Vastuullisuusraportti

Vastuullinen työnantaja

Teemme Helenissä merkityksellistä työtä: maailman parasta kaupunkienergiaa.

 

Työllistämme suoraan yli 1100 ihmistä sähkön, kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannon, siirron ja myynnin sekä rakennus- ja kunnossapidon parissa.

Henkilöstöjohtamisemme perustuu Helenin arvoihin ja vastuullisiin toimintaperiaatteisiin. 

Henkilöstöjohtamisen pääperiaatteemme ovat:

  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Tavoitteellinen ja vastuullinen johtaminen ja esimiestyö
  • Strategiaa toteuttava henkilöstösuunnittelu
  • Kannustava ja oikeudenmukainen palkkaus ja palkitseminen
  • Osaamisen kehittäminen ja osallistaminen
  • Terveellinen ja turvallinen työpaikka

Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n henkilöstö tehtäväryhmittäin 31.12.2016

 %
Johtamistehtävät 13
Asiantuntijatehtävät 52
Ammatti- ja
palvelutehtävät
6
Tekniset
ammattitehtävät
36
Muut 1

Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n henkilöstömäärä

 VakinaisetMääräaikaiset
2012 1219 66
2013 1200 50
2014 1170 64
2015 1113 59
2016 1077 45

Muutokset vaikuttavat henkilöstöön

Helen Oy:ssä vuonna 2015 tapahtuneen yhtiöittämisen myötä teimme muutoksia organisaatiossamme. Myös noudatettava työehtosopimus muuttui. Neuvottelujen tuloksena siirryimme noudattamaan energiateollisuuden työehtosopimuksia 1.1.2016 alkaen. Uusi työehtosopimus toi mukanaan paljon uudelleensovittavia asioita työsuhteeseen, kuten palkkarakenteen muutoksen, tehtävänkuvaukset ja vaativuudenarvioinnit.

Energiantuotannossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös henkilöstöön. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan Hanasaaren voimalaitoksen toiminta päättyy vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tällä hetkellä Hanasaaren voimalaitosalueella työskentelee noin 250 heleniläistä, joiden työpaikkoihin voimalaitoksen sulkemispäätös vaikuttaa. Valmistautuminen muutoksiin aloitettiin vuonna 2016 täsmentämällä tulevat osaamistarpeet. Seuraavassa vaiheessa kartoitamme nykyiset osaamiset, jonka pohjalta aloitamme osaamisen kehittämisen ja siihen tarvittavat koulutukset.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Tavoitteenamme on tapaturmaton Helen, jossa kaikki osallistuvat työturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. 

Vähennämme työtapaturmia ja lievennämme niiden seurauksia mm. työn riskien arvioinnilla ja työsuojeluparien toiminnalla. Työmaillamme huolehditaan jokaisen työntekijän, myös urakoitsijoiden, turvallisuudesta.

Vuonna 2016 työturvallisuuden positiivinen kehitys taittui ja vähintään yhden päivän poissaoloon johtava työtapaturmataajuus nousi 8,2 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden. Kehitämme töiden riskien arviointia, jotta tapaturmat vähenisivät. 

Nolla tapaturmaa -foorumi myönsi Helen Sähköverkko Oy:lle parhaan tasoluokituksen 1. Helen Oy:lle myönnettiin tasoluokitus 2.

Työtapaturmataajuus, Helen Oy

 Vähintään yhden päivän poissaoloon johtavia tapaturmia/milj. työtuntia
2012 11.0
2013 10.1
2014 9.2
2015 4.8
2016 8.2

Työtapaturmataajuus, tavoite

 ToteumaTavoite
2016 8.2 5.0
2017   4.5

Kannustamme henkilöstöämme vaara- ja läheltäpiti-ilmoitusten tekemiseen, jotta ennaltaehkäisisimme työtapaturmia.

Vuonna 2016 Helen Oy:ssa oli tavoitteena tehdä 2000 turvallisuushavaintoa, joista vähintään 95 %:iin reagoidaan kuukauden sisällä ilmoituksen tekemisestä. Jäimme molemmista tavoitteista. Vuoden 2017 aikana selkeytämme havaintojen käsittelyprosessia.

Turvallisuushavainnot, Helen Oy

 Kappaletta
2014 745.0
2015 1505.0
2016 1575.0
Tavoite 2000.0

Turvallisuushavaintojen käsittely määräajassa 

 %
2014 79
2015 88
2016 88
Tavoite 95

Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi on meille erittäin tärkeää.

Monipuolisen toiminnan ansiosta Helenissä on mahdollista kehittää osaamistaan erilaisissa työtehtävissä koulutusten, työssäoppimisen ja ohjauksen avulla. Tavoitteenamme on myös edistää sisäistä liikkuvuutta ja uramahdollisuuksien näkemistä laajasti, esimerkiksi osaamisen syventämisenä tai laajentamisena. Vuoden 2016 lopusta lähtien kaikki avoimet tehtävät avataan jatkossa sisäiseen hakuun, millä halutaan edistää sisäisen liikkuvuuden keinoin henkilöstön osaamisen kehittymistä ja osaamisen joustavaa hyödyntämistä läpi organisaation.

Alkuvuoden 2016 aikana toteutettiin laaja henkilöstötutkimus. Tutkimuksen mukaan heleniläiset kokevat, että heidän oma työnsä on haastavaa ja mielenkiintoista. Oma työ koetaan myös hyödylliseksi, ja oman työpanoksen tärkeys yhtiön kannalta tunnistetaan. Kehityskohteina nousivat esiin yhtiötason asiat, kuten strategian viestintä. Tulosten perusteella kaikissa yksiköissä ja ryhmissä laadittiin omat kehityssuunnitelmat ja määritettiin toteutettavat kehitystoimenpiteet.

Strategian viestintään ja käsittelyyn yhdessä henkilöstön kanssa panostettiin aiempaa enemmän henkilöstötutkimuksesta saadun palautteen perusteella. Loppuvuodesta Helen Oy:ssä tehtiin seuranta-aivoriihi strategian toteutumisesta.

Panostamme hyvään esimiestyöhön ja johtamiseen. Vuonna 2016 käynnistyi kaikki esimiehet kattava esimiestyön valmennusohjelma, jonka tavoitteina on varmistaa yhtenäiset toimintatavat, valmentaa esimiehet toteuttamaan strategiaa ja kehittämään toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa valmentavan johtamisen keinoin.

Vuonna 2016 määriteltiin myös johtamisen periaatteet, joiden avulla osaltaan rakennetaan yhtenäistä johtamiskulttuuria ja jotka antavat suunnan johtamisen kehittämiselle.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Työntekijöidemme tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu on meille tärkeä menestystekijä. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö lisää työmotivaatiota, työhyvinvointia ja tuottavuutta. 

Helenissä tasa-arvotyötä ohjaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa huomioidaan miesten ja naisten välisen sekä sukupuolten moninaisuuden välisen tasa-arvon lisäksi myös ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus sekä seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.

Seuraamme tasa-arvon tilaa vuosittain henkilöstötilastojen avulla. Lisäksi joka toinen vuosi tehtävän henkilöstötutkimuksen tuloksia käytetään tasa-arvotilanteen kartoittamiseen. Vuonna 2016 tasa-arvotilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Sukupuolijakauma tehtäväryhmittäin 31.12.2016, % 
Helen Oy ja Helen Sähköverkko Oy

 MiesNainen
Johtamistehtävät (143 hlöä) 84 16
Asiantuntijatehtävät (583 hlöä) 69 31
Ammattitehtävät (394 hlöä) 72 28
Koko henkilöstö (1122 hlöä) 72 28

Yhteistyötä opiskelijoiden kanssa

Haluamme varmistaa ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden myös tulevaisuudessa nostamalla energia-alan ja Helenin houkuttelevuutta työpaikkana. Yksi keino varmistaa ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus on tehdä yhteistyötä opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa. Järjestämme teknisten alojen opiskelijoille säännöllisesti vierailuja voimalaitoksillemme.

Opiskelijoiden kiinnostuksesta meitä kohtaan kertoo se, että saimme vuonna 2016 lähes 7300 kesätyöhakemusta. Palkkasimme yli 100 kesätyöntekijää erilaisiin kunnossapidon, tuotannon ja asiantuntijatehtäviin.

Kesätyöntekijöiden lisäksi palkkaamme vuosittain työssäoppijoita, harjoittelijoita ja lopputyön tekijöitä. Lisäksi rahoitamme Itämeren suojeluun liittyviä pro gradu -töitä Helsingin Energian 100-vuotisrahaston kautta.

Jaa: