på grund av att föråldrade avtals- eller prissättningsarrangemang moderniseras.
Helen Ab sänder kunden ett meddelande om hur och när priserna eller andra avtalsvillkor ändras och om grunden för ändringen. Om orsaken är någon annan än ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut, träder ändringen i kraft tidigast 30 dagar efter det att meddelandet sänts ut. Meddelandet sänds i första hand elektroniskt, men kan också sändas till kundens faktureringsadress eller någon annan särskilt överenskommen adress. Meddelandet kan till exempel ingå i en räkning till kunden.

Helen Ab har rätt att ändra priserna och andra avtalsvillkor från den dag då ändringen eller beslutet trädde i kraft, om ändringen grundar sig på en ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut som Helen Ab inte har kunnat beakta när avtalet ingicks. Helen Ab kan ändra priserna och andra avtalsvillkor även på grundval av en sådan lagstiftning eller ett sådant myndighetsbeslut som har varit känt då avtalet ingicks, förutsatt att höjningen eller ändringen av villkoren inte väsentligen ändrar på det centrala innehållet i avtalet. Helen Ab har rätt till sådana mindre ändringar av avtalsvillkoren som inte inverkar på det centrala innehållet i avtalsförhållandet.

När kunden flyttar till en annan adress ska han själv om han så vill uppdatera tilläggstjänsten så att den motsvarar de förändrade förhållandena. 

4. Övriga villkor

Enligt konsumentskyddslagen har kunden rätt att ångra avtalet inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

För att utöva ångerrätten ska kunden skicka Helen Ab ett klart och tydligt meddelande (med namn, förbrukningsplatsens adress, förbrukningsplatsens nummer och, om det gäller i det aktuella fallet, telefonnummer och e-postadress) om sitt beslut att frånträda avtalet (till exempel ett brev avsänt per post eller e-post). För att ångerrätten ska utövas i tid räcker det med att kunden sänder in sitt meddelande om utövande av ångerrätten innan ångerfristen gått ut. När Helen Ab har mottagit meddelandet om frånträde, hävs avtalet.

Tvister angående avtalet avgörs i Helsingfors tingsrätt. Kunden har dock alltid rätt att väcka talan i tingsrätten på sin egen hemort i Finland eller föra ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande.