Hyvän energian seura -kilpailun säännöt

Helen Oy etsii seuroja jakamaan hyvää energiaa! 

1. Järjestäjä ja yhteistyökumppani

Kilpailun järjestää:

Helen Oy
y-tunnus: 2630573-4
Kampinkuja 2
00090 HELEN (jäljempänä "järjestäjä")

yhdessä yhteistyökumppaneidensa (kuten Splay One Oy:n) kanssa.

2. Sääntöjen termistö

 • "Osallistuja": Mikä tahansa Suomessa urheilu- ja / tai vapaa-ajan harrastustoimintaa edistävä rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys, kuten urheilu- tai harrastusseura, tai kyseisen yhdistyksen yksittäinen joukkue. Kilpailuvideon tekijä.
 • "Vastuuhenkilö": Täysi-ikäinen eli vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ilmoittaa Osallistujan Kilpailuun ja joka toimii samalla Osallistujan vastuuhenkilönä.
 • "Voittaja": Osallistujan seura, joka valitaan Kilpailun voittajaksi ja joka voi voittaa yhden kannustusrahan.
 • "Kilpailu": Näissä säännöissä ja Kilpailun mahdollisella kampanjasivulla kuvattu Hyvän energian seura -kilpailu.

3. Osallistuminen

Kohdassa 4 ”Osallistumiskelpoisuus” mainitut kriteerit täyttävä Osallistuja voi osallistua näissä säännöissä tarkemmin kuvattuun Kilpailuun. Osallistuja voi osallistua Kilpailuun alla olevien ohjeiden mukaan: 

 • Kuvaamalla Kilpailun teemaan sopivan videon. 
 • Lataamalla videon Osallistujan omalle Youtube-kanavalle. 
 • Täyttämällä osallistumishakemuksen osoitteessa helen.fi/kampanjat/hyvan-energian-seura/. Osallistumishakemukseen tulee lisätä linkki Osallistujan tekemään kilpailuvideoon.  

Kilpailuun osallistuminen ei edellytä järjestäjän asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista. 

Kilpailun vastuuhenkilö

Henkilö, joka ilmoittaa Osallistujan Kilpailuun, ja joka toimii samalla Osallistujan Vastuuhenkilönä, on oltava täysi-ikäinen eli vähintään 18 vuotta täyttänyt.  

 • Vastuuhenkilö vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat valtuutukset, luvat ja suostumukset ilmoittaa Osallistuja Kilpailuun näiden sääntöjen mukaisesti. 
 • Vastuuhenkilö huolehtii ja vastaa siitä, että Osallistujalla on yhdistyksen tai seuran lupa osallistua Kilpailuun yhdistyksen tai seuran nimissä. 
 • Vastuuhenkilö huolehtii ja vastaa myös siitä, että kaikilta videoon osallistuvilta on lupa kuvaamiseen ja kuvamateriaalin välittämiseen järjestäjälle ja sen julkaisemiseen järjestäjän sivulla.  
 • Vastuuhenkilö huolehtii ja vastaa myös siitä, että kaikilta videoon osallistuvilta alle 18-vuotiailta henkilöiltä on huoltajan lupa kuvaamiseen ja kuvamateriaalin välittämiseen järjestäjälle ja sen julkaisemiseen järjestäjän sivulla ja muuten näissä säännöissä todetusti 
 • Lisäksi Vastuuhenkilö sitoutuu toimimaan järjestäjän ja Osallistujan yhteyshenkilönä Kilpailun mukaisen kampanjan aikana.  

Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista Osallistujan ja Vastuuhenkilön nimen.  

Videoita kuvatessa järjestäjä suosittelee Osallistujaa noudattamaan hallituksen ohjeistusta vallitsevan koronavirus-tilanteen mukaisesti.  

Osallistumalla Kilpailuun Osallistuja ja Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä, järjestäjän antamaa ohjeistusta ja järjestäjän näiden sääntöjen perusteella tekemiä päätöksiä. Osallistuja ja Voittaja vastaavat näiden sääntöjen ja niiden perusteella järjestäjän tekemien päätösten ja ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista. 

4. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voi osallistua mikä tahansa Suomessa urheilu- ja / tai vapaa-ajan harrastustoimintaa edistävä rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys, kuten urheilu- tai harrastusseura, tai kyseisen yhdistyksen yksittäinen joukkue 

5. Kilpailuun osallistumisaika

Kilpailuun voi osallistua 5.5.-6.6.2021 välisenä aikana. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumishakemuksia tai videoita ei hyväksytä mukaan Kilpailuun. Vastuu osallistumishakemuksen ja videon perille saapumisesta osallistumisaikana on Osallistujalla 

6. Kilpailun voittaminen ja palkintokriteerit

Kilpailun eteneminen

 • Kilpailun äänestysaika on 5.5.-6.6.2021 
 • Järjestäjän nimittämä raati valitsee äänestysajan päätyttyä Kilpailun Voittajat    
 • Kilpailun Voittajat julkistetaan viimeistään 10.6.2021 

Kilpailun voittaminen ja palkintokriteerit

Kilpailun Voittajaksi valitaan yhdistys tai seura, jonka nimissä Osallistuja on osallistunut Kilpailuun.  

 • Voittajia valitaan yhteensä viisi (5) kappaletta.  
 • Voittajien valinnan pohjana toimii helen.fi/kampanjat/hyvan-energian-seura -kampanjasivulla annetut yleisöäänet. Voittajasuosikkia voi äänestää (peukuttaa) vain yhden kerran ja sähköpostiosoitteen voi jättää äänestäessä vain yhden kerran. Järjestäjä voi suorittaa annetuille yleisöäänille tarkistusta ja/tai poistaa sääntöjen vastaisesti tai muuten vilpillisesti annetut yleisöäänet.  
 • Lopullisen valinnan ja päätöksen tekee järjestäjän nimittämä raati. 

Raati painottaa voittajan valinnassaan muun muassa seuraavia asioita: 

 • Hyvään energiaan sopivaa meininkiä ja sitä, että Osallistuja noudattaa Kampanjan kilpailusivulla (helen.fi/kampanjat/hyvan-energian-seura) annettua tehtävänantoa eli näyttää tai opettaa kilpailuvideolla tempun tai taidon
 • Kilpailuvideoiden saamien yleisöäänien (peukutusten) määrää
 • Kilpailuvideoiden suosiota sosiaalisessa mediassa 

Yhdelle Voittajalle maksetaan kannustusrahana viisituhatta (5 000) euroa 

 • Voittaja voi maksimissaan voittaa yhden kannustusrahan. Järjestäjä maksaa kannustusrahan rahasiirtona Voittajan nimeämälle pankkitilille kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun järjestäjä on saanut Voittajalta tarvittavat tiedot ja laskun kannustusrahan maksamista varten 

Järjestäjä maksaa Voittajille kannustusrahoja yhteensä 25 000 euroa 

7. Palkinnon lunastuksen ja maksamisen ehdot ja rajoitteet

Järjestäjä ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä Voittajiin eli ilmoittaa heidän vastuuhenkilöillensä voitosta sähköpostin tai puhelimen kautta ja pyytää Voittajalta tarkempia tietoja kannustusrahan maksamista varten. Voittaja vastaa kaikista kustannusrahan vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. 

Järjestäjän maksama viidentuhannen (5 000) euron kannustusraha on kampanjakohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Järjestäjä voi kieltäytyä maksamasta kannustusrahaa tai vaatia jo maksettua kannustusrahaa osittain tai kokonaan takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen, näiden sääntöjen tai järjestäjän antaman ohjeistuksen vastaisen toiminnan, järjestäjän ja Voittajan välisen sopimuksen tai lainvastaisen toiminnan tai muun vastaavan seikan perusteella. 

Mikäli Osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai voittoilmoitusta tai kannustusrahaa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa tai maksaa Voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta maksaa kannustusrahaa Voittajalle.  

8. Järjestäjän vastuu 

Järjestäjä ei vastaa Osallistujien yhteystiedoissa tai muissa Osallistujien antamissa tiedoissa olevista virheistä tai tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, virheestä osallistumisessa tai kannustusrahan vastaanottamisen esteistä tai ongelmista.  

Järjestäjä vastaa Kilpailun järjestämisestä ja kannustusrahan maksamisesta mahdollisista aiheutuvista lakisääteisistä veroseuraamuksista.  

 • Järjestäjä ei kuitenkaan vastaa Voittajille kannustusrahojen vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista, eikä näiden sääntöjen, järjestäjän antaman ohjeistuksen tai muun Osallistujan tai Voittajan kanssa sovitun vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. 

Osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän Kilpailuun.  

Järjestäjän vastuu Osallistujia kohtaan ei missään tilanteessa voi ylittää näissä säännöissä mainittujen kannustusrahojen määrää. 

9. Immateriaalioikeudet

Osallistujilla ja Voittajilla säilyy tekijänoikeus ja/tai valokuvaajan oikeus omiin järjestäjälle lähettämiinsä videoihin ja muuhun materiaaliin.  

Osallistumalla Kilpailuun Osallistuja ja Voittaja kuitenkin myöntää järjestäjälle peruuttamattoman ja vastikkeettoman oikeuden haluamallaan tavalla käyttää, hyödyntää, jakaa, kopioida, muokata ja julkaista Osallistujien nimiä, hakemuksia, videoita ja muuta Osallistujien tai Voittajien toimittamaa materiaalia (jäljempänä yhdessä tai erikseen ”materiaali”) kokonaan tai osin liiketoiminnassaan, viestinnässään ja markkinoinnissaan esimerkiksi järjestäjän verkkosivustolla, painetussa julkaisussa tai järjestäjien viestintä- ja sosiaalisen median kanavissa, myös muissa kuin tämän Kilpailun mukaisessa tarkoituksessa.  

Järjestäjällä on myös vapaa oikeus muunnella materiaalia sekä luovuttaa saamansa oikeudet edelleen kolmannelle.  

Osallistuja ja Voittaja ovat tietoisia ja sitoutuvat Kilpailuun osallistuessaan etenkin siihen, että järjestäjän sivustolla julkaistut kilpailuvideot ja mahdolliset muut materiaalit ovat kaikkien vapaasti katseltavissa.   

Selvyydeksi todetaan, että materiaalin edellä mainitusta käytöstä ei suoriteta erillistä korvausta. Toisin sanoen kilpailuvideon tai muun materiaalin tuottamisesta ja sen käyttöoikeuksista ei Voittajille maksetun kannustusrahan lisäksi makseta erillistä korvausta.   

Kilpailuun Osallistujat ja Voittajat vastaavat siitä, että heillä on kaikki tarvittavat oikeudet kaikkiin Kilpailuun osallistumisessa käyttämiinsä ja Kilpailua varten tai sen perusteella järjestäjälle toimittamiinsa materiaaleihin, kuten kuviin ja videoihin. Osallistujat ja voittajat vastaavat myös siitä, ettei heidän käyttämänsä tai toimittamansa materiaali loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia (tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien) tai lakia, hyvää tapaa, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.  

Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa verkkosivustoltaan Kilpailun teeman tai näiden sääntöjen vastaisen, loukkaavan tai muuten sopimattoman materiaalin. 

10. Sääntöjen muuttaminen 

Järjestäjä pidättää oikeudet sääntöjen muutoksiin. Järjestäjä pidättää oikeuden erityisesti: 

 • keskeyttää tai päättää Kilpailun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta.  
 • muuttaa tai täydentää Voittajien valintakriteerejä sekä muuttaa tai oikaista sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi kilpailuun osallistumisaikana.  
 • Mahdollisista sääntö- tai valintakriteerimuutoksista ilmoitetaan järjestäjän verkkosivustolla. Sääntöjen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä. 

11. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä kerää Osallistujista enintään seuraavia henkilötietoja: Vastuuhenkilö nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Henkilötietojen käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Järjestäjä käsittelee Kilpailuun Osallistujien ja Vastuuhenkilöiden henkilötietoja ainoastaan Kilpailun toteuttamiseksi sekä kannustusrahan maksamiseksi. Järjestäjä säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, mikä on tarpeen edellä mainittua käyttötarkoitusta varten, ellei lainsäädäntö edellytä henkilötietojen pidempää säilyttämistä.   

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja ja muita Osallistujien henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja järjestäjän verkkosivustolta (https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/sopimusehdot-ja-rekisteriselosteet/henkil%C3%B6tietojen-k%C3%A4sittely#missa-tarkoituksessa-henkilotietoja-kasitellaan) löytyvän tietosuojaselosteen mukaisesti.  

Arvonnan säännöt

Helen arpoo kolme (3) kappaletta Elämyslahjojen 100 euron arvoisia lahjakortteja kaikkien videoita äänestäneiden kesken. 

Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Helen Oy (y-tunnus: 2630573-4, Kampinkuja 2, 00090 HELEN). Helen Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä ”Helen” tai ”Järjestäjä”.  

Arvonnan säännöt

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua osoitteessa helen.fi/kampanjat/hyvan-energian-seura/ äänestämällä videota. Arvontaan voi osallistua täyttämällä sähköpostiosoitteen osoitteessa helen.fi/kampanjat/hyvan-energian-seura/videot/. Osallistuja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.  

Osallistujat ja osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Helenissä työskentelevät henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan. Arvontaan osallistuminen ei edellytä Helenin asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista tai lupaa muuhun kuin arvontaan liittyvään yhteydenottoon. Osallistuja vastaa näiden sääntöjen ja niiden perusteella Järjestäjän tekemien päätösten vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista.

Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 5.5.-6.6.2021 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumislomakkeita ei hyväksytä mukaan arvontaan. Vastuu osallistumislomakkeen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää arvonta tai muuttaa arvonnan aikataulua. Mikäli arvonta keskeytetään ennenaikaisesti, palkinto arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.  

Palkinto

Kaikkien arvontaan osallistumisaikana osallistujien kesken arvotaan kolme (3) Elämyslahjat 100 euron arvoista lahjakorttia. Palkinnon lunastus on mahdollista vain Suomessa. Palkinnon lunastuksen ajankohdasta sovitaan tarkemmin arvonnan voittajan kanssa.

Palkintoehdot

Palkinto arvotaan osallistumisajan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 15.6.2021. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään 29.6.2021 mennessä. Järjestäjä maksaa palkinnosta lakisääteisen arpajaisveron. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta missä tahansa mediassa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä tai tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, virheestä osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisen esteistä tai ongelmista.  

Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistuvilta pyydetään kohdassa ”Yhteystiedot” mainittuja tietoja. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Järjestäjä käsittelee tietoja ja niihin sisältyviä henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi sekä ottaakseen yhteyttä voittajaan ja luovuttaakseen palkinnon voittajalle. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Henkilötietojen käsittely on tarpeen Helenin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään muutoin soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Järjestäjän verkkosivustolta löytyvien henkilötietojen käsittelyä koskevien käytäntöjen mukaisesti.

Muut ehdot

Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Järjestäjällä on oikeus arvonta-aikana muuttaa näitä sääntöjä tai oikaista näitä sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Arvontaan ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, Järjestäjän tekemiä päätöksiä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä, lainvastaisia tai muita vastaavia keinoja.