Biokaasulaitoksen voisi ympäristönäkökulmasta toteuttaa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka tehtiin Joutsenoon suunniteltua puupohjaista biokaasua tuottavaa biojalostamoa varten.

Biokaasulaitoksen voisi ympäristönäkökulmasta toteuttaa

Selostuksen kautta saatiin lisätietoa laitoksen ympäristövaikutuksista mm. raaka-aineen hankinnan ja kuljetuksien aiheuttamien päästöjen osalta. ELY-keskuksen lausunnon mukaan hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset on tutkittu ja tutkimuksista koostettu YVA-selostus vastaa YVA-lain ja asetuksen vaatimuksia. Viranomainen kiitti erityisesti sitä, että hankkeen ihmisiin kohdistuvat vaikutukset on selvitetty perusteellisesti mm. pienryhmähaastatteluilla.

Taloudellisesti laitos ei mahdollinen

Myös teknisesti hanke olisi toteutettavissa. Haasteeksi muodostuvat taloudelliset kysymykset. Kotimaassa tuotettu puupohjainen biokaasu ei nykytilanteessa pysty kilpailemaan muiden polttoaineiden kanssa. Riittävän kansallisen tuen avulla hankkeen toteuttaminen olisi mahdollista. Esimerkiksi jos puupohjaisella biokaasulla tuotetulle sähkölle asetettaisiin samansuuruinen takuuhinta kuin millainen on sähköllä, joka on tuotettu mädätysperäisellä biokaasulla, hanke olisi taloudellisesti mahdollista toteuttaa. Joutsenon biokaasulaitos on Gasumin, Helsingin Energian ja Metsä Fibren yhteishanke.

Lue tiedote hankkeesta.

Minna Näsman

Minna Näsman

Minna Näsman kehittää uusia energiapalveluita asiakkaiden kanssa. Hänen mielestään ihmiseen voi ja kannattaa luottaa. Minna on tuntemistaan teologian tohtoreista ainoa, joka työskentelee energiayhtiössä.

Vuosiarkisto

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Joutsenon biokaasulaitoksen ympäristövaikutukset on arvioitu

Joutsenossa puupohjaista biokaasua tuottavan biojalostamon ympäristövaikutukset on nyt arvioitu.

Joutsenossakin arvioidaan ympäristövaikutuksia

Puupohjaisen biokaasun ympärille rakentunut yhteistyömme Gasum Oy:n ja Metsä Fibre Oy:n kanssa Joutsenossa ehti YVA-ohjelmavaiheeseen päivää ennen Vuosaari C -hanketta.

Siipyyn kesä

Kenttätöitä, lentolaskentoja, viistokaikuluotausta ja pohjanäytteitä – niistä on Siipyyn kesä rakennettu, ainakin Suomen Merituuli Oy:n toimitusjohtaja Sami Kuitusen ja projektipäällikkö Jari Kottosen mukaan.