Avtalsvillkor - Spot El

Sammandrag av avtalsvillkoren

  • Avtalet gäller tills vidare.
  • Priset baserar sig på timpriset på elbörsen på vilken leveransavgiften läggs till.
  • Priser gäller tills vidare.

Ursprunget på elen som levereras på basis av det här avtalet är blandad el som producerats med förnybar energi, kärnkraft och fossila bränslen i enlighet med Finlands produktionsmix.

1. Avtalets längd

Spot-el avtalet gäller tills vidare. Avtalets uppsägningstid är 14 dagar.

2. Priset på el

Energipriset på Spot-el produkten bestäms utgående ifrån priset för Finlands prisområde som meddelas av den nordiska elbörsen (Nord Pool Spot), så att en marginal läggs till på timpriset. Elpriset baserar sig på det faktiska börspriset och elförbrukningen.

Elöverföring ingår inte i priserna som angivits på avtalsbekräftelsen.

3. Ändringar i avtalsvillkoren och priserna

Elförsäljaren har rätt att ändra avtalsvillkoren och priserna i enlighet med de allmänna elförsäljningsvillkoren genom att meddela kunden 1 månad innan ändringen träder i kraft. Timvisa förändringar i energipriset är inte sådana ändringar i pris- eller avtalsvillkoren som meddelas kunden på förhand.

4. Andra villkor

Avtalet är avsett för företagskunder till förbrukningsplats vars förbrukningsplatsspecifika elförbrukning är högst 2 GWh per år. Om Kundens elförbrukning överstiger årsgränsen på 300 000 kWh, har Helen rätt att uppdatera avtalspriset. Meddelandet skickas till Kunden en månad innan det träder i kraft.

5. Elöverföring och mätning

Med fullmakt från kunden säger Helen upp det nuvarande elavtalet och tecknar vid behov ett nytt nätavtal i kundens namn. Nätinnehavaren fakturerar kunden för elöverföringen enligt sin prislista. Nätinnehavaren ansvarar och fakturerar för mätningen. Om den offererade produkten inte lämpar sig för nätinnehavarens tidsindelning eller kundens mätning har Helen rätt att ta i bruk en lämplig produkt. Om huvudsäkringen är större än 63 A ska elförbrukningen mätas och registreras per timme.

6. Leveransvillkor

Helens elförsäljningsvillkor

7. Avtalsbekräftelse

Avtalbekräftelsen skickas till kunden via e-post.

8. Kunduppgifter och dataskydd

Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Läs mer om behandlingen av personuppgifter: helen.fi/personuppgifter