Tytäryhtiöt

Mitox Oy

Mitox Oy tuottaa energianmittaus- ja luentapalveluita energiayritysten ja kiinteistöasiakkaiden
tarpeisiin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 21,3 miljoonaa euroa.

Sähköverkkoasiakkaille toimitettavien etäluentahankkeiden asennukset valmistuivat pääosin vuonna 2013. Lisäksi Helsingin Energian noin 14 000 kaukolämpöasiakkaan laskutusmittarit saatiin vaihdetuksi etäluettaviin mittareihin vuoden loppuun mennessä.

Uusia palveluita

Mitox Oy toi vuonna 2013 markkinoille MitoxTase-palvelun. MitoxTase-palvelu mahdollistaa jakeluverkonhaltijalle kuuluvan taseselvityksen toteutuksen asiakasverkkoyhtiölle räätälöitynä palveluna.

MitoxMulti-palvelukokonaisuuden kehitystyö jatkui. Sovellus mahdollistaa asiakkaille entistäkin
kattavamman laite- ja järjestelmäyhteensopivuuden ja laajemman valikoiman energiamittareita.
Mitox Oy:n etäluentapalvelun luotettavuus todennettiin Helen Sähköverkko Oy:n toteuttamalla auditoinnilla. Palvelun todettiin kokonaisuutena täyttävän sille asetetut vaatimukset.

Helen Sähköverkko Oy

Helen Sähköverkko Oy harjoittaa sähköverkkotoimintaa, eli sähkön jakelupalvelua, Helsingin alueella. Liikevaihto vuonna 2013 oli 117 miljoonaa euroa.

Sähkön kokonaiskulutus yhtiön toimialueella vuonna 2013 oli yhteensä 4,5 TWh, mikä oli 2,3% vähemmän, kuin kuin edellisenä vuonna. Uusia liittymiä tehtiin sähköverkkoon 738 kpl, ja vuoden lopussa liittymien kokonaismäärä oli 32 629 kpl.

Sähkön toimitusvarmuus hyvällä tasolla

Sähkön toimitusvarmuus Helsingissä säilyi hyvällä tasolla. Asiakkaiden kokema keskimääräinen keskeytysaika oli noin kolme minuuttia, mikä on alle puolet kymmenen vuoden keskiarvosta.

Hyvän toimitusvarmuuden taustalla on jakeluverkon korkea kaapelointiaste (98 %), minkä ansiosta myrskyt eivät aiheuta juuri lainkaan sähkönjakeluhäiriöitä. Häiriöiden kestoaikaa puolestaan on saatu lyhennettyä lisäämällä jakeluverkossa muuntamoiden automaatiota.

Yhtiöllä on meneillään merkittävä sähkön toimitusvarmuutta ja palvelutasoa parantava investointiohjlema. Toimintavuoden investoinnit olivat 37,5 miljoonaa euroa.

Sähkön toimitusvarmuus

 Asiakkaan vuotuinen keskeytysaika, minuuttia
2009 5.2
2010 13.0
2011 5.5
2012 2.2
2013 3.4

Uudistuksia ja investointeja

Vuoden aikana valmistui monivaiheinen ydinkeskustan 110 kV:n kaapeliverkon uudistushanke. Koko kantakaupungin alueen sähkön syötön varmistamisesta uudella suurtehoisella kaapeliyhteydellä tehtiin investointipäätös. Viikinmäen ja Ilmalantorin sähköasemahankkeet käynnistyivät. Jakeluverkon uusiminen jatkui aktiivisena, ja uuden verkon rakentamisen painopiste oli aluerakentamiskohteissa erityisesti Kruunuvuorenrannan, Jätkäsaaren ja Kalasataman alueilla.

Sähkön siirron myynnin jakautuminen jännitetasoittain

 %
10 ja 20 kV 55.2
110 kV 39.6
0,4 kV 5.2

Etäluettavat mittarit käytössä

Etäluettavien mittarien laaja-alaisen käytön ensimmäinen vuosi sujui onnistuneesti. Asiakkaat tottuivat lukemalaskutukseen, mikä yhdessä Sävel Plus -palvelun kanssa mahdollistaa vaivattoman energiankulutuksen seurannan.

Siirtohinnat alas

Sähkön siirtohintoja alennettiin 1.1.2014 alkaen keskimäärin viisi prosenttia. Alennus on merkittävä, kun ottaa huomioon kantaverkkomaksujen huomattavan 50 %:n nousun viimevuosina. Hinnanalennuksen taustalla on sääntelyn verkkotoiminnalle sallima alhainen tuottotaso, toiminnan tehostuminen sekä alhaisen markkinakorkotason myötä alentuneet yhtiön rahoituskulut.

Uusi laki parantaa toimitusvarmuutta

Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan 1.9.2013. Lain keskeinen tavoite on parantaa sähkön toimitusvarmuutta. Tältä osin yhtiölle ei tullut merkittäviä uusia velvoitteita. Lakiin sisältynyt kantaverkon määritys on sen sijaan hyvin tärkeä yhtiölle. Helsingin kantakaupungin sähkönsyöttöön tarvitaan käyttövarmuussyistä 2020-luvulla kantaverkon 400 kV:n suurmuuntoasema. Kantaverkon ratkaisut ovat pääkaupunkiseudulla hyvin tiiviisti sidoksissa paikallisiin 110 kV:n verkkorakenteisiin, mistä syystä Energiavirasto linjaa lain pohjalta, miten kantaverkkoa laajennetaan Helsinkiin.

Sähkön kokonaiskulutus Helsingissä

 Sähkön kulutus, GWh
2009 4657
2010 4730
2011 4590
2012 4649
2013 4540