Rahoituslaskelma

   HELEN-KONSERNIHELSINGIN ENERGIA
   2014
1 000 €
2013 
1 000 €
 2014 
1 000 €
2013 
1 000 €

Liiketoiminnan rahavirta

         
Liikevoitto  219 328 238 822  186 001 202 204
Poistot  86 648 82 072 56 401 51 472
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -20 299 3 236  -8 404 16 121
Rahoitustuotot ja -kulut  -9 943 -11 781 4 103 1 659
Korvaus peruspääomalle  -47 400 -47 400  -47 400 -47 400
Muut oikaisut  11 823 10 112 27 939 -32 604
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 240 157 275 061 218 640 191 452
Käyttöpääoman muutos          
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)
tai vähennys (+)
9 407 -1 402  10 342 -2 127
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys  (-) tai vähennys (+)
25 339 -7 257  18 830 30 321
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys (+) tai vähennys (-)
-23 619 -12 927  -48 677 -12 543
Välittömät verot  -3 571 -3 326  - -
Liiketoiminnan rahavirta (A) 247 713 250 149 199 135 207 103
Investointien rahavirta          
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
 -135 426 -122 881  -97 658 -84 113
Luovutustulot 2 349 24 2 349 24
Investoinnit muihin sijoituksiin  -472 -61 709 578 -61 090
Investointien rahavirta (B)  -133 549 -184 566  -94 731 -145 179
Rahoituksen rahavirta          
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)
tai vähennys (-)
 92 231 13 729  70 593
37 821
Pitkäaikaisten lainojen muutos  -28 476 72 116 -14 494 45 568
Oman pääoman muutokset
ja voitonjako
 -150 014 -150 015  -150 222 -150 000
Rahoituksen rahavirta (C)  -86 259 -64 170  -94 123 -66 611
Likvidien varojen muutos (A+B+C)  27 905 1 413  10 281 -4 687
Likvidit varat tilikauden alussa  24 629 23 216  10 098 14 785
Likvidit varat tilikauden lopussa 52 534 24 629 20 379 10 098
  27 905 1 413 10 281 -4 687