Sähköisten palveluiden käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Helenin Helen Oy:n (y-tunnus: 2630573-4, jäljempänä ”Helen”) ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) välillä Helenin tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin sekä kaikkien niiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen, jollei erikseen ole toisin ilmoitettu tai sovittu.

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot kirjautumalla Palveluun tai käyttämällä Palvelua.


2. Palvelun kuvaus

Verkkopalveluilla tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa kaikkia Helenin tuottamia tai ylläpitämiä
helen.fi -sivustolla julkaistuja energiankäytön raportointiin, käyttäjätietojen ja sopimusten hallintaan sekä muuhun kuluttaja- ja yritysasiakkaiden asiointiin liittyviä verkkopalveluita. Tällaisia ovat Sävel mobiili -palvelu ja Helenin muut raportointiin liittyvät verkkopalvelut, Helenin asiointipalvelut, kotiautomaatiopalvelut, yritysasiakkaan verkkopalvelut, vain verkossa julkaistavat verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat (chat) ja muut Helenin kulloinkin verkossa tarjoamat raportointipalvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä ”Palvelu”). Palveluja voidaan tarjota käytettäväksi sekä internet-selaimen kautta että mobiilipalveluna.

Helen kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana kehitystyötään parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Helenillä on myös milloin tahansa oikeus lisätä tai poistaa Palvelun ominaisuuksia ja lopettaa Palvelun tuottaminen.


3. Palvelun käyttöönotto ja siihen rekisteröityminen

Palvelun käyttäminen edellyttää Käyttäjältä internet-selainta tai soveltuvaa mobiilisovellusta sekä tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä. Palvelut voivat olla Käyttäjän käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä. Tämä ilmenee aina kunkin Palvelun yhteydessä erikseen.

Silloin, kun Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla tai mobiilisovelluksessa ja hyväksymällä siellä nämä Palvelun käyttöehdot ja mahdolliset Palvelukohtaiset ehdot itseään sitoviksi. Helen voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee itselleen Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Maksulliseen Palveluun rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää tai huoltajan tai edunvalvojan suostumusta.

Helenillä on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen Palveluun. Helenillä on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen Palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua. Käyttäjällä on oikeus saada tietoonsa Palvelun käytön epäämisen perusteet pyydettäessä.


4. Palvelussa julkaistut kehotukset

Palvelussa julkaistuun aineistoon sisältyviä tuotteita, palveluita tai muuta aineistoa koskevat ilmoitukset eivät ole Heleniä tai muuta palveluntarjoajaa sitovia tarjouksia, jollei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu. Ne ovat Käyttäjille osoitettuja kehotuksia tarjouksen tekemiseen.


5. Vastuu Palvelun sisällöstä

Helen vastaa vain Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällön lain ja hyvän tavan mukaisuudesta, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Helen ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palvelu on saatavilla tai siihen pääsee Helenin Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on ilman mitään takuita. Helen ei ole vastuussa Palvelussa olevan tiedon tai muun materiaalin oikeellisuudesta, täsmällisyydestä ja kattavuudesta.

Helen ei vastaa Palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä.

Helen ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi tai muutoin Heleniä tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä Käyttäjä siten voi vedota niihin. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Heleniä tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.


6. Palvelun käytettävyys

Helen pyrkii varmistamaan että Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Helen ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Helen ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista tai niiden aiheuttamista vahingoista Käyttäjälle.

Helen pyrkii informoimaan käyttökatkoista ja saattamaan palvelun Käyttäjän käytettäväksi käyttökatkosta tiedon saatuaan. Käyttäjä voi ilmoittaa Helenille käyttökatkoista tai -häiriöistä palvelun käytössä Helenin asiakaspalveluun.

Helenillä on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Helen pyrkii rajoittamaan keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista.


7. Oikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien ovat Helenillä tai muilla Palveluun sisältöä tuottavilla sisällöntuottajilla. Palveluun kuuluvien ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen ja Palvelun käytöstä mahdollisesti tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua. Käyttäjällä ei ole oikeutta hyödyntää Palvelua tai sen osaa, Palvelun erityisiä ominaisuuksia tai Palvelusta ilmeneviä raportointi- tai muita tietoja kaupallisesti omassa toiminnassaan ilman Helenin nimenomaista ja kirjallista etukäteistä suostumusta.

Helenillä on oikeus käyttää Käyttäjän lähettämää aineistoa ja julkaista sitä tai osia siitä. Helenillä ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista Käyttäjän lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa.

Käyttäjä on korvausvelvollinen Helenille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan. Käyttäjä vastaa myös kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.


8. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisen palvelukohtaisen palvelusopimuksen mukaisesti.

Käyttäjä on tietoinen, että vaikka Helenin Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa tällaisten palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia.

Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjän Palveluun syöttämät tiedot ovat virheettömiä ja asianmukaisia eivätkä ne loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ole hyvän tavan vastaisia. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjällä on oikeus luovuttaa Helenille Palveluun syöttämänsä henkilötiedot.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Aineistoilla tarkoitetaan esimerkiksi teksti-, kuva- ja AV-aineistoa, dataa tai muuta tietoaineistoa sen tallennus- ja ilmaisumuodosta riippumatta, sekä tällaisen aineistoon sisältyviä tai liittyviä tietoja. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Helenillä on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Helenillä on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.


9. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Helenille käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään täällä.

Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan.

Helenillä on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Helen ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.


10. Henkilötiedot

Helenillä on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Helen voi lähettää Käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli Käyttäjä on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa.

Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Käyttäjällä on myös oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot sekä saada käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot korjatuiksi tai poistetuiksi.


11. Tietoturva ja tietojen käyttäminen

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä ja verkkoyhteyksiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Helen säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Helen järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Helenillä on oikeus käyttää asiakassuhteessa hankkimaansa kokemusta, ammattitaitoa ja -tietoa hyväkseen samoin kuin palvelun tuottamisessa syntyneitä tietoja ja tuloksia, ellei hyvästä liiketavasta, laista tai muusta viranomaisien antamista määräyksistä muuta johdu.


12. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista.


13. Palvelusta perittävät hinnat

Helenin tarjoamat Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta Palvelusta.

Maksullisten Palveluiden käyttöönotto edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu.

Helen voi muuttaa Palvelun tai sen osan hintaa ja hinnoitteluperusteita.. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla. Helen tiedottaa Käyttäjää muutoksista asianmukaisella tavalla.


14. Maksaminen

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta Palvelusta perittävän maksun Helenin Palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi sähkölaskulla tai verkkopankissa. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta Helenillä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta Helenillä on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

Helenillä on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Helenillä on oikeus periä kohtuullinen korvaus Palvelun uudelleen avaamisesta.


15. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Helenille näiden käyttöehtojen, mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Helen ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.


16. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Helenin Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Helen ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.


17. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Helenin ylläpitämiin Palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.

Helen on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia Palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista Palvelun sivuilla kaksi viikkoa ennen muutosten voimaantuloa.


18. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Helenillä on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle. Helenillä on myös oikeus siirtää mainitut vastuut ja velvollisuudet sekä sopimus siinä tapauksessa, että Helen tai sen liiketoiminta siirretään toiselle yhtiölle kaupan, liiketoimintasiirron, sulautumisen tai jakautumisen seurauksena tai muuhun niihin verrattavan järjestelyn seurauksena.


19. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.


20. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.