Tase

Vastaavaa

 KONSERNIEMOYHTIÖ
  31.12.2015 


31.12.2015

Pysyvät vastaavat

       
Aineettomat hyödykkeet        
Aineettomat oikeudet   64 699 862,49   63 329 405,90
Konserniliikearvo   35 236 715,56    
Muut pitkävaikutteiset menot   18 294,84   -
    99 954 872,89   63 329 405,90
Aineelliset hyödykkeet        
Maa- ja vesialueet   5 205 981,02  
Rakennukset ja rakennelmat   389 202 364,88   251 493 411,78
Koneet ja kalusto   1 472 044 541,10   1 076 528 185,97
Hankintaennakkomaksut ja
keskeneräinen käyttöomaisuus
  83 048 177,87   54 383 581,74
    1 949 501 064,87   1 382 405 179,49
Sijoitukset        
Osuudet saman konsernin yrityksissä     382 100 572,18 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä    

200 400 000,00 

Osuudet osakkuusyrityksissä   59 793 334,09    60 000 000,00 
Osuudet omistusyhteysyrityksissä   242 857 054,36    121 745 054,71 
Muut osakkeet ja osuudet   231 683,41    231 683,41 
    302 882 071,86    764 477 310,30 

Vaihtuvat vastaavat

       
Vaihto-omaisuus        
Polttoaineet   70 780 314,63    70 780 314,63 
Keskeneräiset tuotteet   1 350 785,99   
Tarvikkeet   2 098 389,69   
    74 229 490,31    70 780 314,63 
Pitkäaikaiset saamiset        
Lainasaamiset   39 004 720,00   
Muut saamiset   17 325,72    17 325,72 
    39 022 045,72    17 325,72 
Lyhytaikaiset saamiset        
Myyntisaamiset   19 513 428,61    17 982 712,71 
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä     8 000 000,00 
Konsernitilisaamiset   130 808 747,45    113 595 878,23 
Muut saamiset   8 621 245,61    4 893 979,18 
Siirtosaamiset   79 324 351,07    72 475 582,39 
    238 267 772,74    216 948 152,51 
         
Rahat ja pankkisaamiset   17 247 140,81    12 230 346,53 
         

Yhteensä

  2 721 104 459,20   2 510 188 035,08
         

Vastattavaa

 KONSERNIEMOYHTIÖ
     

31.12.2015 


31.12.2015

Oma pääoma

       
Osakepääoma   600 000 000,00   600 000 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   1 255 180 810,67   1 255 180 810,67
Tilikauden voitto   66 170 965,03   67 974 375,03
    1 921 351 775,70   1 923 155 185,70
         

Vähemmistöosuus

  1 716 048,69   -

Vieras pääoma

       
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Pääomalainat   158 600 000,00   157 000 000,00
Rahoituslainat   357 950 000,00   314 950 000,00
Muut pitkäaikaiset velat   87 172 056,15   56 641,90
Laskennalliset verovelat   12 008 000,00   -
    615 730 056,15   472 006 641,90
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Rahoituslainat   81 600 000,00   26 600 000,00
Ostovelat   23 350 999,51   26 304 223,18
Muut lyhytaikaiset velat   39 884 189,23   29 733 603,54
Siirtovelat   37 471 389,93   32 388 380,76
    182 306 578,67   115 026 207,48
         

Yhteensä

  2 721 104 459,20   2 510 188 035,08