Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätös kuvaa ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyviä kuluja, investointeja, vastuita ja tuloja. 

Investointeja päästöjen vähentämiseen

Helsingin Energian ympäristökulut kasvoivat hieman edellisvuoden 18 miljoonaan euroon verrattuna ja olivat 20 miljoonaa euroa. Niiden osuus kaikista kuluista oli 3,4 % (3,0 %). Ympäristökulujen määrä vaihtelee vuosittain esimerkiksi kehitysprojektien mukaan.

Suurimmat ympäristökulut kertyivät aiempien vuosien tapaan savukaasujen puhdistuksesta (6,4 miljoonaa euroa) sekä palamistuotteiden jätehuollosta ja hyötykäytöstä (3,4 miljoonaa euroa). Vuonna 2016 voimaan tuleva teollisuuspäästödirektiivi nostaa ilmansuojelun kustannuksia.

Ympäristönsuojelun tutkimus- ja kehitysmenojen kasvu jatkoi. Tutkimukseen ja kehitykseen käytettiin vuona 2013 2,2 miljoonaa euroa, eli 30 % edellisvuotista (1,7 miljoonaa euroa) enemmän. Tutkimus- ja kehitystoiminnan voimakkaan kasvun taustalla ovat kehitysohjelmamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä kiristyvät ympäristösäädökset.

Panostusta ilmanlaatuun ja energianeuvontaan

Ympäristöinvestoinnit pysyivät edellisvuotisella tasolla ja olivat 2 miljoonaa euroa. Toimintavuoden suurimmat ympäristöinvestoinnit olivat voimalaitosten typenpoiston kehittäminen (0,8 miljoonaa euroa), lämpökeskusten modernisointi (0,5 miljoonaa euroa) ja Sähkötalon Energiatorin uudistaminen (0,4 miljoonaa euroa).

Ympäristötuotot lähes puolittuivat edellisvuodesta 0,8 miljoonaan euroon. Vuoden 2012 tavallista korkeammat tuotot kertyivät käytöstä poistettujen koneiden ja laitteiden sekä romun myynnistä.

Pääasiassa Hanasaaren energia-alueen saastuneiden maiden puhdistuksesta koostuvat ympäristövastuut pysyivät ennallaan.

 

 2013 
1 000 €
muutos %2012 
1 000 €

Ympäristökulut

     
Ilman, maaperän ja vesistöjen suojelu      
   Rikinpoisto 5 520  21  4 575 
   Typenpoisto 572  530 
   Hiukkasten poisto 335  335 
   Palamistuotteiden jätehuolto ja hyötykäyttö 3 421  21  2 827 
   Muu jätehuolto 747  -9  825 
   Päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu 362  27  285 
Vuorovaikutus      
   Energiansäästöneuvonta 1 658  -7  1 787 
   Ympäristöviestintä ja -markkinointi 623  24  503 
Ympäristöhallinto ja -koulutus 1 366  -11  1 539 
Ympäristönsuojelun tutkimus ja -kehitys 2 201  30  1 692 
Melun ja tärinän torjunta
Ekotehokkuuden parantaminen 118  -16  141 
Ympäristönsuojeluinvestointien poistot 2 870  2 761 

Ympäristökulut yhteensä

19 797  11  17 800 
   Liikevaihdosta 2,7%    2,3% 
   Kaikista kuluista 3,4%    3,0% 

Ympäristöinvestoinnit

2 000  -7  2 162 
   Kaikista investoinneista 3,4%    2,9% 

Ympäristövastuut

18 800  0 18 800 
  Taseen loppusummasta 1,1%   1,2%

Ympäristötulot

768  -46  1 420