• Asiakaspalvelumme palvelee normaalisti verkossa ja puhelimitse, asiakaspalvelupiste Helsingin Kampissa on toistaiseksi suljettu.
Sähköautojen latauspisteet

Sopimusehdot

Hinnat ja ehdot voimassa 27.7.2018 alkaen.

Sähköisen liikenteen etäkatselmus, sopimusehdot

Soveltamisala ja rajaukset

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Helen Oy:n (jäljempänä "Helen") ja taloyhtiöiden (jäljempänä "Asiakas") väliseen sopimukseen Asiakkaan kiinteistön kulutus- ja sähköliittymän tietojen hankkimisesta (jäljempänä "Palvelu"). Palvelu on saatavilla Suomessa pois lukien Ahvenanmaa. Palvelua ei toimiteta kuluttaja-asiakkaille.

Tilaus

Tilaus tulee voimaan heti tilauslomakkeen lähettämisestä.

Palvelun voi Asiakkaan nimissä tilata ainoastaan taloyhtiön hallitus, isännöitsijä tai muu edellä mainittujen valtuuttama taho (jäljempänä "Tilaaja"), jolla on voimassaoleva Asiakkaan nimenkirjoitusoikeus. Tilaaja vastaa siitä, että hänellä on valtuudet tilata Palvelu Asiakkaan nimissä.

Helen pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta, mikäli Helen epäilee Asiakkaan nimissä annettujen tilaustietojen tai valtuutuksen oikeellisuutta.

Valtuutus

Palvelun toimittamisen edellytyksenä on, että Helen valtuutetaan hakemaan ja vastaanottamaan tietoja etäkatselmuksen kohteena olevasta Asiakkaan kiinteistön sähköliittymistä kolmansilta tahoilta kuten sähköverkkoyhtiöltä sekä Helenin tai kolmannen tahon ylläpitämistä tietojärjestelmistä, joihin Asiakkaan kiinteistön sähköliittymien tietoja on tallennettu (jäljempänä "Valtuutus").

Tilauksen tekemällä Asiakas antaa Helenille Valtuutuksen sekä myöntää Helenille oikeuden käyttää Asiakkaalta tai Valtuutuksen perusteella saatua aineistoa ja tietoa Palvelun toimittamisessa Asiakkaalle. Asiakas sitoutuu antamaan Helenille Asiakkaan allekirjoituksella vahvistetun kirjallisen Valtuutuksen kolmannen tahon näin vaatiessa.

Sopimuksen voimaantulo

Sopimus tulee voimaan kun Helen on hyväksynyt Asiakkaan tekemän tilauksen lähettämällä Asiakkaalle tilausvahvistuksen Palvelun tuottamisesta näiden sopimusehtojen mukaisesti.

Palvelun sisältö ja rajaukset

Kertamaksullisen etäkatselmuksen perusteella Asiakkaalle laaditaan ja toimitetaan Etäkatselmusraportti (jäljempänä "Raportti"). Ellei toisin ole sovittu, Raportti toimitetaan Asiakkaalle sähköisessä muodossa ja suomen kielellä Tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Raportti sisältää perustietoja Asiakkaan kiinteistön sähköliittymästä ja sähkökapasiteetista sekä arvion siitä, kuinka monta Helenin myyntivalikoimassa olevaa sähköauton latausasemaa Asiakkaan kiinteistöön voidaan asentaa kiinteistön sähköliittymän sähkökapasiteetin rajoissa. Raportti sisältää lisäksi arvion siitä, kuinka monta Helenin myyntivalikoimassa olevaa sähköauton latausasemaa kiinteistöön voidaan asentaa rakentamalla erillinen sähköauton lataukseen tarkoitettu sähkökeskus tai vahvistamalla kiinteistön pääsähköliittymää. Alustavat laskelmat ja arviot perustuvat Helenin myyntivalikoimassa olevien sähköauton latauspisteiden teknisiin arvoihin.

Raportti ja siinä olevat tiedot perustuvat Tilaajan Helenille antamiin tietoihin ja Asiakkaan kiinteistön alueella toimivalta sähköverkkoyhtiöltä Valtuutuksen perusteella saatuihin tietoihin. Sähköverkkoyhtiöltä saadut tiedot kuvastavat kiinteistön liittymätietoja ja sähkönkäyttöä tilausta edeltävänä kalenterivuotena. Raportissa ei voida huomioida mahdollisia Asiakkaan kiinteistöön kuluvan vuoden sisällä tehtyjä sähköjärjestelmän muutoksia. Raportissa ei myöskään oteta kantaa kiinteistön sisäisiin sähköjärjestelmiin/ kaapelointeihin.

Helen pidättää oikeuden olla toimittamatta Raporttia, jos sähköverkkoyhtiöltä saadut tiedot ovat riittämättömiä tai selkeästi virheellisiä. Helen ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisimman pikaisesti, mikäli ilmenee, ettei Raporttia voida riittämättömien tai virheellisten tietojen perusteella toimittaa Asiakkaalle. Tällöin Asiakasta ei myöskään laskuteta Palvelusta.

Hinnoittelu

Ellei toisin ole sovittu, Palvelun hinta on 200 euroa (ALV 0 %).

Toimitusaika

Tilausvahvistuksessa on arvio Palvelun mukaisen Raportin toimitusajankohdasta.

Raportti toimitetaan Asiakkaalle viimeistään kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun Helen on vastaanottanut Palvelun toimittamiseksi tarvittavat ja riittävät tiedot sähköverkkoyhtiöltä.

Mikäli ilmenee, että Raportin toimittaminen viivästyy olennaisesti arvioidusta toimitusajankohdasta, ilmoittaa Helen tästä Asiakkaalle heti kuin mahdollista.

Laskutus

Lasku lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Ellei toisin ole sovittu, laskun eräpäivä on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Lasku päivätään ja lähetetään aikaisintaan Raportin lähettämispäivänä. Asiakas vastaa antamiensa laskutustietojen oikeellisuudesta. Helenillä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. Helenillä on oikeus veloittaa Asiakkaalta ne kohtuulliset kulut, jotka aiheutuvat maksamattomien laskujen perimisestä.

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalle ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Helenin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajaus

Helen ei ole velvollinen suorittamaan Asiakkaalle Palvelun viivästymisen perusteella vahingonkorvausta. Helen ei myöskään vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä, epäsuorista tai muista vastaavista seurannaisvahingoista, kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista tai vahingoista, jotka johtuvat Heleniä kohdanneesta, Helenin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure), jota Helen ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka vaikutuksia Helen ole voinut välttää tai estää.

Helenin vastuu Asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista rajoittuu joka tapauksessa Palvelun hintaan.

Erimielisyydet ja sovellettava laki

Sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ottamatta huomioon mitään sellaista säännöstä tai oikeusperiaatetta, joka voisi johtaa jonkin muun maan lainsäädännön soveltamiseen.