Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.

   HELEN-KONSERNIHELSINGIN ENERGIA
   2013 
1 000 €
2012 
1 000 €
 2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Liiketoiminnan rahavirta

         
Liikevoitto  238 822 235 554  202 204 192 296
Poistot  82 072 79 982  51 472 49 432
Rahavirtaan vaikuttamattomat erät  3 236 7 111   16 121 13 758
Rahoitustuotot ja -kulut  -11 781 -13 781  1 659 7 521
Korvaus peruspääomalle  -47 400 -47 400  -47 400 -47 400
Muut oikaisut  10 112 9 584  -32 604 -10 199
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  275 061 271 050  191 452 205 408
Käyttöpääoman muutos          
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)
tai vähennys (+)
 -1 402 -138  -2 127 -1 567
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys  (-) tai vähennys (+)
 -7 257 -48 192  30 321 -30 454
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys (+) tai vähennys (-)
 -12 927 14 535  -12 543 30 187
Välittömät verot  -3 326 -3 989  - -
Liiketoiminnan rahavirta (A)  250 149  233 266  207 103 203 574
Investointien rahavirta          
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
 -122 881 -145 422  -84 113 -92 222
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
 24 702  24 702
Investoinnit muihin sijoituksiin  -61 709 -777  -61 090 -3 177
Investointien rahavirta (B)  -184 566 -145 497  -145 179 -94 697
Rahoituksen rahavirta          
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)
tai vähennys (-)
 13 729 77 370  37 821 99 500
Pitkäaikaisten lainojen muutos  72 116 -22 625  45 568 -8 395
Oman pääoman muutokset
ja voitonjako
 -150 015 -200 014  -150 000 -200 000
Rahoituksen rahavirta (C)  -64 170 -145 469  -66 611 -108 895
Likvidien varojen muutos (A+B+C)  1 413 -57 700  -4 687 -18
Likvidit varat tilikauden alussa  23 216 80 916  14 785 14 803
Likvidit varat tilikauden lopussa 24 629 23 216 10 098 14 785
   1 413 -57 700  -4 687 -18