Nimikkopaneeli, sopimusehdot - 06/2022

1. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Helenin ja Asiakkaan väliseen sopimukseen (jäljempänä ”Sopimus”) näiden sopimusehtojen kohdassa 5 tarkemmin määritellystä Nimikkopaneeli-palvelusta (jäljempänä ”Nimikkopaneeli”). Helenistä ja Asiakkaasta käytetään jäljempänä yhdessä nimitystä ”Sopijapuolet” ja erikseen ”Sopijapuoli”.

2. Määritelmät

Asiakas tarkoittaa Kuluttajaa tai yhtiöasiakasta, jolla on Sähkösopimus Helenin kanssa.

Helen tarkoittaa Helen Oy:tä (y-tunnus: 2630573-4; osoite: Kampinkuja 2, 00090 HELEN).

Henkilötieto tarkoittaa Tietosuojalainsäädännössä tarkoitetulla tavalla kaikenlaista tietoa, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Hinnasto tarkoittaa Helenin verkkosivustolla julkaistavaa hinnastoa, jossa määritellään kulloinkin voimassa olevan Kuukausihinnan, Sopimushinnan ja muiden mahdollisten maksujen suuruus sekä Aurinkovoimaloiden nimellistehot.

Kuluttaja tarkoittaa kuluttajansuojalain (38/1978) mukaista luonnollista henkilöä.

Kuukausihinta tarkoittaa kuukausittaista maksua, jonka Asiakas maksaa toistaiseksi voimassa olevan Sopimuksen yhden Osuuden yhdestä kuukaudesta.

Osuus tarkoittaa yhtä paneelia (eli ns. nimikkopaneelia) Aurinkovoimalasta ja se tarkoittaa samalla myös laskennallista osuutta Aurinkovoimalan kokonaissähköntuotannosta. Osuuden tuottama sähkö eli Osuuden laskennallinen osuus Aurinkovoimalan sähköntuotannosta määräytyy ja lasketaan Osuuden (eli nimetyn paneelin) nimellistehon ja Aurinkovoimalan käyttöpaikasta jakeluverkonhaltijan mittaaman sähköenergian perusteella.

Sopimushinta tarkoittaa kertaluonteista maksua, jonka Asiakas maksaa määräaikaisena voimassa olevan Sopimuksen yhden Osuuden yhdestä Sopimuskaudesta.

Sopimuskausi tarkoittaa kohdassa 4 tarkemmin määriteltyä Sopimuksen määräaikaista voimassaoloa.

Sopimusvahvistus tarkoittaa Asiakkaalle (esimerkiksi sähköpostitse) toimitettavaa kirjallista vahvistusta Sopimuksen voimaantulosta.

Sähkösopimus tarkoittaa Helenin ja Asiakkaan välistä erillistä sähköntoimitussopimusta.

Tietosuojalainsäädäntö tarkoittaa Suomen tietosuojalakia (1050/2018; muutoksineen) sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016) sekä muuta kulloinkin voimassa olevaa ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä sekä tietosuojaviranomaisten ohjeita ja sitovia määräyksiä.

Aurinkovoimala tarkoittaa useasta paneelista koostuvaa Helenin omistamaa tai hallinnoimaa aurinkovoimalaa. Helenin Aurinkovoimaloiden yhden Osuuden nimellistehot on ilmoitettu Hinnastossa.

3. Sopimuksen tekemisen ja voimaantulon edellytykset

Nimikkopaneeli on tarkoitettu vain Helenin sähkösopimusasiakkaille eli sellaisille Asiakkaille, joilla on voimassa oleva Sähkösopimus Helenin kanssa. Mikäli Asiakkaalla ei ole Sähkösopimusta Helenin kanssa, edellyttää Sopimuksen voimaantulo Sähkösopimuksen tekemistä Helenin kanssa.

4. Sopimuksen voimaantulo ja voimassaolo

Sopimus tulee voimaan, kun Sopijapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen Sopimuksen. Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti Helenin verkkosivuston kautta. Mikäli Sopimus tehdään sähköisesti, Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Helen on toimittanut Asiakkaalle Sopimusvahvistuksen. Sopimus tulee tällöin voimaan Sopimusvahvistuksessa mainittuna päivänä. Tehdessään Sopimuksen sähköisesti Helenin verkkosivuston kautta Asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin Sopimusehtoihin huolellisesti.

Ellei toisin sovita, Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kummallakin Sopijapuolella on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva Sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Mikäli on nimenomaan erikseen sovittu, että Sopimus on voimassa määräajan, eikä määräajan pituudesta ole toisin sovittu, Sopimus on kunkin Osuuden osalta voimassa kahden (2) vuoden määräajan Sopimuksen voimaantulosta (”Sopimuskausi”). Sopimuskauden jälkeen Sopimus on automaattisesti voimassa aina uuden sovitun mukaisen eli saman pituisen Sopimuskauden, ellei jompikumpi Sopijapuolista ole irtisanonut Sopimusta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen Sopimuskauden päättymistä. Helen pyrkii lähettämään Kuluttajalle ilmoituksen uuden Sopimuskauden alkamisesta ennen sitä ajankohtaa, jolloin Kuluttaja viimeistään voi irtisanoa Sopimuksen uuden Sopimuskauden osalta.

Selvyydeksi todetaan, että mikäli Asiakkaan Sähkösopimuksen voimassaolo päättyy, päättyy myös Sopimuksen voimassaolo samanaikaisesti. Helenillä ei ole velvollisuutta maksaa takaisin Kuukausihintaa tai Sopimushintaa tai osaa niistä tai velvollisuutta maksaa muutakaan Sopimuksen päättymiseen perustuvaa hyvitystä tai korvausta Asiakkaalle, jos Sopimus päättyy tässä kappaleessa todetun Sähkösopimuksen päättymisen perusteella tai jostain muusta kuin Helenistä johtuvasta syystä toistaiseksi voimassa olevan Sopimuksen voimassa olon tai määräaikaisena voimassa olevan Sopimuskauden aikana.

5. Sopimuksen kohde ja Osuus sekä Osuuden tuottaman sähköenergian hyvittäminen Asiakkaalle laskulla

Nimikkopaneelissa Asiakas valitsee Helenin verkkosivuston kautta haluamansa määrän vapaana olevia Osuuksia haluamastaan Aurinkovoimalasta. Selvyydeksi todetaan, että mikäli Sopimusvahvistuksen lähettämisen jälkeen tai muussa yhteydessä ilmenee, että Asiakkaan haluamaa ja valitsemaa määrää Osuuksia ei (esimerkiksi verkkosivuston virheen tai ohjelmistovian vuoksi tai muunlaisen erehdyksen vuoksi) olekaan vapaana ja valittavissa, Sopimus sellaisista Osuuksista raukeaa automaattisesti.

Tekemällä Sopimuksen Osuudesta ja maksamalla Kuukausihinnan tai Sopimushinnan Asiakas saa yhden Osuuden käyttöönsä Sopimuksen voimassaolon, tai mikäli on erikseen sovittu määräaikaisesta Sopimuksen voimassaolosta, Sopimuskauden ajaksi. Asiakkaalla voi olla useita Osuuksia eli Asiakas voi tehdä Sopimuksen yhdestä tai useammasta Osuudesta. Osuuksien maksimäärä Asiakasta kohden on sata (100) kappaletta.

Osuuden käyttöön saaminen tarkoittaa sitä, että Osuuden laskennallisesti tuottama aurinkosähkö hyvitetään Asiakkaan sähkölaskulla eli Osuuden laskennallisesti tuottama aurinkosähkö pienentää Asiakkaan Sähkösopimuksen perusteella laskutettavaa sähköenergian määrää. Helen ei siis myy Asiakkaalle Osuuden tuottamaa sähköä, vaan Sopimuksen voimaantulon jälkeen Osuuden laskennallisesti tuottama sähköenergia vähennetään laskennallisesti Asiakkaalle Sähkösopimuksen perusteella lähetetystä laskusta vähentämällä Asiakkaan yhden kuukauden aikana kuluttamasta sähköenergian määrästä Osuuden tai Osuuksien saman kuukauden aikana tuottaman sähköenergian määrä.

Esimerkiksi, jos Asiakkaan sähkönkulutus on kesäkuussa 300 kWh ja Osuus tai Osuudet tuottavat kesäkuussa laskennallisesti aurinkosähköä 30 kWh, niin Asiakasta laskutetaan sähköenergiasta 270 kWh edestä kulloinkin voimassa olevan Sähkösopimuksen ehtojen mukaisesti.

Mikäli Osuus tai Osuudet tuottavat yhden kuukauden aikana enemmän sähköä kuin Asiakkaan sähköenergian kulutus on kyseisenä kuukautena, vähennetään tämä ylimenevä osuus edellä todetun mukaisesti Asiakkaan kuluttaman sähköenergian määrästä seuraavana sellaisena kuukautena, jolloin Asiakkaan sähkönkulutus ylittää Osuuden tai Osuuksien tuottaman laskennallisen sähköenergian määrän.

Selvyydeksi todetaan, että tämän kohdan ja näiden sopimusehtojen mukaisesti laskennallisesti hyvitetty aurinkosähkö ei vähennä Asiakkaan Sähkösopimuksen mukaisesti kuluttaman sähköenergian siirrosta aiheutuvia kustannuksia. Asiakkaan vastuulla olevat sähköenergian siirtokustannukset lasketaan toisin sanoen Asiakkaan Sähkösopimuksen mukaisesti kuluttaman sähköenergian perusteella.

Aurinkovoimalan tuottama sähkö on varmennettu alkuperätakuin. Yhden Osuuden arvioitu vuosituotanto vaihtelee Aurinkovoimaloittain. Asiakas on toisin sanoen tietoinen ja hyväksyy sen, että Osuuden toteutunut tuotanto vaihtelee sääolosuhteiden mukaisesti ja on muutenkin riippuvainen esimerkiksi Aurinkovoimalan huoltotoimenpiteistä, Aurinkovoimalan mahdollisista vioista tai muista Helenistä riippumattomista syistä. Helen ei takaa, että Osuus tuottaa tietyn määrän sähköä vuoden aikana.

6. Aurinkovoimalan tuotannon ja hyvityksen antamisen keskeyttäminen tai rajoittaminen

Helenillä on kohdan 10 mukaisen ylivoimaisen esteen lisäksi oikeus keskeyttää aurinkosähkön tuottaminen tai rajoittaa aurinkosähkön tuottamista Aurinkovoimalassa, Aurinkovoimalan huoltotoimenpiteiden ajaksi, Aurinkovoimalan vikojen ja virheiden korjaamiseksi tai muusta perustellusta syystä. Helen ei ole velvollinen suorittamaan Asiakkaalle kohdan 5 mukaista hyvitystä tämän kohdan mukaisen keskeyttämisen tai rajoittamisen ajalta eikä Helen vastaa tämän kohdan mukaisesta tuotannon keskeyttämisestä tai rajoittamisesta Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista haitoista tai vahingoista.

Helen ei myöskään ole velvollinen hyvittämään Asiakkaan Osuuden tai Osuuksien laskennallisesti tuottamaa aurinkosähköä siltä ajalta, jolloin Asiakas on laiminlyönyt Sopimuksen mukaisen Kuukausihinnan tai Sopimushinnan maksamisen. Helen ei myöskään ole velvollinen jatkamaan hyvityksen maksamista ennen kuin Asiakas on maksanut kaikki maksamatta jääneet saatavat.

7. Kuukausihinta ja Sopimushinta

A. Toistaiseksi voimassa oleva Sopimus

Ellei toisin ole sovittu, Asiakas maksaa kustakin Osuudesta Helenille kulloinkin voimassa olevan Hinnaston mukaisen Kuukausihinnan. Ellei toisin ole määritelty, Kuukausihinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Helenillä on oikeus lisätä Kuukausihintaan lain ja viranomaisen määräämät välilliset verot ja muut maksut. Helen vahvistaa kunkin Osuuden Kuukausihinnan Asiakkaalle lähetetyssä Sopimusvahvistuksessa tai muuten kirjallisesti tai sähköisesti (esimerkiksi verkkosivustollaan www.helen.fi).

B. Määräaikaisena voimassa oleva Sopimus

Asiakas maksaa kunkin Osuuden yhdestä Sopimuskaudesta Sopimuksen tekohetkellä kulloinkin voimassa olevan tai kunkin Osuuden uuden Sopimuskauden alkaessa voimassa olevan Hinnaston mukaisen Sopimushinnan. Ellei toisin ole määritelty, Sopimushinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Helenillä on oikeus lisätä Sopimushintaan lain ja viranomaisen määräämät välilliset verot ja muut maksut. Helen vahvistaa kunkin Osuuden Sopimushinnan Asiakkaalle lähetetyssä Sopimusvahvistuksessa tai muuten kirjallisesti tai sähköisesti (esimerkiksi verkkosivustollaan www.helen.fi).

8. Laskutus ja maksuehto

A. Toistaiseksi voimassa oleva Sopimus

Helenillä on oikeus aloittaa Kuukausihinnan veloittaminen Asiakkaalta Asiakkaalle lähetetyllä laskulla Sopimuksen voimaantulon jälkeen. Asiakkaan velvollisuutena on maksaa lasku sen eräpäivänä. Laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähintään kaksi viikkoa. Jollei laskussa ole toisin mainittu, maksuehto on 14 vuorokautta netto laskun päiväyksestä. Asiakas on vastuussa laskun maksamisesta siitä riippumatta, mihin hän on pyytänyt laskun lähettämään. Jos Asiakas ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, Helenillä on oikeus periä viivästyskorkoa Asiakkaalta. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Jos laskun eräpäivä ja maksettava määrä on ennalta määrätty, viivästyskorkoa peritään eräpäivästä lukien. Jos Kuluttajan laskun eräpäivää ja / tai maksettavaa määrää ei ole ennalta määrätty, viivästyskorkoa voidaan periä aikaisintaan 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Maksumuistutuksen lähettämisestä voidaan Asiakkaalta periä Helenin palvelumaksuhinnaston mukainen kohtuullinen muistutusmaksu.

Selvyydeksi kuitenkin todetaan, että Asiakas on velvollinen maksamaan Kuukausihinnan ja Helen on velvollinen laskennallisesti hyvittämään Osuuden tuottaman sähkön Asiakkaan Sähkösopimuksen laskusta Sopimuksen mukaisesti vasta sen jälkeen, kun Aurinkovoimala on alkanut tuottaa sähköä kaupallisiin tarkoituksiin.

B. Määräaikaisena voimassa oleva Sopimus

Helenillä on oikeus lähettää Asiakkaalle lasku Sopimushinnasta Sopimuksen voimaantulon ja kunkin uuden Sopimuskauden alkamisen jälkeen. Asiakkaan velvollisuutena on maksaa lasku sen eräpäivänä. Jollei laskussa ole toisin mainittu, maksuehto on 14 vuorokautta netto laskun päiväyksestä. Jos Asiakas ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, Helenillä on oikeus periä viivästyskorkoa Asiakkaalta. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Maksumuistutuksen lähettämisestä voidaan Asiakkaalta periä Helenin palvelumaksuhinnaston mukainen kohtuullinen muistutusmaksu.

Selvyydeksi kuitenkin todetaan, että Asiakas on velvollinen maksamaan Sopimushinnan ja Helen on velvollinen laskennallisesti hyvittämään Osuuden tuottaman sähkön Asiakkaan Sähkösopimuksen laskusta Sopimuksen mukaisesti vasta sen jälkeen, kun Aurinkovoimala on alkanut tuottaa sähköä kaupallisiin tarkoituksiin.

9. Sopimusehtojen muuttaminen

A. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Helenillä on oikeus sellaisiin vähäisiin sopimusehtojen muutoksiin, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön sekä muutenkin oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan Sopimuksen ehtoja, Kuukausihintaa ja näitä sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista Asiakkaalle kirjallisesti tai sähköisesti (kuten sähköpostitse tai Helenin verkkosivustolla www.helen.fi) ennen muutosten voimaantuloa ja ilmoituksessa on mainittava miten ja mistä ajankohdasta lukien Kuukausihinta tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoitus voidaan esimerkiksi lähettää Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, osoitteeseen tai se voi myös sisältyä esimerkiksi Asiakkaalle lähetettävään laskuun.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva Sopimus päättymään muutoksen voimaantulohetkeen irtisanomalla Sopimus kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa Asiakkaan oikeuksia heikentävästä muutoksesta tiedon saatuaan. Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen neljäntoista (14) päivän kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan, muutosta ei sovelleta Asiakkaan kanssa tehtyyn Sopimukseen, ellei kyse ole lainsäädännön tai viranomaisen määräyksestä johtuvasta muutoksesta. Mikäli Asiakas ei irtisano Sopimusta kyseisen neljäntoista (14) päivän aikana, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen muutokset ja ne tulevat osaksi Sopimusta.

Selvyydeksi todetaan, että Asiakkaalla on aina oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva Sopimus kohdan 4 mukaisesti.

Uudet päivitetyt ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet ehdot.

B. Määräaikaisena voimassa oleva sopimus

Helenillä on oikeus sellaisiin vähäisiin sopimusehtojen muutoksiin, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön sekä muutenkin oikeus muuttaa määräaikaisena voimassa olevan Sopimuksen ehtoja, Sopimushintaa ja sopimusehtoja, jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen sekä myös, jos muutos on perusteltua:

  • olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta (kuten Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien tai aurinkosähkön tuottamisen tarpeellisten toimintojen tuottamisen kustannusten muutosten perusteella);
  • vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia tai
  • energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi

Helenin on ilmoitettava Asiakkaalle muutoksista kirjallisesti tai sähköisesti ennen muutosten voimaantuloa ja ilmoituksessa on mainittava, miten ja mistä ajankohdasta lukien Sopimushinta tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoitus voidaan esimerkiksi lähettää Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai se voi sisältyä esimerkiksi Asiakkaalle lähetettävään laskuun. Määräaikaisena voimassa olevan Sopimuksen osalta Helenin on myös muutoksista ilmoittaessaan kerrottava mikä on muutoksen peruste. Ilmoituksessa on myös mainittava, onko Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus muutoksen perusteella. Ellei toisin ilmoiteta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa määräaikaisena oleva Sopimus päättymään muutoksen voimaantulohetkeen irtisanomalla Sopimus kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa Asiakkaan oikeuksia heikentävästä muutoksesta tiedon saatuaan. Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen neljäntoista (14) päivän kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan, muutosta ei sovelleta Asiakkaan kanssa tehtyyn Sopimukseen, ellei kyse ole lainsäädännön tai viranomaisen määräyksestä johtuvasta muutoksesta. Mikäli Asiakas ei irtisano Sopimusta kyseisen neljäntoista (14) päivän aikana, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen muutokset ja ne tulevat osaksi Sopimusta.

Uudet päivitetyt ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet ehdot.

10. Ylivoimainen este

Helen ei ole vastuussa Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta tai laiminlyönnistä, ei ole vastuussa Nimikkopaneelin virheistä, vioista tai viivästyksistä eikä ole velvollinen maksamaan vahingonkorvausta tai muutakaan hyvitystä, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai laiminlyönti tai virheet, viat tai viivästykset johtuvat kolmannesta osapuolesta tai muunlaisesta Helenin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta tekijästä tai syystä, jota tämä ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon ja jonka seurauksia Helen ei kohtuudella olisi voinut estää tai voittaa (”ylivoimainen este”).

Ylivoimaisia esteitä voivat olla mm. lakko tai muu työtaistelutoimenpide, vesivahinko, räjähdys, tulva, onnet-tomuudet, sähköverkkotoiminnan häiriö, viranomaisten toimenpiteet, sääolosuhteet ja muut Helenistä riippumattomat toimenpiteet ja tapahtumat.

Ylivoimainen esteen lykkää sopimusvelvoitteiden täyttämisen siksi ajaksi, minkä este kunkin sopimusvelvoitteen osalta on ollut voimassa ja ylivoimaisen esteen sattuessa Helen vapautuu Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa toimituksesta siinä määrin ja niin pitkäksi ajaksi kuin tämä on ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta. Helenin velvollisuutena on ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä ilman aiheetonta viivästystä kirjallisesti Asiakkaalle.

11. Sopimuksen purkaminen

Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Sopijapuoli rikkoo olennaisesti Sopimuksen ehtoja (esimerkiksi jättämällä laskun maksamatta eräpäivään mennessä), eikä korjaa laiminlyöntiään kohtuullisessa ajassa toisen Sopijapuolen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

12. Viat ja virheet

Asiakkaan on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava Helenille Nimikkopaneelissa (esim. siihen liittyvässä laskutuksessa) havaitsemistaan virheistä, vioista ja viivästyksistä. Helenin velvollisuutena on korjata Asiakkaan ilmoittamat tai itse havaitsemansa viat, virheet ja viivästykset kohtuullisessa ajassa niiden havaitsemisen jälkeen. Helenin vastuu virheistä, vioista ja viivästyksistä rajoittuu niiden korjaamiseen tai sovitun mukaisen toiminnan uudelleen suorittamiseen kohtuullisessa ajassa.

13. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Helenin kumulatiivinen vastuu sopimusrikkomustensa tai laiminlyöntiensä Asiakkaalle aiheuttamista välittömistä vahingoista rajoittuu määräaikaisena voimassa olevan Sopimuksen osalta Asiakkaan Helenille maksamaan yhden Sopimuskauden Sopimushintaan ja toistaiseksi voimassa olevan Sopimuksen osalta Asiakkaan Helenille maksamaan kuuden (6) kuukauden Kuukausihintaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Helen ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle välillisiä tai epäsuoria vahinkoja kuten liikevaihdon tai liikevoiton vähenemistä tai menettämistä, saamatta jäänyttä tuloa tai hyötyä tai muutakaan vaikeasti ennakoitavissa olevaa välillistä tai epäsuoraa vahinkoa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Tämän kohdan mukaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

14. Muut sopimusehdot

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta eikä siihen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Helenin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Helenillä on oikeus siirtää Sopimus sen konserniin nykyisin tai tulevaisuudessa kuuluvalle yhtiölle tai liiketoimintasiirron tai -kaupan yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle. Helenillä on myös oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Sopimus koostuu kulloinkin voimassa olevasta Hinnastosta sekä näistä sopimusehdoista. Mikäli edellä mainitut sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriitaisia sovelletaan ensisijaisesti kulloinkin voimassa olevaa Hinnastoa ja sen jälkeen näitä sopimusehtoja.

15. Riitojen ratkaiseminen ja sovellettava laki

Mahdolliset Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Ellei tämä ole mahdollista, kummallakin Sopijapuolella on oikeus saattaa erimielisyys Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttaja voi saattaa erimielisyyden ratkaistavaksi myös Kuluttajan asuinpaikan käräjäoikeuteen. Kuluttajalla on myös oikeus saattaa Sopimusta koskevat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäviksi.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta Suomen lain valintasäännöksiä.

16. Kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sähköisesti etämyyntinä tekemänsä Sopimus syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy neljäntoista (14) päivän kuluttua Sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Asiakkaan on ilmoitettava päätöksestään peruuttaa Sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla).

Asiakas voi käyttää peruuttamiseen näiden sopimusehtojen lopussa olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että Asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Sopimus raukeaa sen jälkeen, kun Helen on käsitellyt peruuttamisilmoituksen.

17. Henkilötietojen käsittely

Helen toimii rekisterinpitäjänä asiakassuhteeseen ja sen hoitoon liittyvien (kuten Asiakkaan yhteystietoihin sisältyvien) Asiakkaalta kerättyjen Henkilötietojen osalta. Henkilötietoja käsitellään Tietosuojalainsäädännön ja Helenin Henkilötiedon käsittelyä koskevan kuvauksen mukaisesti. Kuvaus henkilötietojen käsittelystä löytyy Helenin Internet-sivuilta osoitteesta: www.helen.fi/henkilötiedot

18. Sopimusehtojen voimassaolo

Nämä Sopimusehdot tulevat voimaan 1.6.2022 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Helenillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä sopimusehtoja.

19. Yhteystiedot

Helenin vaihde: puh. 09 617 8065; aurinkoenergia@helen.fi; tai www.helen.fi

Liitteet

Nimikkopaneelien hinnasto

Peruuttamislomake